• Odbierz prezent
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2021-04-07 17:39)

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

67/2021

(numer kolejny raportu / rok)


Data przekazania:Nazwa podmiotu:BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTYTemat raportu:Zwołanie Zgromadzenia InwestorówPodstawa prawna§ 22 ust. 1 pkt 13 oie - zwołanie zgromadzenia inwestorów;
WIADOMOŚĆ

Działając w imieniu spółki pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie informuję o wyznaczeniu daty Zgromadzenia Inwestorów Funduszu BETA ETF WIG20lev Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 28 kwietnia 2021 roku.

Uchwała nr 9/07/04/2021

Zarządu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie zwołania Zgromadzenia Inwestorów BETA ETF WIG20lev Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 28 kwietnia 2021 roku

§ 1

1. Niniejszym, działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz art. 7 statutu BETA ETF WIG20lev Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), Zarząd AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) zwołuje zgromadzenie inwestorów Funduszu („Zgromadzenie Inwestorów”) w dniu 28 kwietnia 2021 roku, o godzinie 10:00 w siedzibie Funduszu w Warszawie, przy Pl. Dąbrowskiego 1, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdana finansowego Funduszu za rok obrotowy 2020.

6) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

2. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów BETA ETF WIG20lev Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 28 kwietnia 2021 r. stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

Uchwałę podjęto:

„za”

3

„przeciw”

0

„wstrzymało się”

0

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mariusz Jagodziński – Prezes Zarządu

Wojciech Somerski - Wiceprezes Zarządu

Marcin Grabowski - Członek Zarządu

Uzasadnienie: Towarzystwo jest zobowiązane zwołać Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 4 Statutu Funduszu.

Treść projektów uchwał:

Uchwała Nr__

Zgromadzenia Inwestorów

BETA ETF WIG20lev Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie Inwestorów Funduszu uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, tj.:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdana finansowego BETA ETF WIG20lev Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy 2020.

6) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, przeciw uchwale nie głosowano, nie wstrzymano się od głosu.

Uchwała Nr__

Zgromadzenia Inwestorów

BETA ETF WIG20lev Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BETA ETF WIG20lev Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zgromadzenie Inwestorów Funduszu uchwala co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 4 statutu BETA ETF WIG20lev Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, przeciw uchwale nie głosowano, nie wstrzymano się od głosu.PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-07Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk