• Odbierz prezent
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2021-05-04 12:09)

TRUEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport kwartalny FIZ-Q-E


za1kwartał2021rokuobejmujący okresoddopodstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E


Data przekazania:


BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY(pełna nazwa funduszu)BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)00-057
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)PL. DĄBROWSKIEGO
1(ulica)
( numer)(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl(telefon)
(fax)
(e-mail)1080024137
388052909
www.agiofunds.pl(NIP)
(REGON)
(WWW)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:TRUEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis

Wstęp_do_sprawozdania.pdfWprowadzenie do sprawozdania
KOREKTA SPRAWOZDANIA

Korekta raportu dotyczy wskazania kwartału, który obejmuje sprawozdanie kwartalne. Pierwotnie wskazano 4 kwartał 2021 r. zamiast 1 kwartał 2021 r. Niniejszą korektą przekazujemy sprawozdanie kwartalne ze wskzaniem poprawnego kwartału, którego dotyczy.
Co do pozostałej treści raport pozostaje bez zmian.

PlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUROPrzychody z lokat429

Koszty funduszu netto5111

Przychody z lokat netto-9-2

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-184-40

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-44-10

Wynik z operacji-237-52

Zobowiązania9821

Aktywa4 7011 009

Aktywa netto4 603988

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych35 8000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny128,5827,59

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-6,62-1,45

BILANS1kwartał0kwartał
rok0kwartał

2021roku
roku
roku

Aktywa4 701000

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty4 617000

Należności82000

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:0000

dłużne papiery wartościowe0000

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:2000

dłużne papiery wartościowe0000

Nieruchomości0000

Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania98000
Aktywa netto (I-II)4 603000

Kapitał funduszu4 840000

Kapitał wpłacony4 840000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)0000

Dochody zatrzymane-193000

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-9000

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-184000

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-44000

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)4 603000
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych35 800000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 128,580,000,000,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych35 800Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny128,58


Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

A 35 800,000
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 128,580


Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-12-181
0

2021


do 2021-03-312020-12-182021-03-31


Przychody z lokat424200

Dywidendy i inne udziały w zyskach0000

Przychody odsetkowe0000

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000

Dodatnie saldo różnic kursowych424200

Pozostałe0000
Koszty funduszu929200

Wynagrodzenie dla towarzystwa111100

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Opłaty dla depozytariusza161600

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu5500

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000

Usługi w zakresie rachunkowości171700

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Usługi prawne0000

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000

Koszty odsetkowe0000

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000

Ujemne saldo różnic kursowych0000

Pozostałe434300
Koszty pokrywane przez towarzystwo414100

Koszty funduszu netto (II-III)515100

Przychody z lokat netto (I-IV)-9-900

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-228-22800

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-184-18400

z tytułu różnic kursowych0000

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-44-4400

z tytułu różnic kursowych0000

Wynik z operacji-237-23700
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -6,620,000,000,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-6,620,000,000,00Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-12-181
0

2021


do 2021-03-312020-12-182021-03-31


Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego0000

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-237-23700

przychody z lokat netto-9-900

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-184-18400

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-44-4400

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-237-23700

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000

z przychodów z lokat netto0000

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000

z przychodów ze zbycia lokat0000

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:4 8404 84000

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)4 8404 84000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0000

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym4 6034 60300

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego4 6034 60300

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym4 6974 69700

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:


Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych35 80035 80000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000

saldo zmian35 80035 80000

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych35 80035 80000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000

saldo zmian35 80035 80000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych35 80035 80000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:


wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego135,20135,200,000,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego128,58128,580,000,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-17,18-17,180,000,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym120,83120,830,000,00

data wyceny2021-03-082021-03-08maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym135,86135,860,000,00

data wyceny2021-02-122021-02-12wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym128,58128,580,000,00

data wyceny2021-03-312021-03-31Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny128,58128,580,000,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:6,876,870,000,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,820,820,000,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza1,201,200,000,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,370,370,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości1,271,270,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-12-181
0

2 0210

do 2021-03-312020-12-182021-03-31


Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-223-22300

Wpływy3 0363 03600

Z tytułu posiadanych lokat424200

Z tytułu zbycia składników lokat2 9942 99400

Pozostałe0000
Wydatki3 2593 25900

Z tytułu posiadanych lokat0000

Z tytułu nabycia składników lokat3 1773 17700

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa8800

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Z tytułu opłat dla depozytariusza1100

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości7700

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Z tytułu usług prawnych0000

Z tytułu posiadania nieruchomości0000

Pozostałe666600
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej4 8404 84000

Wpływy4 8404 84000

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych4 8404 84000

Z tytułu zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000
Wydatki0000

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0000

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu wyemitowanych obligacji0000

Z tytułu wypłaty przychodów0000

Z tytułu udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych424200

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)4 6174 61700

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego0000

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)4 6174 61700

INFORMACJA DODATKOWA


PlikOpis

Informacja_dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa


SKŁADNIKI LOKAT

1 kwartał0 kwartał
rok0 kwartał

2021 roku
roku
roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000,00000,00

Instrumenty pochodne0-44-0,94000,00000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
8000,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy NDX NQM1 2021.06.18 (Długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczoneInstrument: NASDAQ 100 STOCK INDEX4000,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy NDX HWBM1 2021.06.18 (Długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczoneInstrument: NASDAQ 100 STOCK INDEX4000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
645 0000-44-0,94

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-04-01 (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyMBANK S.A.PolskaWaluta: USD205 0000-44-0,93

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-04-30 (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyMBANK S.A.PolskaWaluta: USD220 0000-2-0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-04-01 (Długa)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyMBANK S.A.PolskaWaluta: USD220 000020,03UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00Certyfikaty inwestycyjne


0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD0
00,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00


000,00

Grunty000,00Inne000,00Prawa współwłasności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Użytkowanie wieczyste:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

Nota_1.pdfNota 1NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

1kwartał

2021roku

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe82

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów42

Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo40


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

1kwartał

2021roku

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych46

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw52

Pozostałe zobowiązania0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-04Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu


2021-05-04Wojciech SomerskiWiceprezes Zarządu


2021-05-04Marcin GrabowskiCzłonek Zarządu


2021-05-04Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk