• Odbierz prezent
BERG HOLDING S.A.: Zawarcie przez spółkę współzależną od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. – Columbus&Farmy Sp. z o.o. – umów nabycia pięciu projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 5 MW (2021-03-05 09:35)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
BERG HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę współzależną od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. – Columbus&Farmy Sp. z o.o. – umów nabycia pięciu projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 5 MW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, że spółka współzależna od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. tj. Columbus&Farmy Sp. z o.o. [C&F], w której spółka Farmy Fotowoltaiki S.A. posiada 50% udziałów, zawarła szereg umów nabycia projektów fotowoltaicznych na mocy, których C&F ustaliła wraz ze Sprzedającym szczegółowe warunki oraz zasady zakupu następujących projektów:

1. projekt Niemstów zlokalizowany w woj. podkarpackim, polegający na realizacji farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działce o powierzchni 1,97 ha,
2. projekt Opaka 1 oraz projekt Opaka 2, zlokalizowane w woj. podkarpackim, polegające na realizacji dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 MW na działce o powierzchni 4,78 ha,
3. projekt Tymce 1 oraz projekt Tymce 2, zlokalizowane w woj. podkarpackim, polegające na realizacji dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 MW
na działkach o powierzchni 4,84 ha.

Na mocy zawartych umów, strony ustaliły, iż Sprzedający przeniesie własność ww. projektów na rzecz C&F w chwili uprawomocnienia się kompletu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę.

Jednocześnie C&F zastrzegła możliwość odstąpienia od ww. umów w terminie jednego roku od dnia ich zawarcia z chwilą, gdy Sprzedający wbrew deklaracji nie dokona przeniesienia praw, obowiązków i dokumentów oraz gdy Sprzedający nie usunie potencjalnych wad prawnych związanych z ww. projektami.

W ocenie Zarządu Emitenta informacja o zawarciu umów ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż jej realizacja będzie miała istotny wpływ na przychody finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Berg Holding S.A. with its registered office in Katowice [Company, Issuer] informs that a interdependent company of Farmy Fotowoltaiki S.A. i.e. Columbus&Farmy Sp. z o.o. [C&F] in which Farmy Fotowoltaiki S.A. holds 50% of shares, concluded a number of photovoltaic projects purchase agreement under which C&F agreed with the Seller on detailed therms and conditions of purchase of the following projects:
1. the Niemstów project, located in Podkarpackie voivodeship, involving the development of a photovoltaic farm with a capacity od 1 MW on a plot of land with an area of 1.97 ha,
2. the Opaka 1 and Opaka 2 projects, both located in Podkarpackie voivodeship, involving the development of two photovoltaic farms with a total capacity of 2 MW on a plot of land with an area of 4,78 ha,
3. the Tymce 1 and Tymce 2 projects, both located in Podkarpackie voivodeship, involving the development of two photovoltaic farms with a total capacity of 2 MW on a plot of land with an area of 4,84 ha.
Pursuant to the concluded agreements, the parties agreed that the Seller will transfer the ownership of the aforementioned projects to C&F as soon as a set of decisions concerning the environmental conditions of the investment, development conditions and a construction permit becomes legally binding.
At the same time C&F reserved the right to withdraw from the aforementioned agreements within one year of their conclusion if the Seller contraty to the declaration fails to transfer the rights, obligations and documents as well as if the Seller fails to remove potential legal defects related to the aformentioned projekcts.
In the opinion of the Issuer's Management Board, the information about signing the agreements is confidential due to the fact that its implementation will have a significant impact on the financial revenues of the Issuer's Capital Group.

BERG HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERG HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-064Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kopernika6/2
(ulica)(numer)
+48 32 445 35 56+48 32 323 17 68
(telefon)(fax)
biuro@bergholding.plwww.bergholding.pl
(e-mail)(www)
627273430242938836
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Ofka PiechniczekPrezes Zarządu
2021-03-05Kamil KitaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk