• Odbierz prezent
BIG CHEESE STUDIO S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 4/2021 (2021-12-06 18:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-12-06
Skrócona nazwa emitenta
BIG CHEESE STUDIO S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego ESPI nr 4/2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) niniejszym informuje, że w raporcie bieżącym nr 4/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku dotyczącym wprowadzenia do obrotu akcji serii A oraz praw do akcji serii B Spółki wskutek błędu technicznego nie została wskazana jego pełna treść. W związku z powyższym Zarząd Spółki wskazuje poniżej pełną treść raportu, która powinna zostać opublikowana:

Zarząd spółki Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 6 grudnia 2021 r. Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwał:
1) nr 1216/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki BIG CHEESE STUDIO S.A.
2) nr 1217/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BIG CHEESE STUDIO S.A.

Zgodnie z tymi uchwałami Zarząd GPW postanowił:
1) wprowadzić z dniem 7 grudnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym:
a) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLA340200015”;
b) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLA340200023”;
2) notować:
a) akcje Spółki, o których mowa w pkt 1 lit. a powyżej, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BIGCHEESE” i oznaczeniem „BCS”
b) prawa do akcji Spółki, o których mowa w pkt 1 lit. b powyżej, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BIGCHEESE-PDA” i oznaczeniem „BCSA”.

Ww. uchwały Zarządu GPW weszły w życie z dniem ich podjęcia.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIG CHEESE STUDIO S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-562Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łąkowa7A b.D/206
(ulica)(numer)
+48 516 001 111
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213795368368343870
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-06Łukasz DębskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk