• Odbierz prezent
BIOMAXIMA S.A.: Rekomendacja zarządu w przedmiocie podziału zysku (2021-03-11 10:24)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
BIOMAXIMA S.A.
Temat
Rekomendacja zarządu w przedmiocie podziału zysku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, to jest 11 marca 2021 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu sposobu podziału zysku za rok 2020.
1. Zarząd postanowił rekomendować Walnemu Zgromadzeniu BioMaxima S.A. wypłacenie dywidendy w kwocie 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję oraz
2. Przekazanie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy.
Jednocześnie, jako dzień ustalenia prawa do dywidendy Zarząd Spółki zaproponuje dzień 31 maja 2021 roku, natomiast, jako dzień wypłacenia dywidendy dzień 15 czerwca 2021 roku.
Zarząd, podejmując decyzję w sprawie wypłaty dywidendy wziął pod uwagę następujące czynniki, które miały wpływ na określenie dywidendy w kwocie 0,25 zł na jedną akcję:
1) Najwyższy w historii Spółki zysk zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym i związane z tym zrozumiałe oczekiwanie akcjonariuszy na uczestniczenie w zysku Spółki; kwota dywidendy wypłacanej na jedną akcję Spółki jest najwyższą kwotą dywidendy historycznie wypłaconą przez Spółkę;
2) Zwiększenie wielkości sprzedaży Spółki, powodujące zwiększenie sumy bilansowej i potrzebę zrównoważonego finansowania wzrostu majątku obrotowego Spółki;
3) Potrzeby związane z finansowaniem inwestycji Spółki w nadchodzących miesiącach, wynikające zarówno z podjętych już decyzji, dotyczących (i) zakupu sąsiedniej nieruchomości i budowy na niej nowego zakładu produkcyjnego, mającego zwiększyć zdolności produkcyjne Spółki w obszarze produkcji szybkich testów oraz testów do oznaczania lekowrażliwości, a także produkcją odczynników do diagnostyki molekularnej (testy PCR, izolacje DNA i RNA), (ii) potrzeb inwestycyjnych związanych z planowanym zwiększeniem zdolności produkcyjnych przez modernizację dotychczasowych budynków produkcyjnych i magazynowych Spółki, (iii) rozważanych działań M&A oraz (iv) zachowania zdolności uczestniczenia przez Spółkę w innych przedsięwzięciach inwestycyjnych i rozwojowych, które są obecnie rozpatrywane przez Zarząd.
Biorąc pod uwagę znaczący wzrost skali operacji Spółki w roku 2020, zachowanie zrównoważonego finansowania jej majątku, przez odpowiedni udział kapitałów własnych (equity) w tym finansowaniu, Zarząd uznaje za kluczowe w aspekcie zapewnienia długotrwałego sukcesu Spółki i wzrostu wartości dla akcjonariuszy (shareholders’ value). Spółka działa w segmencie biotechnologii, rozwijając produkty własne, w uznanych i dojrzałych technologiach, co zmniejsza ryzyko nieprawidłowej alokacji kapitału. Celem realizowanych przez Spółkę projektów rozwojowych jest uzyskanie zdolności wytwarzania produktów, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku; zarówno polskim jak i światowym. W związku z powyższym, finansowanie projektów rozwojowych Spółki wymaga uczestniczenia w nich środkami własnymi. Zarząd uznaje, że dla zapewnienia wysokiego całkowitego zwrotu na inwestycji (ROI) dla wszystkich obecnych akcjonariuszy oraz bezpieczeństwa ich inwestycji w akcje Spółki, wysokość proponowanej przez Zarząd dywidendy jest optymalna w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym. Umożliwia bowiem dalszy, zrównoważony rozwój Spółki w świecie zmienionym przez wpływ pandemii SARS-COV-2.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMAXIMA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-277Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Vetterów5
(ulica)(numer)
(81) 745 51 40(81) 744 29 15
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Łukasz UrbanPrezes Zarządu
2021-03-11Henryk LewczukWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk