• Odbierz prezent
BLACK PEARL S.A.: Change in the presentation of the digital currency MCAN COIN belonging to BLACK PEARL S.A. in the accounting books, consisting in the exclusion of all units of this currency from tangible, intangible and legal assets due to the lack of c
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Change in the presentation of the digital currency MCAN COIN belonging to BLACK PEARL S.A. in the accounting books, consisting in the exclusion of all units of this currency from tangible, intangible and legal assets due to the lack of clear legal regulations regarding its balancing.

Zmiana sposobu prezentacji w księgach rachunkowych waluty cyfrowej MCAN COIN należącej do BLACK PEARL S.A, polegająca na wyłączeniu z aktywów materialnych, niematerialnych i prawnych wszystkich jednostek tej waluty ze względu na brak jednoznacznych regulacji prawnych w zakresie jej bilansowania.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Emitenta podjął decyzje o wyksięgowaniu z aktywów bilansu wszelkich zdarzeń ekonomicznych waluty cyfrowej, prezentacja waluty cyfrowej odbywa się na kontach pozabilansowych ksiąg rachunkowych. Celem takiego działania jest uzyskanie przejrzystości efektów ekonomicznych związanych z obrotem oraz użytkowym wykorzystaniem waluty cyfrowej MCAN COIN.
W ciągu roku 2020 oraz w pierwszym kwartale roku 2021 Spółka dokonała szeregu czynności z użyciem waluty MCAN COIN. Nabyła udziały i akcje innych podmiotów gospodarczych. Zbyła znaczne ilości waluty MCAN COIN odpłatnie i nieodpłatnie. Udzielała pożyczek i dokonywała potrąceń w strefie całkowicie wirtualnej co może mylnie nadawać obraz transakcji związanych z walutami fiducjarnymi. Aby nie dopuścić do sprzecznej interpretacji zdarzeń nie mających realnego związku z obrotem walutami państwowymi banków centralnych, w sposób zakłócający transparentność zdarzeń bilansowych - Emitent postanowił oddzielić i całkowicie rozgraniczyć zdarzenia podatkowe od wirtualnych zdarzeń ekonomicznych, które rodzą skutki podatkowe dopiero przy przejściu na realne transakcje - rzeczywiste i rynkowe, podlegające wycenie według obowiązujących zasad rachunkowości.
Aby nieprecyzyjne przepisy prawne i podatkowe - bądź brak regulacji, nie rodziły ryzyka podatkowego dla Emitenta postanowiono prezentować posiadane zasoby waluty cyfrowej MCAN COIN pozabilansowo i pokazywać je w ten sposób do momentu ich efektywnego wykorzystania przy nabywaniu usług, rzeczy oraz uzyskiwaniu innych realnych korzyści niematerialnych i prawnych.
Powyższe zdarzenie znajdzie swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniach okresowych , które ujawnią walutę MCAN COIN jako środki pozabilansowe, co da możliwość ich pozabilansowej wyceny.


The Issuer's Management Board decided to derecognise all economic events of the digital currency from the balance sheet assets, the presentation of the digital currency takes place on off-balance sheet accounts. The purpose of such action is to obtain transparency of the economic effects related to the trading and functional use of the MCAN COIN digital currency.
During 2020 and in the first quarter of 2021, the Company performed a number of activities using the MCAN COIN currency. It purchased shares and stocks of other business entities. It sold significant amounts of MCAN COIN against payment and free of charge. She granted loans and made deductions in a completely virtual zone, which may mislead the image of transactions related to fiat currencies. In order to avoid a contradictory interpretation of events not having a real relationship with the trading of central banks' sovereign currencies, in a way that disrupts the transparency of balance sheet events - the Issuer decided to separate and completely separate tax events from virtual economic events that generate tax effects only when switching to real transactions - real ones and market, subject to valuation in accordance with the applicable accounting principles.
Because of imprecise legal and tax regulations - or the lack of regulations - to not create a tax risk for the Issuer, it was decided to present the MCAN COIN digital currency resources off-balance sheet and show them this way until they are effectively used when purchasing services, goods and obtaining other real intangible and legal benefits. .
The above event will be reflected in the periodic reports, which will disclose MCAN COIN as off-balance sheet funds, which will enable their off-balance sheet valuation.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BLACK PEARL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-060Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Wolnica13 lok 10
(ulica)(numer)
(22) 619 98 77(22) 619 98 77
(telefon)(fax)
inwestorzy@blackpearlcapital.plwww.blackpearlcapital.pl
(e-mail)(www)
701-021-10-09142121110
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-30Dominik PoszywałaPrezes ZarząduDominik PoszywałaESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk