• Odbierz prezent
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2021-08-31 08:06)

FALSEskorygowany


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport półroczny FIZ-P-Eza 1 półrocze 2021obejmujący okres oddo


oraz poprzedni rok obrotowy 2020obejmujący okres oddo


Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)


Data przekazania:BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY(pełna nazwa funduszu)BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)00-057
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)PL. DĄBROWSKIEGO
1(ulica)
( numer)(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl(telefon)
(fax)
(e-mail)1070044977
385559861
www.agiofunds.pl(NIP)
(REGON)
(WWW)


Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik z siedzibą w Warszawie
2021-08-25


(podmiot uprawniony do badania)
(data sporządzenia raportu)


Raport półroczny zawiera:


TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa


TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe


TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)


TRUEOświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego


TRUEOświadczenie depozytariusza


TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych


TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych


TRUEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:TRUEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


PlikOpis

Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdfWprowadzenie do sprawozdania


KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA


PlikOpis

List_do_Uczestnikow.pdfList do UczestnikówSPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)


PlikOpis

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_emitenta.pdfSprawozdanie z działalności EmitentaWYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Przychody z lokat215

Koszty funduszu netto14331

Przychody z lokat netto-122-27

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat1 673368

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat820180

Wynik z operacji2 371521

Zobowiązania10122

Aktywa10 0532 224

Aktywa netto9 9522 201

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych206 500


Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny48,0011,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny12,003,00BILANS

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Aktywa10 0537 896

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty3 6492 907

Należności108

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:6 3954 981

dłużne papiery wartościowe00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:00

dłużne papiery wartościowe00

Nieruchomości00

Pozostałe aktywa00


Zobowiązania10162

Aktywa netto (I-II)9 9527 834

Kapitał funduszu6 4826 735

Kapitał wpłacony11 2709 081

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-4 788-2 346

Dochody zatrzymane1 908357

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-300-178

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat2 208535

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia1 562742

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)9 9527 834


Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych206 500196 500

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 48,2039,87


Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych206 500


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny48,20Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria PLBEW2L00019: 206500
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat Inwestycyjny bez podziału na serie 48,20


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2021-01-01 od 2020-01-07 od 2020-01-07

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przychody z lokat21233

Dywidendy i inne udziały w zyskach21223

Przychody odsetkowe010

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości000

Dodatnie saldo różnic kursowych000

Pozostałe000Koszty funduszu172331178

Wynagrodzenie dla towarzystwa476631

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000

Opłaty dla depozytariusza335319

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu12187

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne000

Usługi w zakresie rachunkowości326036

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu000

Usługi prawne133

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne000

Koszty odsetkowe000

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości000

Ujemne saldo różnic kursowych000

Pozostałe4713182Koszty pokrywane przez towarzystwo2913086

Koszty funduszu netto (II-III)14320192

Przychody z lokat netto (I-IV)-122-178-89

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)2 4931 277-899

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:1 673535-666

z tytułu różnic kursowych000

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:820742-233

z tytułu różnic kursowych000

Wynik z operacji2 3711 099-988Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 11,696,00-5,29

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny11,696,00-5,29
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2021-01-01 od 2020-01-07

do 2021-06-30 do 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów nettoWartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego7 8340

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:2 3711 099

przychody z lokat netto-122-178

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat1 673535

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat820742

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji2 3711 099

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)z przychodów z lokat nettoze zrealizowanego zysku ze zbycia lokatz przychodów ze zbycia lokatZmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-2536 735

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)2 1899 081

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-2 442-2 346

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym2 1187 834

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego9 9527 834

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym10 4926 041

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnychZmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych60 000256 500

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych50 00060 000

saldo zmian10 000196 500

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych316 500256 500

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych110 00060 000

saldo zmian206 500196 500

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych206 500196 500

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjnywartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego39,8752,36

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego48,2039,87

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym42,13-23,85

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym34,8419,35

data wyceny 2021-03-25 2020-03-12

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym51,1853,03

data wyceny 2021-06-28 2020-02-12

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym48,2039,87

data wyceny 2021-06-30 2020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny48,2039,87

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:3,315,57

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,901,11

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,630,89

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,230,30

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,621,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2021-01-01 od 2020-01-07 od 2020-01-07

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej997-3 828-4 880

Wpływy21 79816 4766 756

Z tytułu posiadanych lokat21183

Z tytułu zbycia składników lokat21 76616 2316 690

Pozostałe1122763Wydatki20 80120 30411 636

Z tytułu posiadanych lokat000

Z tytułu nabycia składników lokat20 68119 93511 538

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa365826

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000

Z tytułu opłat dla depozytariusza224616

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu8166

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych2200

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości325219

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu000

Z tytułu usług prawnych033

Z tytułu posiadania nieruchomości000

Pozostałe019428Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-2556 7357 104

Wpływy2 1899 0817 104

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych2 1899 0817 104

Z tytułu zaciągniętych kredytów000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek000

Odsetki000

Pozostałe000Wydatki2 4442 3460

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych2 4422 3460

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek000

Z tytułu wyemitowanych obligacji000

Z tytułu wypłaty przychodów000

Z tytułu udzielonych pożyczek000

Odsetki000

Pozostałe200Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych000

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)7422 9072 224

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego2 90700

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)3 6492 9072 224INFORMACJA DODATKOWA


PlikOpis

Informacja_dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa

OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOPlikOpis

Oswiadczenie_Zarzadu_o_poprawnosci_spr_finans.pdfOświadczenie Zarządu


OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


PlikOpis

Oświadczenie depozytariusza.pdfOświadczenie DepyztariuszaOŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

Oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowegoRAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

Raport_bieglego_rewidenta.pdfRaport Biegłego RewidentaSTANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE RAPORTU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

Oswiadczenie_Zarzadu.pdfOświadczenie Zarządu

SKŁADNIKI LOKAT

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje4 8336 39563,614 2394 98163,08

Warranty subskrypcyjne000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe000,00000,00

Instrumenty pochodne000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00

Weksle000,00000,00

Depozyty000,00000,00

Waluty000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00

Statki morskie000,00000,00

Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE10 178Luksemburg7296686,64

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 473Polska961141,13

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE4 651Polska2784334,30

CCC S.A. (PLCCC0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE996Polska721121,11

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 870Polska5023463,44

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE7 259Polska1922172,16

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 263Polska2243543,52

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 282Polska1131231,22

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 494Polska36530,52

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 597Polska3586756,71

LPP S.A. (PLLPP0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE28Polska1823603,58

MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE115Polska42300,30

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE17 070Polska1091141,13

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE21 010Polska1171981,97

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE7 622Polska4165855,82

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE42 840Polska1632862,84

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE22 614Polska5638558,51

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE14 986Polska4255505,47

SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE878Polska1672232,22

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE29 629Polska49990,98

WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje


Bony skarbowe


Bony pieniężne


Inne


O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje


Bony skarbowe


Bony pieniężne


Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
309000,00

KRSU1 [FW20U2120] (PL0GF0021626)
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.PolskaInstrument: WIG20 INDEX309000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


Certyfikaty inwestycyjneTYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD


W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:
Budynki


Lokale


Grunty


Inne


Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki


Lokale


Grunty


Inne


Użytkowanie wieczyste:
Budynki


Lokale


Grunty


InneSTATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

Nota_1.pdfNota 1


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe10

Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo5

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów5NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw101

Pozostałe zobowiązania0NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

3 649

DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.2 8082 808

MBANK S.A.841841II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

2 4412 441
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
NOTA-5 RYZYKA

PlikOpis

Nota_5.pdfNota 5


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSH1 2021.09.17 (-)DługaFutures
00,00
0,00 2021-09-17 2021-09-17

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE


I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostkawaluta 1 półrocze


2021 roku


(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.3 649


2) Należnościw tys.10


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.6 395


II. Zobowiązaniaw tys.101


w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.3 649


2) Należnościw tys.10


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.6 395


II. Zobowiązaniaw tys.101


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.
3 649


2) Należnościw tys.
10


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.
6 395


II. Zobowiązaniaw tys.
101
Razemw tys.10 155


II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe

ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane

Akcje0000

Warranty subskrypcyjne0000

Prawa do akcji0000

Prawa poboru0000

Kwity depozytowe0000

Listy zastawne0000

Dłużne papiery wartościowe0000

Instrumenty pochodne0000

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0000

Jednostki uczestnictwa0000

Certyfikaty inwestycyjne0000

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0000

Wierzytelności0000

Weksle0000

Depozyty0000

Waluty0000

Nieruchomości0000

Statki morskie0000

Inne0000

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta(nazwa)0,00


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJAZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku1 6742 554
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku00
Nieruchomości00
Pozostałe00
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:0

Dywidendy i inne udziały w zyskach0

Przychody odsetkowe0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0

Dodatnie saldo różnic kursowych0

Pozostałe:0


0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU


I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:29


II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia47
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)


(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWADataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-08-31Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu


2021-08-31Wojciech SomerskiWiceprezes Zarządu


2021-08-31Marcin GrabowskiCzłonek ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-31Marta BrzostowskaPełnomoc nik Vistra Fund Servic es
Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępc a
Dyrektora Departamentu Funduszy i
Portfeli VISTRA Fund Servic es
Poland Sp. z o. o. Podmiotu,
któremu powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk