• Odbierz prezent
BIOGENED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 14.06.2021 r. (2021-05-18 14:49)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr180/2021
Data sporządzenia:2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 14.06.2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 14 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2020 oraz terminu jej wypłaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 29 maja 2021 roku.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu”.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia.
Załączniki
PlikOpis
Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf
Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf
Dane osobowe - zgoda użytkownika - osoby fizycznej.pdf
Dane osobowe - zgoda zastawnika - osoby fizycznej.pdf
FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
Lista Akcjonariuszy BIOGENED SA wg stanu na dzień 18.05.2021.pdf
ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf
Projekty uchwał ZWZA.pdf
uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOGENED S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-342Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pojezierska99
(ulica)(numer)
(42) 651 31 52(42) 651 12 43
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9471856923
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-18Andrzej GrzegorzewskiPrezes Zarządu
2021-05-18Barbara BiegańskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk