• Odbierz prezent
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2021-04-30 08:27)
fot. freepik.com

FALSEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport kwartalny FIZ-Q-E


za1kwartał2021rokuobejmujący okresoddopodstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E


Data przekazania:


BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY(pełna nazwa funduszu)BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)00-057
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)PL. DĄBROWSKIEGO
1(ulica)
( numer)(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl(telefon)
(fax)
(e-mail)1080024249
388291560
www.agiofunds.pl(NIP)
(REGON)
(WWW)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:TRUEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis

Wstęp_do_sprawozdania.pdfWprowadzenie do zmywarki

KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUROPrzychody z lokat266

Koszty funduszu netto347

Przychody z lokat netto-8-2

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat9821

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-23-5

Wynik z operacji6715

Zobowiązania6414

Aktywa4 9511 062

Aktywa netto4 8871 049

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych71 5050

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny68,3514,67

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny0,940,21

BILANS1kwartał0kwartał
rok0kwartał

2021roku
roku
roku

Aktywa4 951000

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty4 920000

Należności29000

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:0000

dłużne papiery wartościowe0000

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:2000

dłużne papiery wartościowe0000

Nieruchomości0000

Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania64000
Aktywa netto (I-II)4 887000

Kapitał funduszu4 820000

Kapitał wpłacony4 820000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)0000

Dochody zatrzymane90000

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-8000

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat98000

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-23000

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)4 887000
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych71 505000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 68,350,000,000,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych71 505Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny68,35


Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

A 71 505,000
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 68,350


Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-02-081
0

2021


do 2021-03-312021-02-082021-03-31


Przychody z lokat262600

Dywidendy i inne udziały w zyskach0000

Przychody odsetkowe0000

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000

Dodatnie saldo różnic kursowych262600

Pozostałe0000
Koszty funduszu464600

Wynagrodzenie dla towarzystwa6600

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Opłaty dla depozytariusza101000

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu2200

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000

Usługi w zakresie rachunkowości9900

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Usługi prawne0000

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000

Koszty odsetkowe0000

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000

Ujemne saldo różnic kursowych0000

Pozostałe191900
Koszty pokrywane przez towarzystwo121200

Koszty funduszu netto (II-III)343400

Przychody z lokat netto (I-IV)-8-800

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)757500

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:989800

z tytułu różnic kursowych0000

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-23-2300

z tytułu różnic kursowych0000

Wynik z operacji676700
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,940,000,000,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny0,940,000,000,00Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-02-081
0

2021


do 2021-03-312021-02-082021-03-31


Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego0000

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:676700

przychody z lokat netto-8-800

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat989800

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-23-2300

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji676700

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000

z przychodów z lokat netto0000

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000

z przychodów ze zbycia lokat0000

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:4 8204 82000

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)4 8204 82000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0000

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym4 8874 88700

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego4 8874 88700

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym4 8254 82500

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:


Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych71 50571 50500

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000

saldo zmian71 50571 50500

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych71 50571 50500

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000

saldo zmian71 50571 50500

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych71 50571 50500

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:


wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego67,4167,410,000,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego68,3568,350,000,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym9,799,790,000,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym66,8766,870,000,00

data wyceny2021-03-242021-03-24maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym68,3568,350,000,00

data wyceny2021-03-312021-03-31wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym68,3568,350,000,00

data wyceny2021-03-312021-03-31Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny68,3568,350,000,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:6,696,690,000,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,870,870,000,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza1,451,450,000,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,290,290,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości1,311,310,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-02-081
0

2 0210

do 2021-03-312021-02-082021-03-31


Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej10010000

Wpływy1 0631 06300

Z tytułu posiadanych lokat262600

Z tytułu zbycia składników lokat1 0371 03700

Pozostałe0000
Wydatki96396300

Z tytułu posiadanych lokat0000

Z tytułu nabycia składników lokat93993900

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa3300

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Z tytułu opłat dla depozytariusza0000

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości1100

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Z tytułu usług prawnych0000

Z tytułu posiadania nieruchomości0000

Pozostałe202000
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej4 8204 82000

Wpływy4 8204 82000

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych4 8204 82000

Z tytułu zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000
Wydatki0000

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0000

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu wyemitowanych obligacji0000

Z tytułu wypłaty przychodów0000

Z tytułu udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych262600

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)4 9204 92000

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego0000

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)4 9204 92000

INFORMACJA DODATKOWA


PlikOpis

Informacja_dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa


SKŁADNIKI LOKAT

1 kwartał0 kwartał
rok0 kwartał

2021 roku
roku
roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000,00000,00

Instrumenty pochodne0-23-0,47000,00000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
8000,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX HWAM1 2021.06.18 (Długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczoneInstrument: S&P 500 INDEX2000,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESM1 2021.06.18 (Długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczoneInstrument: S&P 500 INDEX6000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
660 0000-23-0,47

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-04-01 (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyMBANK S.A.PolskaWaluta: USD220 0000-23-0,46

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-04-30 (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyMBANK S.A.PolskaWaluta: USD220 0000-2-0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-04-01 (Długa)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyMBANK S.A.PolskaWaluta: USD220 000020,03UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00Certyfikaty inwestycyjne


0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD0
00,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00


000,00

Grunty000,00Inne000,00Prawa współwłasności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Użytkowanie wieczyste:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

Nota_1.pdfNota 1NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

1kwartał

2021roku

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe29

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów17

Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo12


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

1kwartał

2021roku

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych25

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw39

Pozostałe zobowiązania0


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu
2021-04-30Wojciech SomerskiWiceprezes Zarządu
2021-04-30Marcin GrabowskiCzłonek Zarządu
2021-04-30Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk