• Odbierz prezent
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2021-08-04 11:38)
fot. freepik.com

FALSEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport kwartalny FIZ-Q-E


za2kwartał2021rokuobejmujący okresoddopodstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E


Data przekazania:


BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY(pełna nazwa funduszu)BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)00-057
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)PL. DĄBROWSKIEGO
1(ulica)
( numer)(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl(telefon)
(fax)
(e-mail)1070044115
384869045
www.agiofunds.pl(NIP)
(REGON)
(WWW)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:TRUEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis

Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdfWprowadzenie do sprawozdania

KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUROPrzychody z lokat164

Koszty funduszu netto11425

Przychody z lokat netto-130-29

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-2 875-632

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-49-11

Wynik z operacji-3 030-666

Zobowiązania10824

Aktywa18 6474 125

Aktywa netto18 5394 101

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych58 31758 317

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny317,9070,32

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-46,70-10,27

BILANS2kwartał1kwartał2020rok2kwartał

2021roku2021roku2020roku

Aktywa18 64721 66520 83919 879

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty5 6198 5787 8387 077

Należności68115

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0002 027

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:13 02213 07913 00012 787

dłużne papiery wartościowe13 02213 07913 00012 787

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:0000

dłużne papiery wartościowe0000

Nieruchomości0000

Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania1089673106
Aktywa netto (I-II)18 53921 56920 76619 773

Kapitał funduszu24 74924 75024 21119 754

Kapitał wpłacony24 74924 75024 21119 754

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)0000

Dochody zatrzymane-6 479-3 498-3 691-9

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-513-407-298-117

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-5 966-3 091-3 393108

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia26831724628

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)18 53921 56920 76619 773
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych58 31756 81756 81713 815

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 317,90365,49365,49505,03
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych58 317Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny317,90


Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

PLBTETF200011 58 317,000
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 369,850


Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-04-0112020-04-011

20212020

do 2021-06-302021-01-012020-06-302020-01-01

2021-06-302020-06-30

Przychody z lokat8162038

Dywidendy i inne udziały w zyskach0000

Przychody odsetkowe8162038

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000

Dodatnie saldo różnic kursowych0000

Pozostałe0000
Koszty funduszu115232102189

Wynagrodzenie dla towarzystwa491013255

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Opłaty dla depozytariusza15321019

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu71459

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
00

Usługi w zakresie rachunkowości19371836

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Usługi prawne1133

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000

Koszty odsetkowe0000

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000

Ujemne saldo różnic kursowych04600

Pozostałe23463467
Koszty pokrywane przez towarzystwo111961

Koszty funduszu netto (II-III)11423183128

Przychody z lokat netto (I-IV)-106-215-63-90

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-2 924-2 551-1 865-112

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-2 875-2 573-1 944-147

z tytułu różnic kursowych0000

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-49227635

z tytułu różnic kursowych0
00

Wynik z operacji-3 030-2 766-1 928-202
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -51,95-46,7141,63-4,37

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-51,95-46,7141,63-4,37Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-04-0112020-01-011

20212020

do 2021-06-302021-01-012020-12-312020-01-01

2021-06-302020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego21 56920 7665 2515 251

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-3 030-2 766-3 666-3 666

przychody z lokat netto-106-215-271-271

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-2 875-2 573-3 648-3 648

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-4922253253

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-3 030-2 766-3 666-3 666

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000

z przychodów z lokat netto0000

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000

z przychodów ze zbycia lokat0000

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:053919 18119 181

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)053919 18119 181

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0000

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-3 030-2 22715 51515 515

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego18 53918 53920 76620 766

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym19 48620 50814 82414 824

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:


Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych01 50043 00243 002

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000

saldo zmian01 50043 00243 002

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych58 31758 31756 81756 817

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000

saldo zmian58 31758 31756 81756 817

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych58 31758 31756 81756 817

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:


wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego365,49365,49380,13380,13

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego317,90317,90365,49365,49

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym4,844,8418,8118,81

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym308,64308,64361,55361,55

data wyceny2021-06-282021-06-282020-12-292020-12-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym368,36383,44594,36594,36

data wyceny2021-04-012021-03-252020-03-122020-03-12

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym317,90369,85365,49365,49

data wyceny2021-06-302021-03-312020-12-312020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny369,85369,85365,49365,49

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,404,922,762,76

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,051,821,051,05

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,330,590,340,34

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,140,260,160,16

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,380,810,480,48

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-04-0112020-04-011

2 0212 020

do 2021-06-302021-01-012020-06-302020-01-01

2021-06-302020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-2 959-2 758-9 697-8 178

Wpływy3 56110 88131 01260 564

Z tytułu posiadanych lokat16165454

Z tytułu zbycia składników lokat3 54510 86529 70758 237

Pozostałe001 2512 273
Wydatki6 52013 63940 70968 742

Z tytułu posiadanych lokat0000

Z tytułu nabycia składników lokat6 41813 43639 45466 407

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa511032350

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Z tytułu opłat dla depozytariusza1733821

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu714510

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości21301222

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Z tytułu usług prawnych0000

Z tytułu posiadania nieruchomości0000

Pozostałe6231 2042 229
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej053914 72414 724

Wpływy053914 72414 724

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych053914 72414 724

Z tytułu zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000
Wydatki0000

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0000

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu wyemitowanych obligacji0000

Z tytułu wypłaty przychodów0000

Z tytułu udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0000

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-2 959-2 2195 0276 546

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego8 5787 8382 050531

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)5 6195 6197 0777 077

INFORMACJA DODATKOWA


PlikOpis

Informacja_dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa


SKŁADNIKI LOKAT

2 kwartał1 kwartał2020 rok2 kwartał

2021 roku2021 roku2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe12 77613 02260,8412 77613 07962,3712 77613 00062,3812 77612 78764,32

Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


13 00012 77613 02269,84

Obligacje


13 00012 77613 02269,84

WZ0528 (PL0000110383)Aktywny rynek - rynek regulowanyCATALYST - RYNEK REGULOWANY GPWSKARB PAŃSTWAPolska 2028-05-250,2500 (ZMIENNY)1 000,003 0002 9453 00116,09

WZ0524 (PL0000110615)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2024-05-250,2500 (ZMIENNY)1 000,003 5003 4933 51418,85

WZ0525 (PL0000111738)Aktywny rynek - rynek regulowanyCATALYST - RYNEK REGULOWANY GPWSKARB PAŃSTWAPolska 2025-05-250,2500 (ZMIENNY)1 000,003 5003 4763 51118,83

WZ1129 (PL0000111928)Aktywny rynek - rynek regulowanyCATALYST - RYNEK REGULOWANY GPWSKARB PAŃSTWAPolska 2029-11-250,2500 (ZMIENNY)1 000,003 0002 8622 99616,07

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
421000,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSM1 2021.06.18 (Krótka)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.PolskaInstrument: WIG20 INDEX421000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0000,00UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00Certyfikaty inwestycyjne


0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD0
00,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00


000,00

Grunty000,00Inne000,00Prawa współwłasności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Użytkowanie wieczyste:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacje13 00012 77613 02269,83

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

Nota_1.pdfNota 1NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2kwartał

2021roku

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe6

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów6


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2kwartał

2021roku

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw107

Pozostałe zobowiązania1


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-04Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu
2021-08-04Wojciech SomerskiWiceprezes Zarządu
2021-08-04Marcin GrabowskiCzłonek Zarządu
2021-08-04Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk