• Odbierz prezent
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Informacja o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta (2021-03-15 23:25)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Informacja o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w Lublinie (dalej jako "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 15 marca 2021 r. została podjęta uchwała Zarządu Emitenta w sprawie zamiany 237 923 (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do prawa głosu na akcje na okaziciela, w związku z otrzymaniem w tej sprawie wniosku od akcjonariusza Emitenta.

Działając na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd Emitenta postanowił zamienić 237 923 (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela. Zgodnie z § 12 ust. 3 Statutu Spółki zamiana ta powoduje utratę uprzywilejowania tychże akcji.

Akcje przed zamianą były uprzywilejowane w taki sposób, iż jedna akcja uprawniała do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po dokonaniu zamiany wynosi 80 673 664, zamiast dotychczasowych 80 911 587 głosów. Wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie i wynosi 6 226 041 zł


Podstawa prawna przekazania raportu:
§ 5 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SAFarmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-029LUBLIN
(kod pocztowy)(miejscowość)
UNIWERSYTECKA10
(ulica)(numer)
+48 (81) 533 82 21 (do 25)+48 (81) 533 80 60
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
712-25-91-951431249645
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Piotr FicWiceprezes Zarządu
2021-03-15Jakub WinklerCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk