• Odbierz prezent
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz: informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo (2021-03-12 15:50)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr22/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz
Temat


informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Towarzystwa niniejszym, na podstawie Art. 34 ust 8 statutu BETA ETF S&P 500 PLN-Hedged PFIZ (dalej „Fundusz”), podejmuje decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny, kosztów Funduszu, o których mowa w Art. 34 ust 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 34 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków dotyczących inwestycji Funduszu oraz Art. 34 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - w wysokości przekraczającej limit obliczony zgodnie z poniższym wzorem:
LKD = LD/LDRxWAN(D-1)x0,6%
LKD – Maksymalna wartość kosztów określonych w Art. 34 ust 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 34 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków dotyczących inwestycji Funduszu oraz Art. 34 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - ponoszona przez Fundusz w okresie pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny,
LD – Liczba dni pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny Funduszu,
LDR – Liczba dni w roku kalendarzowym dla dnia D,
WAND-1 – Wartość aktywów netto Funduszu w poprzednim Dniu Wyceny.
W przypadku, gdy wartość wyżej określonych kosztów jest w danym Dniu Wyceny mniejsza niż wartość limitu obliczonego według wzoru dla LKD, nie zmniejsza się istniejącej należności z tytułu pokrycia tych kosztów naliczonej w poprzednich Dniach Wyceny.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa emitenta)
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)(numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55
(telefon)(fax)
agiofunds@agiofunds.plwww.agiofunds.pl
(e-mail)(www)
0000000000388291560
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-12Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk