• Odbierz prezent
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2021-04-14 17:29)

FALSEskorygowany


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport roczny FIZ-R-Eza rok obrotowy 2020obejmujący okres oddo


oraz poprzedni rok obrotowy 0obejmujący okres oddo


Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)


Data przekazania:BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY(pełna nazwa funduszu)BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)00-057
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)PL. DĄBROWSKIEGO
1(ulica)
( numer)(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl(telefon)
(fax)
(e-mail)1070044977
385559861
www.agiofunds.pl(NIP)
(REGON)
(WWW)


Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik z siedzibą w 02-703 Warszawa Kluczowy Biegły Rewident, nr 10787
2021-04-13


(podmiot uprawniony do badania)
(data wydania opinii)


Raport roczny zawiera:


TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa


TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe


TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)


TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego


TRUEOświadczenie depozytariusza


TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych


TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych


TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych


TRUEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:TRUEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


PlikOpis

2020_wprowadzenie_do_sprawozdania.pdfWprowadzenie do sprawozdania


KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA


PlikOpis

List_Prezesa_Zarządu_BETA ETF WIG20Lev.pdfPismo Prezesa Zarządu

List_Zarządu_do_Inwestorów_BETA WIG20lev.pdfList do UczestnikówSPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)


PlikOpis

2020_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta_Beta_ETF_WIG20lev_PFIZ.pdfRoczne sprawozdanie z działalności emitentaWYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.
Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.
Przychody z lokat235

Koszty funduszu netto20145

Przychody z lokat netto-178-40

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat535120

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat742166

Wynik z operacji1 099246

Zobowiązania6213

Aktywa7 8961 711

Aktywa netto7 8341 698

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych196 500196 500

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny39,878,64

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny5,591,25BILANS

2020 rok rok

Aktywa7 8960

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2 9070

Należności80

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:4 9810

dłużne papiery wartościowe00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:00

dłużne papiery wartościowe00

Nieruchomości00

Pozostałe aktywa00


Zobowiązania620

Aktywa netto (I-II)7 8340

Kapitał funduszu6 7350

Kapitał wpłacony9 0810

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-2 3460

Dochody zatrzymane3570

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-1780

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat5350

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia7420

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)7 8340


Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych196 5000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 39,870,00


Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych196 500


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny39,87Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria PLBEW2L00019: 196 500


Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 39,87RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2020-01-07 od

do 2020-12-31 do

Przychody z lokat230

Dywidendy i inne udziały w zyskach220

Przychody odsetkowe10

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00

Dodatnie saldo różnic kursowych00

Pozostałe00


Koszty funduszu3310

Wynagrodzenie dla towarzystwa660

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00

Opłaty dla depozytariusza530

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu180

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne00

Usługi w zakresie rachunkowości600

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00

Usługi prawne30

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00

Koszty odsetkowe00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00

Ujemne saldo różnic kursowych00

Pozostałe1310


Koszty pokrywane przez towarzystwo1300

Koszty funduszu netto (II-III)2010

Przychody z lokat netto (I-IV)-1780

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)1 2770

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:5350

z tytułu różnic kursowych00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:7420

z tytułu różnic kursowych00

Wynik z operacji1 0990


Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,590,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny5,590,00


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2020-01-07 od

do 2020-12-31 do

Zmiana wartości aktywów nettoWartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:1 0990

przychody z lokat netto-1780

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat5350

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat7420

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji1 0990

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00

z przychodów z lokat netto00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00

z przychodów ze zbycia lokat00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:6 7350

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)9 0810

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-2 3460

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym7 8340

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego7 8340

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym6 0410

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serieZmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych256 500,000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych60 000,000,00

saldo zmian196 500,000,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych256 500,000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych60 000,000,00

saldo zmian196 500,000,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych196 500,000,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na seriewartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego52,360,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego39,870,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-24,250,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym19,350,00

data wyceny2020-03-12


maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym53,030,00

data wyceny2020-02-12


wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym39,870,00

data wyceny2020-12-31


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny39,870,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:5,570,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,110,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,890,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,300,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości1,010,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2020-01-07 od

do 2020-12-31 do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-3 8280

Wpływy16 4760

Z tytułu posiadanych lokat180

Z tytułu zbycia składników lokat16 2310

Pozostałe2270


Wydatki20 3040

Z tytułu posiadanych lokat00

Z tytułu nabycia składników lokat19 9350

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa580

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00

Z tytułu opłat dla depozytariusza460

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu160

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości520

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00

Z tytułu usług prawnych30

Z tytułu posiadania nieruchomości00

Pozostałe1940


Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej6 7350

Wpływy9 0810

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych9 0810

Z tytułu zaciągniętych kredytów00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00

Odsetki00

Pozostałe00


Wydatki2 3460

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych2 3460

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00

Z tytułu wyemitowanych obligacji00

Z tytułu wypłaty przychodów00

Z tytułu udzielonych pożyczek00

Odsetki00

Pozostałe00


Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)2 9070

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)2 9070

INFORMACJA DODATKOWA


PlikOpis

2020_Informacja_dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa

OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOPlikOpis

Oświadczenie_Zarządu_§70 ust.1 pkt 6_Beta20lev.pdfOświadczenie Zarządu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.


OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


PlikOpis

Oświadczenie_depozytariusza_BETA ETF WIG20lev.pdfOsiadczenie DepozytariuszaOŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

Oświadczenie_Zarządu_§ 70 ust. 1 pkt 7_Beta20lev.pdfOświadczenie_Zarządu_§ 70 ust. 1 pkt 7_Beta40TROPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpisRAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

Beta ETFWIG20lev_sprawozdanie_z_badania.pdfRaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowychSTANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

Oświadczenie_Zarządu_Beta20lev.pdfOświadczenie Zarządu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Oświadczenie_Rady_Nadzorczej_§ 70 ust. 1 pkt 8_Beta20lev.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

Ocena_Rady_Nadzorczej_§ 70 ust. 1 pkt 14_Beta20lev.pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego za 2020 r.

SKŁADNIKI LOKAT

2020 rok rok

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje4 2394 98163,08000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe000,00000,00

Instrumenty pochodne000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00

Weksle000,00000,00

Depozyty000,00000,00

Waluty000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00

Statki morskie000,00000,00

Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE20 096Polska4925777,31

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE4 133Polska2502533,20

SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE781Polska1561451,84

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 197Polska2805857,41

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE6 451Polska1691952,47

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 028Polska113841,06

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE38 070Polska1362112,67

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE6 773Polska3733914,95

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 309Polska85891,13

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE15 170Polska971001,26

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE18 671Polska1011211,54

LPP S.A. (PLLPP0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE26Polska1672152,73

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE13 317Polska3874315,46

CCC S.A. (PLCCC0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE886Polska62780,98

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE24 455Polska35670,84

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 578Polska4814345,49

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 210Polska26310,40

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 083Polska43350,45

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 122Polska1903254,11

ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE7 250Luksemburg5966147,78

WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
2690,0000,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSH1 2021.03.19 (Długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.PolskaInstrument: WIG20 INDEX269000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0000,00UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00Certyfikaty inwestycyjne


0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD0
00,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Prawa współwłasności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Użytkowanie wieczyste:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

Nota_1_Polityka_rachunkowości.pdfNota 1 Polityka Rachunkowości


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy4

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe4

Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo3

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów1NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw62

Pozostałe zobowiązania0NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

2 907

MBANK S.A.333333

DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.2 5742 574II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

2 567


2 5672 567
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
NOTA-5 RYZYKA

PlikOpis

Nota_5_ryzyka.pdfNota 5 Ryzyka


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSH1 2021.03.19DługaFutures
00,00
0,00 2021-03-19 2021-03-19

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE


I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostkawaluta 2020 rok


(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.2 907


2) Należnościw tys.8


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.4 981


II. Zobowiązaniaw tys.62


w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.2 907


2) Należnościw tys.8


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.4 981


II. Zobowiązaniaw tys.62


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.2 907


2) Należnościw tys.8


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.4 981


II. Zobowiązaniaw tys.62
Razemw tys.7 834


II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe

ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane

Akcje0000

Warranty subskrypcyjne0000

Prawa do akcji0000

Prawa poboru0000

Kwity depozytowe0000

Listy zastawne0000

Dłużne papiery wartościowe0000

Instrumenty pochodne0000

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0000

Jednostki uczestnictwa0000

Certyfikaty inwestycyjne0000

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0000

Wierzytelności0000

Weksle0000

Depozyty0000

Waluty0000

Nieruchomości0000

Statki morskie0000

Inne0000

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta(nazwa)NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJAZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku535742
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku00
Nieruchomości00
Pozostałe00
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:0

Dywidendy i inne udziały w zyskach0

Przychody odsetkowe0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0

Dodatnie saldo różnic kursowych0

Pozostałe:0


0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU


I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:130


II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia66
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)


(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWADataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-14Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu


2021-04-14Wojciech SomerskiWiceprezes Zarządu


2021-04-14Marcin GrabowskiCzłonek ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-14Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk