• Odbierz prezent
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: raport finansowy (2021-03-03 22:56)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-03
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SAFarmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
20-029LUBLIN
(kod pocztowy)(miejscowość)
UNIWERSYTECKA10
(ulica)(numer)
+48 (81) 533 82 21 (do 25)+48 (81) 533 80 60
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
712-25-91-951431249645
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt So zo.o. sk
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży40 15839 1078 9759 091
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej5 9265 7181 3241 329
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem4 3143 722964865
Zysk (strata) netto4 4392 483992577
EBITDA11 75211 5502 6272 685
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3438 160771 897
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 025-690-453-160
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 861-6 868639-1 597
Przepływy pieniężne netto, razem1 179602264140
Aktywa razem85 86181 11018 60619 047
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania48 55548 24310 52211 329
Zobowiazania długoterminowe23 97027 9925 1946 573
Zobowiązania krótkoterminowe24 58520 2515 3274 755
Kapitał własny37 30632 8678 0847 718
Kapitał akcyjny62 33762 33713 50814 638
Średnia ważona liczba akcji w tys. szt.62 26062 26062 26060 559
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,070,040,020,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,070,040,020,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,600,530,130,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,600,530,130,12
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)----

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List do akcjonariuszy 2020.xhtml
List do akcjonariuszy 2020.xhtml.xades
Roczne Sprawozdanie Finansowe Spolki 2020 (1).xhtml
Roczne Sprawozdanie Finansowe Spolki 2020 (1).xhtml.xades
Sprawozdanie z dzialalnosci Spolki za 2020.xhtml
Sprawozdanie z dzialalnosci Spolki za 2020.xhtml.xades
Ocena RN dot SF Biomed.xhtml
Ocena RN dot SF Biomed.xhtml.xades
Oswiadczenie RN dot audytora Biomed.xhtml
Oswiadczenie RN dot audytora Biomed.xhtml.xades
Oswiadczenie RN dot KA Biomed.xhtml
Oswiadczenie RN dot KA Biomed.xhtml.xades
oswiadczenie zarzadu o rzetelnosci sprawozdania finansowego za 2020 rok.xhtml
oswiadczenie zarzadu o rzetelnosci sprawozdania finansowego za 2020 rok.xhtml.xades
oswiadczenie zarzadu ws podmiotu uprawnionego do badania za 2020 rok.xhtml
oswiadczenie zarzadu ws podmiotu uprawnionego do badania za 2020 rok.xhtml.xades
Biomed_31122020_Sprawozdanie_z_badania_MSSF.xhtml
Biomed_31122020_Sprawozdanie_z_badania_MSSF.xhtml.xades

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Piotr FicWiceprezes Zarządu
2021-03-03Artur BielawskiCzłonek Zarządu
2021-03-03Jakub WinklerCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Katarzyna KonarskaGłówny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk