• Odbierz prezent
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2021-04-30 07:49)

FALSEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport kwartalny FIZ-Q-E


za1kwartał2021rokuobejmujący okresoddopodstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E


Data przekazania:


BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY(pełna nazwa funduszu)BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)00-057
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)PL. DĄBROWSKIEGO
1(ulica)
( numer)(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl(telefon)
(fax)
(e-mail)1070044977
385559861
www.agiofunds.pl(NIP)
(REGON)
(WWW)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:TRUEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis

Wstęp_do_sprawozdania.pdfWprowadzenie do sprawozdania

KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUROPrzychody z lokat00

Koszty funduszu netto6314

Przychody z lokat netto-63-14

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-282-62

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-126-28

Wynik z operacji-471-103

Zobowiązania8418

Aktywa9 6362 068

Aktywa netto9 5522 050

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych256 500256 500

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny37,247,99

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-1,83-0,40

BILANS1kwartał4kwartał2020rok1kwartał

2021roku2020roku2020roku

Aktywa9 6367 8967 8964 752

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty3 7252 9072 9071 842

Należności218848

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:5 8904 9814 9812 862

dłużne papiery wartościowe0000

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:0000

dłużne papiery wartościowe0000

Nieruchomości0000

Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania84626247
Aktywa netto (I-II)9 5527 8347 8344 705

Kapitał funduszu8 9246 7356 7357 104

Kapitał wpłacony11 2709 0819 0817 104

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-2 346-2 346-2 3460

Dochody zatrzymane12357357-1 735

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-241-178-178-54

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat253535535-1 681

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia616742742-664

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)9 5527 8347 8344 705
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych256 500196 500196 500186 500

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 37,2439,8739,8725,23
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych256 500Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny37,24


Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria PLBEW2L00019 256 500,000
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 37,240


Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-01-0112020-01-071

20212020

do 2021-03-312021-01-012020-03-312020-01-07

2021-03-312020-03-31

Przychody z lokat0011

Dywidendy i inne udziały w zyskach0000

Przychody odsetkowe0011

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000

Dodatnie saldo różnic kursowych0000

Pozostałe0000
Koszty funduszu82829090

Wynagrodzenie dla towarzystwa20201717

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Opłaty dla depozytariusza17171010

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu6633

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000

Usługi w zakresie rachunkowości16161818

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Usługi prawne0000

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000

Koszty odsetkowe0000

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000

Ujemne saldo różnic kursowych0000

Pozostałe23234242
Koszty pokrywane przez towarzystwo19193535

Koszty funduszu netto (II-III)63635555

Przychody z lokat netto (I-IV)-63-63-54-54

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-408-408-2 345-2 345

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-282-282-1 681-1 681

z tytułu różnic kursowych0000

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-126-126-664-664

z tytułu różnic kursowych0000

Wynik z operacji-471-471-2 399-2 399
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,83-1,83-12,86-12,86

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-1,83-1,83-12,86-12,86Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-01-0112020-01-074

20212020

do 2021-03-312021-01-012020-12-312020-01-07

2021-03-312020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego7 8347 83400

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-471-4711 0991 099

przychody z lokat netto-63-63-178-178

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-282-282535535

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-126-126742742

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-471-4711 0991 099

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000

z przychodów z lokat netto0000

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000

z przychodów ze zbycia lokat0000

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:2 1892 1896 7356 735

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)2 1892 1899 0819 081

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)00-2 346-2 346

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym1 7181 7187 8347 834

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego9 5529 5527 8347 834

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym8 1878 1876 0416 041

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:


Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych60 00060 000256 500256 500

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0060 00060 000

saldo zmian60 00060 000196 500196 500

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych316 500316 500256 500256 500

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych60 00060 00060 00060 000

saldo zmian256 500256 500196 500196 500

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych256 500256 500196 500196 500

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:


wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego39,8739,8752,3652,36

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego37,2437,2439,8739,87

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-26,75-26,75-24,25-24,25

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym34,8434,8419,3519,35

data wyceny2021-03-252021-03-252020-03-122020-03-12

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym43,2743,2753,0353,03

data wyceny2021-01-082021-01-082020-02-122020-02-12

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym37,2437,2439,8739,87

data wyceny2021-03-312021-03-312020-12-312020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny37,2437,2439,8739,87

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:4,064,065,575,57

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,990,991,111,11

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,840,840,890,89

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,300,300,300,30

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,790,791,011,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-01-0112020-01-071

2 0212 020

do 2021-03-312021-01-012020-03-312020-01-07

2021-03-312020-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 371-1 371-5 262-5 262

Wpływy3 6223 6222 6902 690

Z tytułu posiadanych lokat4400

Z tytułu zbycia składników lokat3 6083 6082 6902 690

Pozostałe101000
Wydatki4 9934 9937 9527 952

Z tytułu posiadanych lokat0000

Z tytułu nabycia składników lokat4 9264 9267 8967 896

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa20201414

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Z tytułu opłat dla depozytariusza171766

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu6622

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości7788

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Z tytułu usług prawnych0000

Z tytułu posiadania nieruchomości0000

Pozostałe17172626
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej2 1892 1897 1047 104

Wpływy2 1892 1897 1047 104

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych2 1892 1897 1047 104

Z tytułu zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000
Wydatki0000

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0000

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu wyemitowanych obligacji0000

Z tytułu wypłaty przychodów0000

Z tytułu udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0000

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)8188181 8421 842

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego2 9072 90700

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)3 7253 7251 8421 842

INFORMACJA DODATKOWA


PlikOpis

Informacja_dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa


SKŁADNIKI LOKAT

1 kwartał4 kwartał2020 rok1 kwartał

2021 roku2020 roku2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje5 2745 89061,134 2394 98163,084 2394 98163,083 5262 86260,22

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000,00000,00

Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE24 348Polska6257978,27

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 008Polska3133543,67

SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE946Polska1922072,15

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 873Polska4127367,64

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE7 816Polska2082312,40

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 457Polska1321071,11

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE46 124Polska1812772,88

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE8 206Polska4595215,40

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 586Polska1031071,11

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE18 379Polska1181211,26

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE22 621Polska1281541,60

LPP S.A. (PLLPP0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE30Polska1982442,53

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE16 135Polska4735505,71

CCC S.A. (PLCCC0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 073Polska80981,02

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE29 629Polska49770,80

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 013Polska5843833,98

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 494Polska36440,46

MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE115Polska42400,41

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 359Polska2483543,68

ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE8 783Luksemburg6934885,07

WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
342000,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSM1 2021.06.18 (Długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.PolskaInstrument: WIG20 INDEX342000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0000,00UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00Certyfikaty inwestycyjne


0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD0
00,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00


000,00

Grunty000,00Inne000,00Prawa współwłasności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Użytkowanie wieczyste:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A.9049,38SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

Nota_1.pdfNota 1NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

1kwartał

2021roku

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe21

Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo13

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów8


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

1kwartał

2021roku

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw84

Pozostałe zobowiązania0


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu
2021-04-30Wojciech SomerskiWiceprezes Zarządu
2021-04-30Marcin GrabowskiCzłonek Zarządu
2021-04-30Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk