• Odbierz prezent
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta (2021-10-27 18:41)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr52/2021
Data sporządzenia:2021-10-27
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 października 2021 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 25 października 2021 roku przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) rejestracji zmian statutu Spółki.

Zmiana Statutu Spółki jest konsekwencją podjęcia przez Zarząd Emitenta w dniu 27 września 2021 r. uchwały nr 27/2021 („Uchwała Emisyjna”) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii S w 1.265.202 (milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwie) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 10,59 zł (słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję serii S (Emitent informował o tym zdarzeniu w rb 48/2021).

Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi 6 526 041 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych). Kapitał zakładowy składa się z 46 847 156 akcji zwykłych na okaziciela oraz 18 413 254 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 83 673 664
Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia w związku z podjęciem Uchwały Emisyjnej wynosi 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych).

Zmiana Statutu Spółki polega na zmianie § 9 ust. 1 Statutu w taki sposób, że otrzymał on następujące brzmienie:
„9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 526 041 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na 65.260.410 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 17.188.640 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, w tym 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji o numerach od 1 (jeden) do 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) oraz 4.297.160 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od 17.188.641 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) do 21.485.800 (dwadzieścia jeden milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset),
b) 5.066.125 (pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, w tym 4.297.160 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od nr 12.891.481 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) do nr 17.188.640 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści) oraz 768.965 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji o numerach od 21.485.801 (dwadzieścia jeden milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset jeden) do 22.254.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć),
c) 1.462.537 (milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, w tym 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji o numerach od 5.012.854 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do 5.208.853 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 951.690 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o numerach od 5.404.854 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) do 6.356.543 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) oraz 314.847 (trzysta czternaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji o numerach od 6.636.389 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) do nr 6.951.235 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści pięć),
d) 6.282.698 (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 1 (jeden) do 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji od nr 5.208.854 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do nr 5.404.853 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy), 279.845 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji od nr 6.356.544 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) do nr 6.636.388 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) oraz 794.000 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji od nr 6.951.236 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści sześć) do nr 7.745.235 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć),
e) 848.330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 848 330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści),
f) 7.712.080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 7 712 080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt),
g) 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 (jeden) do 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy),
h) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),
i) 2.495.400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 1 (jeden) do 2.495.400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta),
j) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),
k) 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach od 1 (jeden) do 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy),
l) 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach od 1 (jeden) do 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy),
ł) 4.104.600 (cztery miliony sto cztery tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o numerach od 1 (jeden) do 4.104.600 (cztery miliony sto cztery tysiące sześćset),
m) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o numerach od 1 (jeden) do 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy),
n) 1.734.798 (milion siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii R, o numerach od 1 (jeden) do 1.734.798 (milion siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem),
o) 1.265.202 (milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii S, o numerach od 1 (jeden) do 1.265.202 (milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwa).”.

Zmiana statutu została dokonana na podstawie uchwały nr 27/2021 Zarządu Spółki z dnia 27 września 2021 r., której tekst został przekazany do publicznej wiadomości wraz z raportem bieżącym nr 48/2021 z dnia 27 września 2021 r.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu uchwalony na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 22/2021 z dnia 29 września 2021 r. uwzględniający powyższe zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
STATUT tekst jedn. na 29.09.2021.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SAFarmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-029LUBLIN
(kod pocztowy)(miejscowość)
UNIWERSYTECKA10
(ulica)(numer)
+48 (81) 533 82 21 (do 25)+48 (81) 533 80 60
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
712-25-91-951431249645
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-27Maksymilian ŚwiniarskiPrezes Zarządu
2021-10-27Jakub WinklerCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk