• Odbierz prezent
BETACOM: raport finansowy (2021-07-30 17:55)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2021
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-04-01 do 2021-06-30
data przekazania: 2021-07-30
BETACOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BETACOMInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-377Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Połczyńska31A
(ulica)(numer)
022 533 98 88022 533 98 99
(telefon)(fax)
betacom@betacom.com.plwww.betacom.com.pl
(e-mail)(www)
527-10-22-097010963920
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-301 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-301 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 kwartał(y) narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 17323 8705 7975 321

Zysk (strata) z działalności operacyjnej519942115210

Zysk (strata) brutto44986099192

Zysk (strata) netto692696153155

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 720-2 772-381-618

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-23-69-5-15

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej773 47917775

Przepływy pieniężne netto, razem-1 666638-369142

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)34 97847 9687 73710 741

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16 60126 7213 6725 983

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8755219412

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 62723 1352 5725 180

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)18 37721 2474 0654 758

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 0202 020447452

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 020 0002 020 000
2 020 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,340,340,070,08

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,1010,522,012,36

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:


PlikOpis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-30Magda PleskaczWiceprezes ZarząduMagda Pleskacz
2021-07-30Robert FręchowiczCzłonek ZarząduRobert Fręchowicz
2021-07-30Karol CieślakCzłonek ZarząduKarol Cieślak


BILANSw tys.

stan na 2021-06-30 koniec kwartału / 2021stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-03-31 koniec poprz. roku / 2020stan na 2020-06-30 koniec kwartału / 2020

AKTYWA

Aktywa trwałe5 855
7 26710 678

Wartości niematerialne i prawne, w tym:3 354
3 6314 899

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe568
624877

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe580
2 0802 640

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe580
2 0802 640

w jednostkach powiązanych, w tym:

1 4402 000

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:580
640640

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 353
9322 262

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 353
8381 053

Inne rozliczenia międzyokresowe0
941 209

Aktywa obrotowe29 123
31 88337 290

Zapasy434
1 002524

Należności krótkoterminowe14 249
15 96222 524

Od jednostek powiązanych


123

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale158
490

Od pozostałych jednostek14 091
15 91322 401

Inwestycje krótkoterminowe10 706
12 3725 889

Krótkoterminowe aktywa finansowe10 706
12 3725 889

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne10 706
12 3725 889

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 734
2 5478 353

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m34 978
39 15047 968

PASYWA

Kapitał własny18 377
17 68521 247

Kapitał zakładowy2 020
2 0202 020

Kapitał zapasowy18 531
18 53118 053

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych-2 866
0478

Zysk (strata) netto692
-2 866696

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 601
21 46526 721

Rezerwy na zobowiązania2 710
3 2112 667

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego499
2271 292

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 419
2 104942

długoterminowa103
103103

krótkoterminowa1 316
2 001839

Pozostałe rezerwy792
880433

długoterminowe

krótkoterminowe792
880433

Zobowiązania długoterminowe875
052

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek875
052

Zobowiązania krótkoterminowe11 627
18 00323 135

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale194
8643

Wobec pozostałych jednostek11 251
17 73522 991

Fundusze specjalne182
182101

Rozliczenia międzyokresowe1 389
251867

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe1 389
251867

długoterminowe0
0163

krótkoterminowe1 389
251704

P a s y w a r a z e m34 978
39 15047 968
Wartość księgowa18 377
17 68521 247

Liczba akcji (w szt.)2 020 000
2 020 0002 020 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,10
8,7510,52

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)2 020 000
2 020 0002 020 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,10
8,7510,52

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWEw tys.

stan na 2021-06-30 koniec kwartału / 2021stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-03-31 koniec poprz. roku / 2020stan na 2020-06-30 koniec kwartału / 2020

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe2 881
2 5163 935

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)2 881
2 5163 935

udzielonych gwarancji i poręczeń2 881
2 5163 935
Inne (z tytułu)5 333
5 3335 306

zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa4 000
4 0004 000

blokada środków na rachunku bankowym1 333
1 3331 306

Pozycje pozabilansowe, razem8 214
7 8499 241
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRATw tys.

1 kwartał/2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:26 173
23 870


od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów15 867
7 712


Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów10 306
16 158


Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:23 845
19 967


jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów14 588
5 603


Wartość sprzedanych towarów i materiałów9 257
14 364


Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 328
3 903


Koszty sprzedaży2 481
2 140


Koszty ogólnego zarządu1 157
836


Zysk (strata) ze sprzedaży-1 310
927


Pozostałe przychody operacyjne1 830
16


Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych68
1


Dotacje1 750
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne12
15


Pozostałe koszty operacyjne1
1


Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne1
1


Zysk (strata) z działalności operacyjnej519
942


Przychody finansowe0
10


Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:

1


od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

9


Koszty finansowe70
92


Odsetki w tym:20
21


dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne50
71


Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto449
860


Podatek dochodowy-243
164


część bieżąca

część odroczona-243
164


Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto692
696

Zysk (strata) netto (zannualizowany)692
696


Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 020 000
2 020 000


Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,34
0,34


Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYMw tys.

1 kwartał / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2020 okres od 2020-04-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO)17 685
20 55120 551

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych17 685
20 55120 551

Kapitał zakładowy na początek okresu2 020
2 0202 020

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 020
2 0202 020

Kapitał zapasowy na początek okresu18 531
18 05318 053

Zmiany kapitału zapasowego0
4780

zwiększenia (z tytułu)0
4780

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)0
4780

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu18 531
18 53118 053

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-2 866
478478

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu0
478478

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych0
478478

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)0
4780

odpis na kapitał zapasowy0
4780

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0
0478

Strata z lat ubiegłych na początek okresu2 866
00

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu2 866
00

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-2 866
0478

Wynik netto692
-2 866696

zysk netto692

696

strata netto

2 866


odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ )18 377
17 68521 247

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHw tys.

1 kwartał / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto692
696


Korekty razem-2 412
-3 468


Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja424
397


(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)21
18


(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-68
0


Zmiana stanu rezerw-502
335


Zmiana stanu zapasów568
-23


Zmiana stanu należności3 114
-8 616


Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-3 749
4 838


Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-470
-417


Inne korekty-1 750
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-1 720
-2 772


Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy70
2


Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych70
2


Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki93
71


Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych93
71


Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-23
-69


Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy100
3 500


Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

3 500


Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe100
Wydatki23
21


Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego2
3


Odsetki21
18


Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)77
3 479


Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-1 666
638


Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 666
638


zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu12 372
5 251


Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:10 706
5 889


o ograniczonej możliwości dysponowania1 333
1 306


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA


(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


PlikOpis

Komentarz_Q1_2021.pdfKomentarz do sprawozdania z I kwartał 2021r.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk