• Odbierz prezent
BIOCELTIX S.A.: raport finansowy (2023-09-18 21:52)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2023
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2023 obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2022obejmujące okres od 2022-01-01 do 2022-06-30
data przekazania: 2023-09-18
BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOCELTIX S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-317Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bierutowska57-59 bIII
(ulica)(numer)
+48 71 880 87 71+48 71 734 55 09
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
899-27-94-360364963245
(NIP)(REGON)
4Audyt Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 24/1, 60-846 Poznań
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
TRUERaport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
FALSESprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEPółroczne sprawozdanie finansoweTRUEw wersji skróconejFALSE w wersji pełnej
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
FALSEDodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI
TRUERachunek zysków i stratTRUEInformacja dodatkowa
TRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUESprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6 392-3 293-1 386-709
Zysk (strata) brutto-6 365-3 320-1 380-715
Zysk (strata) netto-6 401-3 297-1 388-710
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-7 666-3 163-1 662-681
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-359-325-78-70
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej20 589-1164 463-25
Przepływy pieniężne netto, razem12 564-3 6052 724-776
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)19 3724 7524 3531 015
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 6192 050364438
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1261202826
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 130789254168
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)17 7532 7023 989577
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3983298970
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3 979 4683 286 7893 979 4683 286 789
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-1,73-1,00-0,37-0,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-1,73-1,00-0,37-0,22
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4,460,821,000,18
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4,300,790,970,17
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:

PlikOpis
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
20230918_BIOCELTIX_PSF 2023_PSR_Raport_4Audyt_z_Przeglądu.pdfRaport 4Audyt Sp. z o.o. z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Bioceltix S.A. za okres zakończony 30.06.2023 r.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
20230918_Bioceltix_Raport_Półroczny_Bioceltix_IH_2023_Oświadczenie_Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Bioceltix S.A. za I półrocze 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-18Łukasz BzdzionPrezes Zarządu
2023-09-18Paweł WielgusCzłonek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

PlikOpis
20230918_Bioceltix_Raport_Półroczny_Bioceltix_IH_2023.pdfRaport półroczny Bioceltix S.A. za I półrocze 2023 r. zawierający Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie 01.01.2023 - 30.06.2023
BILANS
Notyw tys.
półrocze / 20232022półrocze / 2022
AKTYWA
Aktywa trwałe1 7741 6281 809
Wartości niematerialne i prawne, w tym:1.000
wartość firmy000
Rzeczowe aktywa trwałe2.1 6121 4594 641
Należności długoterminowe3.139139139
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Od pozostałych jednostek139139139
Inwestycje długoterminowe000
Nieruchomości4.1.000
Wartości niematerialne i prawne4.2.000
Długoterminowe aktywa finansowe4.3.000
w jednostkach powiązanych, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 000
udziały lub akcje w innych jednostkach000
w pozostałych jednostkach000
Inne inwestycje długoterminowe4.17.000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe5.233029
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5.1.233029
Inne rozliczenia międzyokresowe5.2.000
Aktywa obrotowe17 5984 3592 943
Zapasy6.0014
Należności krótkoterminowe7.861229426
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale000
Od pozostałych jednostek861229426
Inwestycje krótkoterminowe16 6844 1202 450
Krótkoterminowe aktywa finansowe16 6844 1204 250
w jednostkach powiązanych000
w pozostałych jednostkach000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne9.16 6844 1202 450
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe10.531052
Należne wpłaty na kapitał zakładowy01 6660
Akcje (udziały) własne11.000
A k t y w a r a z e m19 3727 6534 752
PASYWA
Kapitał własny17 7535 1512 702
Kapitał zakładowy13.398343329
Kapitał zapasowy14.18 58114 43910 743
Kapitał z aktualizacji wyceny15.000
Pozostałe kapitały rezerwowe16.5 2294 3620
Zysk (strata) z lat ubiegłych-54-5 072-5 072
Zysk (strata) netto-6 401-8 921-3 297
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)17.000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 6192 5032 050
Rezerwy na zobowiązania18.283174286
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego18.1.683962
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne18.2.216135224
długoterminowa999
krótkoterminowa207126216
Pozostałe rezerwy000
długoterminowe000
krótkoterminowe000
Zobowiązania długoterminowe19.126178120
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Wobec pozostałych jednostek126178120
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Zobowiązania krótkoterminowe20.1 1301 564789
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek1 1301 564789
Fundusze specjalne000
Rozliczenia międzyokresowe21.79587855
Ujemna wartość firmy21.1.000
Inne rozliczenia międzyokresowe21.2.79587855
długoterminowe212953
krótkoterminowe58558802
P a s y w a r a z e m19 3727 6534 752
Wartość księgowa17 7535 1512 702
Liczba akcji (w szt.)3 979 4683 427 3253 286 789
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)22.4,461,500,82
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)4 129 4683 979 4683 427 325
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)22.4,301,290,79

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notyw tys.
półrocze / 20232022półrocze / 2022
Należności warunkowe23.1000
Od jednostek powiązanych z tytułu000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Zobowiązania warunkowe23.2.000
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
Inne (z tytułu)000
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys.
półrocze / 2023półrocze / 2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów24.00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów25.00
II. Koszty działalności operacyjnej26.6 7253 424
1. Amortyzacja206213
2. Zużycie materiałów i energii548363
3. Usługi obce3 4061 418
4. Podatki i opłaty, w tym:4332
- podatek akcyzowy00
5. Wynagrodzenia2 0811 111
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:275181
- emerytalne13134
7. Pozostałe koszty rodzajowe167106
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży-6 725-3 424
Pozostałe przychody operacyjne341141
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Dotacje340138
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne przychody operacyjne27.13
Pozostałe koszty operacyjne710
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne koszty operacyjne28.710
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6 392-3 293
Przychody finansowe29.460
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:29.1.00
od jednostek powiązanych, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
od pozostałych jednostek, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Odsetki, w tym:29.2.460
od jednostek powiązanych00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne29.3.00
Koszty finansowe30.1927
Odsetki w tym:30.11912
dla jednostek powiązanych00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne30.2.015
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności31.00
Zysk (strata) brutto-6 365-3 320
Podatek dochodowy32.36-22
część bieżąca32.1.00
część odroczona32.2.36-22
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)33.00
Zysk (strata) netto-6 401-3 297
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-6 401-3 297
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 707 7673 286 789
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)35.-1,73-1,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 707 7673 286 789
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)35.-1,73-1,00

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 20232022półrocze / 2022
Kapitał własny na początek okresu (BO)5 1516 0006 000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych5 1516 0006 000
Kapitał zakładowy na początek okresu343329329
Zmiany kapitału zakładowego55140
zwiększenia (z tytułu)55140
emisji akcji (wydania udziałów)55140
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
Kapitał zakładowy na koniec okresu398343329
Kapitał zapasowy na początek okresu14 43915 14115 141
Zmiany kapitału zapasowego4 142-701-4 398
zwiększenia (z tytułu)18 0813 6960
emisji akcji powyżej wartości nominalnej18 0813 6960
z podziału zysku (ustawowo)000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)000
zmniejszenia (z tytułu)13 9394 3984 398
pokrycia straty13 9394 3984 398
Kapitał zapasowy na koniec okresu18 58114 43910 743
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
zbycia środków trwałych000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu4 36200
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych8674 3620
zwiększenia (z tytułu)5 2294 3620
podniesienie kapitału zakładowego15150
emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy)5 2144 3470
zmniejszenia (z tytułu)4 36200
podniesienie kapitału zakładowego1500
emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy)4 34700
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu5 2294 3620
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-13 993-9 470-9 470
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)000
podziału zysku z lat ubiegłych000
zmniejszenia (z tytułu)000
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu13 9939 4709 470
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych13 9939 4709 470
zwiększenia (z tytułu)000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia000
zmniejszenia (z tytułu)13 9394 3984 398
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu545 0725 072
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-54-5 072-5 072
Wynik netto-6 4018 9213 297
zysk netto000
strata netto6 4018 9213 297
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )17 7535 1512 702
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)17 7535 1512 702

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2023półrocze / 2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-6 401-3 297
Korekty razem-1 265134
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja206213
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1812
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej00
Zmiana stanu rezerw110119
Zmiana stanu zapasów0-14
Zmiana stanu należności-63218
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-423-30
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-543-184
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-7 666-3 163
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki359325
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych359325
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-359-325
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału20 6690
Kredyty i pożyczki20 6690
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki80116
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek00
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego63104
Odsetki1812
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)20 589-116
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)12 564-3 605
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:12 564-3 605
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-10
Środki pieniężne na początek okresu4 1206 055
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:16 6842 450
o ograniczonej możliwości dysponowania00

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
PlikOpis
INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
20230918_Bioceltix_Raport_Półroczny_Bioceltix_IH_2023.pdfRaport półroczny Bioceltix S.A. za I półrocze 2023 r. zawierający odpowiednią informację dodatkową

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk