• Odbierz prezent
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2021-08-04 12:09)

FALSEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport kwartalny FIZ-Q-E


za2kwartał2021rokuobejmujący okresoddopodstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E


Data przekazania:


BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY(pełna nazwa funduszu)BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)00-057
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)PL. DĄBROWSKIEGO
1(ulica)
( numer)(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl(telefon)
(fax)
(e-mail)1080024137
388052909
www.agiofunds.pl(NIP)
(REGON)
(WWW)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:TRUEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis

Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdfWprowadzenie do sprawozdania

KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUROPrzychody z lokat286

Koszty funduszu netto6514

Przychody z lokat netto-37-8

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat35377

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-6-1

Wynik z operacji31068

Zobowiązania5913

Aktywa5 8771 300

Aktywa netto5 8181 287

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych40 80040 800

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny142,6031,54

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny13,412,94

BILANS2kwartał1kwartał
rok0kwartał

2021roku2021roku
roku

Aktywa5 8774 70100

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty5 8314 61700

Należności468200

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:0000

dłużne papiery wartościowe0000

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:0200

dłużne papiery wartościowe0000

Nieruchomości0000

Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania599800
Aktywa netto (I-II)5 8184 60300

Kapitał funduszu5 5084 84000

Kapitał wpłacony5 5084 84000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)0
00

Dochody zatrzymane316-19300

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-37-900

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat353-18400

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-6-4400

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)5 8184 60300
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych40 80035 80000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 142,60128,580,000,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych40 800Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny142,60


Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

A 40 800,000


Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 142,60
Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-04-012
0

2021


do 2021-06-302020-12-182021-06-30


Przychody z lokat02800

Dywidendy i inne udziały w zyskach0000

Przychody odsetkowe0000

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000

Dodatnie saldo różnic kursowych02800

Pozostałe0000
Koszty funduszu8816600

Wynagrodzenie dla towarzystwa61700

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Opłaty dla depozytariusza173300

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu61100

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000

Usługi w zakresie rachunkowości143100

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Usługi prawne1100

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000

Koszty odsetkowe0000

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000

Ujemne saldo różnic kursowych14000

Pozostałe307300
Koszty pokrywane przez towarzystwo6010100

Koszty funduszu netto (II-III)286500

Przychody z lokat netto (I-IV)-28-3700

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)57534700

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:53735300

z tytułu różnic kursowych0000

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:38-600

z tytułu różnic kursowych0000

Wynik z operacji54731000
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 13,417,600,000,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny13,417,600,000,00Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-04-012
0

2021


do 2021-06-302020-12-182021-06-30


Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego4 603000

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:54731000

przychody z lokat netto-28-3700

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat53735300

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat38-600

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji54731000

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000

z przychodów z lokat netto0000

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000

z przychodów ze zbycia lokat0000

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:6685 50800

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)6685 50800

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0000

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym1 2155 81800

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego5 8185 81800

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym5 1034 90000

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:


Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych5 00040 80000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000

saldo zmian5 00040 80000

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych40 80040 80000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000

saldo zmian40 80040 80000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych40 80040 80000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:


wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego128,58135,200,000,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego142,60142,600,000,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym43,7310,250,000,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym127,29120,830,000,00

data wyceny2021-05-122021-03-08maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym142,72142,720,000,00

data wyceny2021-06-292021-06-29wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym142,60142,600,000,00

data wyceny2021-06-302021-06-30Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny142,60142,600,000,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:6,926,340,000,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,470,650,000,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza1,341,260,000,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,470,420,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości1,101,180,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-04-012
0

2 0210

do 2021-06-302020-12-182021-06-30


Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej54632300

Wpływy4 0597 09500

Z tytułu posiadanych lokat0000

Z tytułu zbycia składników lokat4 0597 05500

Pozostałe04000
Wydatki3 5136 77200

Z tytułu posiadanych lokat0000

Z tytułu nabycia składników lokat3 4496 63200

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa91700

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Z tytułu opłat dla depozytariusza303100

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu111100

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości142100

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Z tytułu usług prawnych0000

Z tytułu posiadania nieruchomości0000

Pozostałe06000
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej6685 50800

Wpływy6685 50800

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych6685 50800

Z tytułu zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000
Wydatki0000

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0000

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu wyemitowanych obligacji0000

Z tytułu wypłaty przychodów0000

Z tytułu udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych04200

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)1 2145 83100

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego4 617000

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)5 8315 83100

INFORMACJA DODATKOWA


PlikOpis

Informacja_dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa


SKŁADNIKI LOKAT

2 kwartał1 kwartał
rok0 kwartał

2021 roku2021 roku
roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000,00000,00

Instrumenty pochodne0-6-0,100-44-0,94000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
8000,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy NDX NQU1 )Aktywny rynek - rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczoneInstrument: NASDAQ 100 STOCK INDEX5000,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy NDX HWBU1 Aktywny rynek - rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczoneInstrument: NASDAQ 100 STOCK INDEX3000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
250 0000-6-0,10

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyMBANK S.A.PolskaWaluta: USD250 0000-6-0,10UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00Certyfikaty inwestycyjne


0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD0
00,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00


000,00

Grunty000,00Inne000,00Prawa współwłasności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Użytkowanie wieczyste:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

Nota_1.pdfNota 1NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2kwartał

2021roku

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe46

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów26

Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo20


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2kwartał

2021roku

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych6

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw53

Pozostałe zobowiązania0


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-04Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu
2021-08-04Wojciech SomerskiWiceprezes Zarządu
2021-08-04Marcin GrabowskiCzłonek Zarządu
2021-08-04Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk