• Odbierz prezent
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2021-08-31 08:12)

FALSEskorygowany


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport półroczny FIZ-P-Eza 1 półrocze 2021obejmujący okres oddo


oraz poprzedni rok obrotowy obejmujący okres oddo


Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)


Data przekazania:BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY(pełna nazwa funduszu)BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)00-057
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)PL. DĄBROWSKIEGO
1(ulica)
( numer)(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl(telefon)
(fax)
(e-mail)1080024137
388052909
www.agiofunds.pl(NIP)
(REGON)
(WWW)


Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik z siedzibą w Warszawie
2021-08-25


(podmiot uprawniony do badania)
(data sporządzenia raportu)


Raport półroczny zawiera:


TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa


TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe


TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)


TRUEOświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego


TRUEOświadczenie depozytariusza


TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych


TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych


TRUEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:TRUEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


PlikOpis

Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdfWprowadzenie do sprawozdania


KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA


PlikOpis

List_do_Uczestnikow.pdfList do UczestnikówSPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)


PlikOpis

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_emitenta.pdfSprawozdanie z działalności EmitentaWYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze rok

2021 roku

Przychody z lokat28


Koszty funduszu netto65


Przychody z lokat netto-37


Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat353


Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-6


Wynik z operacji310


Zobowiązania59


Aktywa5 877


Aktywa netto5 818


Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych40 800


Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny142,60


Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny7,60
BILANS

1 półrocze rok

2021 roku

Aktywa5 877


Środki pieniężne i ich ekwiwalenty5 831


Należności46


Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:0


dłużne papiery wartościowe0


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:0


dłużne papiery wartościowe0


Nieruchomości0


Pozostałe aktywa0Zobowiązania59


Aktywa netto (I-II)5 818


Kapitał funduszu5 508


Kapitał wpłacony5 508


Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)0


Dochody zatrzymane316


Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-37


Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat353


Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-6


Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)5 818Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych40 800


Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 142,60Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych40 800


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny142,60Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria PLBETFN00018 40 800
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

142,60


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2020-12-18 od od

do 2021-06-30 do do

Przychody z lokat28Dywidendy i inne udziały w zyskach0Przychody odsetkowe0Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0Dodatnie saldo różnic kursowych28Pozostałe0

Koszty funduszu166Wynagrodzenie dla towarzystwa17Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0Opłaty dla depozytariusza33Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu11Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0Usługi w zakresie rachunkowości31Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0Usługi prawne1Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0Koszty odsetkowe0Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0Ujemne saldo różnic kursowych0Pozostałe73

Koszty pokrywane przez towarzystwo101Koszty funduszu netto (II-III)65Przychody z lokat netto (I-IV)-37Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)347Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:353z tytułu różnic kursowych0Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-6z tytułu różnic kursowych0Wynik z operacji310

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 7,60Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny7,60


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2020-12-18 od

do 2021-06-30 do

Zmiana wartości aktywów nettoWartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego0


Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:310


przychody z lokat netto-37


zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat353


wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-6


Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji310


Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0


z przychodów z lokat netto0


ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0


z przychodów ze zbycia lokat0


Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:5 508


zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)5 508


zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0


Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym5 818


Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego5 818


Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym4 900


Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnychZmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych40 800


liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0


saldo zmian40 800


Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych40 800


liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0


saldo zmian40 800


Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych40 800


Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjnywartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego135,20


wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego142,60


procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym10,25


minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym120,83


data wyceny 2021-03-08


maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym142,72


data wyceny 2021-06-29


wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym142,60


data wyceny 2021-06-30


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny142,60


Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:6,34


procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,65


procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,00


procentowy udział opłat dla depozytariusza1,26


procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,42


procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości1,18


procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,00
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2020-12-18 od od

do 2021-06-30 do do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej323Wpływy7 095Z tytułu posiadanych lokat0Z tytułu zbycia składników lokat7 055Pozostałe40

Wydatki6 772Z tytułu posiadanych lokat0Z tytułu nabycia składników lokat6 632Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa17Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0Z tytułu opłat dla depozytariusza31Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu11Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0Z tytułu usług w zakresie rachunkowości21Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0Z tytułu usług prawnych0Z tytułu posiadania nieruchomości0Pozostałe60

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej5 508Wpływy5 508Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych5 508Z tytułu zaciągniętych kredytów0Z tytułu zaciągniętych pożyczek0Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0Odsetki0Pozostałe0

Wydatki0Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0Z tytułu wyemitowanych obligacji0Z tytułu wypłaty przychodów0Z tytułu udzielonych pożyczek0Odsetki0Pozostałe0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)5 831Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego0Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)5 831

INFORMACJA DODATKOWA


PlikOpis

Informacja_dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa

OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOPlikOpis

Oswiadczenie_Zarządu_o_poprawnosci_spr_finans.pdfOświadczenie Zarządu


OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


PlikOpis

Oswiadczenie_Depozytariusza.pdfOświadczenie DepozytariuszaOŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

Oświadczenie_Zarządu_podmiot_uprawniony.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowegoRAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

Raport_bieglego_rewidenta.pdfRaport Biegłego RewidentaSTANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE RAPORTU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

Oswiadczenie_Zarzadu.pdfOświadczenie Zarządu

SKŁADNIKI LOKAT

1 półrocze rok

2021 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje000,00
Warranty subskrypcyjne000,00
Prawa do akcji000,00
Prawa poboru000,00
Kwity depozytowe000,00
Listy zastawne000,00
Dłużne papiery wartościowe000,00
Instrumenty pochodne0-60,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00
Jednostki uczestnictwa000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00
Wierzytelności000,00
Weksle000,00
Depozyty000,00
Waluty000,00
Nieruchomości000,00
Statki morskie000,00
Inne000,00AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje


Bony skarbowe


Bony pieniężne


Inne


O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje


Bony skarbowe


Bony pieniężne


Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:


HWBU1 [NASDAQ 100 MICRO E-MINI SEP21]Aktywny rynek - rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczoneNASDAQ 100 STOCK INDEX 3000,00

NQU1 [NASDAQ 100 E-MINI SEP21]Aktywny rynek - rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczoneNASDAQ 100 STOCK INDEX 5000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne


Forward Waluta PLN FWD USD/PLNNienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMBANK S.A.PolskaWaluta: USD250 0000-60,00UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


Certyfikaty inwestycyjneTYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD


W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:
Budynki


Lokale


Grunty


Inne


Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki


Lokale


Grunty


Inne


Użytkowanie wieczyste:
Budynki


Lokale


Grunty


InneSTATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

Nota_1.pdfNota 1


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe46

Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo20

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów26NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych5

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw53

Pozostałe zobowiązania0NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

5 831

BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. USD3441 310

MBANK S.A.4 5214 521II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

4 034


USD3811 449


2 5852 585
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
NOTA-5 RYZYKA

PlikOpis

Nota_5.pdfNota 5


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego

HWBU1 [NASDAQ 100 MICRO E-MINI SEP21]


332 0220,00 2021-09-170,00 2021-09-17 2021-09-17

NQU1 [NASDAQ 100 E-MINI SEP21]


5 533 7120,00 2021-09-170,00 2021-09-17 2021-09-17

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE


I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostkawaluta 1 półrocze


2021 roku


(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.5 831


2) Należnościw tys.46


II. Zobowiązaniaw tys.59


w walucie sprawozdania finansowegow tys.1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.4 521


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. USD1 310


2) Należnościw tys.33


II. Zobowiązaniaw tys.70


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.w walucie obcejw tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. USD344


w walucie sprawozdania finansowegow tys.1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.5 831


2) Należnościw tys.46


II. Zobowiązaniaw tys.59
Razemw tys.5 818


II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe

ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane

Akcje0000

Warranty subskrypcyjne0000

Prawa do akcji0000

Prawa poboru0000

Kwity depozytowe0000

Listy zastawne0000

Dłużne papiery wartościowe0000

Instrumenty pochodne0000

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0000

Jednostki uczestnictwa0000

Certyfikaty inwestycyjne0000

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0000

Wierzytelności0000

Weksle0000

Depozyty0000

Waluty0000

Nieruchomości0000

Statki morskie0000

Inne0000

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta(nazwa)0,00


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJAZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku353-6
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku


Nieruchomości


Pozostałe


WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:0

Dywidendy i inne udziały w zyskach0

Przychody odsetkowe0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0

Dodatnie saldo różnic kursowych0

Pozostałe:0


0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU


I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:101


II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia17
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)


(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWADataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-08-31Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu


2021-08-31Wojciech SomerskiWiceprezes Zarządu


2021-08-31Marcin GrabowskiCzłonek ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-31Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk