• Odbierz prezent
BETACOM: raport finansowy (2021-02-26 19:27)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2020
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-10-01 do 2020-12-31
data przekazania: 2021-02-26
BETACOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BETACOMInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-377Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Połczyńska31A
(ulica)(numer)
022 533 98 88022 533 98 99
(telefon)(fax)
betacom@betacom.com.plwww.betacom.com.pl
(e-mail)(www)
527-10-22-097010963920
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-313 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów80 57577 15717 90517 931

Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 011-1 029225-239

Zysk (strata) brutto960-1 082213-251

Zysk (strata) netto766-911170-212

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 2922 2421 398521

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-141-1 878-31-436

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 430-715762-166

Przepływy pieniężne netto, razem9 581-3512 129-82

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)49 49745 50010 72610 685

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)28 18126 3386 1076 185

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)41387991

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)24 06618 5675 2154 360

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)21 31619 1624 6194 500

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 0202 020438474

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 020 0002 020 0002 020 0002 020 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,38-0,450,08-0,10

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,38-0,450,08-0,10

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)10,559,492,292,23

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)10,559,492,292,23

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:


PlikOpis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-26Magda PleskaczWiceprezes ZarząduMagda Pleskacz

2021-02-26Karol CieślakCzłonek ZarząduKarol Cieślak

2021-02-26Robetrt FręchowiczCzłonek ZarząduRobetrt FręchowiczBILANS
w tys.
stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020stan na 2020-09-30 koniec poprz. kwartału / 2020stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
Aktywa trwałe8 4269 28011 01111 397
Wartości niematerialne i prawne, w tym:4 3114 6245 0754 608
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe6577571 0291 390
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe2 6402 6402 6402 640
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe2 6402 6402 6402 640
w jednostkach powiązanych, w tym:2 0002 0002 0002 000
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:640640640640
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach640640640640
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe8181 2592 2672 759
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6539991 0581 092
Inne rozliczenia międzyokresowe1652601 2091 667
Aktywa obrotowe41 07130 68128 01934 103
Zapasy9171 103501443
Należności krótkoterminowe20 0487 72613 90822 451
Od jednostek powiązanych2381718551
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek19 8107 55513 82322 400
Inwestycje krótkoterminowe14 83213 6685 2513 987
Krótkoterminowe aktywa finansowe14 83213 6685 2513 987
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne14 83213 6685 2513 987
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 2748 1848 3597 222
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m49 49739 96139 03045 500
PASYWA
Kapitał własny21 31620 87320 55119 162
Kapitał zakładowy2 0202 0202 0202 020
Kapitał zapasowy18 53018 53018 05318 053
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto766323478-911
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania28 18119 08818 47926 338
Rezerwy na zobowiązania3 1962 3072 3325 282
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7831 1571 134819
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 489798927536
długoterminowa103103103103
krótkoterminowa1 386695824433
Pozostałe rezerwy9243522713 927
długoterminowe
krótkoterminowe9243522713 927
Zobowiązania długoterminowe414152387
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek414152387
Zobowiązania krótkoterminowe24 40616 09914 80118 567
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale300262917
Wobec pozostałych jednostek24 03015 97114 67218 515
Fundusze specjalne7610210035
Rozliczenia międzyokresowe5386411 2942 102
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe5386411 2942 102
długoterminowe954162226
krótkoterminowe5295871 1321 876
P a s y w a r a z e m49 49739 96139 03045 500
Wartość księgowa21 31620 87320 55119 162
Liczba akcji (w szt.)2 020 0002 020 0002 020 0002 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)10,5510,3310,179,74
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)2 020 0002 020 0002 020 0002 020 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)10,5510,3310,179,47

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020stan na 2020-09-30 koniec poprz. kwartału / 2020stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe3 3143 3384 0872 438
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)3 3143 3384 0872 438
udzielonych gwarancji i poręczeń3 3143 3384 0872 438
Inne (z tytułu)5 4044 7744 8264 708
zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym i wierzytelnościach przedsiębiorstwa4 0004 0004 0004 000
blokada środków na rachunku bankowym1 404774826708
Pozycje pozabilansowe, razem8 7188 1128 9137 146

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-313 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-313 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:36 16580 57528 07477 157
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów15 73835 27417 80937 490
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów20 42745 30110 26539 667
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:32 19970 24324 96567 726
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów14 88231 19915 80632 992
Wartość sprzedanych towarów i materiałów17 31739 0449 15934 734
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży3 96610 3323 1099 431
Koszty sprzedaży2 4186 6052 3347 407
Koszty ogólnego zarządu1 0152 7541 0533 033
Zysk (strata) ze sprzedaży533973-278-1 009
Pozostałe przychody operacyjne21791967
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1914
Dotacje77
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne14531953
Pozostałe koszty operacyjne18412787
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych030
Inne koszty operacyjne18412757
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5361 011-286-1 029
Przychody finansowe44141636
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:11636
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne4413
Koszty finansowe25654489
Odsetki w tym:25652277
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne2212
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto555960-314-1 082
Podatek dochodowy112194-37-171
część bieżąca140140
część odroczona-2854-37-171
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto443766-277-911
Zysk (strata) netto (zannualizowany)2 155160
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 020 0002 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,070,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 020 0002 020 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,070,08

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-313 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31rok 2019 okres od 2019-04-01 do 2020-03-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)20 87320 55120 67920 679
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych20 87320 55120 67920 679
Kapitał zakładowy na początek okresu2 0202 0202 0202 020
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 0202 0202 0202 020
Kapitał zapasowy na początek okresu18 53018 05317 52817 528
Zmiany kapitału zapasowego477525525
zwiększenia (z tytułu)477525525
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)477525525
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu18 53018 53018 05318 053
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3234771 1311 131
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3234771 1311 131
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych3234771 1311 131
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)4771 1311 131
wypłata dywidendy606606
odpis na kapitał zapasowy477525525
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu323000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu000
Wynik netto443766478-911
zysk netto443766478
strata netto911
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )21 31621 31620 55119 162
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHw tys.

3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-313 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał / 2019 okres od 2020-10-01 do 2020-12-313 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto443766-277-911

Korekty razem8005 526-8273 153

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja4461 2954661 367

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)44622372

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej0-180-2

Zmiana stanu rezerw8888632 9132 853

Zmiana stanu zapasów186-41548334

Zmiana stanu należności-12 323-6 141-427-8 458

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów8 3116 102-4 2865 416

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych3 2483 7784361 571

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 2436 292-1 1042 242

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy023293

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych023251

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach0005

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki0005

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne00037

Wydatki331645941 971

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych331645941 971

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-33-141-592-1 878

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy03 50000

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki03 50000

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki467033715

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli000606

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego281032

Odsetki44622377

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-463 430-33-715

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)1 1649 581-1 729-351

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 1649 581-1 729-351

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu13 6685 2515 7164 338

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:14 83214 8323 9873 987

o ograniczonej możliwości dysponowania1 404774826826

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA


(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


PlikOpis

Komentarz_III_kw_2020.pdfKomentarz do sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2020r.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk