• Odbierz prezent
BENEFIT SYSTEMS S.A.: raport finansowy (2021-03-25 00:06)

Spis załączników:

20210325_000610_0196319903_esef-bft_2020-12-31.zip
20210325_000610_0196319903_esef-bft_2020-12-31.zip.XAdES
20210325_000610_0196319903_JEDNOSTKOWE_FINANSOWE_BSSA_za_rok_2020.zip
20210325_000610_0196319903_JEDNOSTKOWE_FINANSOWE_BSSA_za_rok_2020.xhtml.XAdES
20210325_000610_0196319903_SKONSOLIDOWANE_ZARZADU_GK_BS_za_rok_2020.zip
20210325_000610_0196319903_SKONSOLIDOWANE_ZARZADU_GK_BS_za_rok_2020.xhtml.XAdES
20210325_000610_0196319903_JEDNOSTKOWE_ZARZADU_BSSA_za_rok_2020.zip
20210325_000610_0196319903_JEDNOSTKOWE_ZARZADU_BSSA_za_rok_2020.xhtml.XAdES
20210325_000610_0196319903_!_BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml
20210325_000610_0196319903_!_BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades
20210325_000610_0196319903_!_BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.-LZxhtml.xades
20210325_000610_0196319903_!_BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml
20210325_000610_0196319903_!_BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades
20210325_000610_0196319903_!_BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml-LZ.xades
20210325_000610_0196319903_Raport_niefinansowy_Grupy_Benefit_Systems_2020_PL.zip
20210325_000610_0196319903_Informacja_Zarzadu_BSSA_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.zip
20210325_000610_0196319903_Informacja_Zarzadu_BSSA_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtml.xades
20210325_000610_0196319903_Oswiadczenie_Zarzadu_BSSA_do_rocznego_SSF_GK_BS_i_JSF_BSSA_2020.zip
20210325_000610_0196319903_Oswiadczenie_Zarzadu_BSSA_do_rocznego_SSF_GK_BS_i_JSF_BSSA_2020.xhtml.XAdES
20210325_000610_0196319903_Ocena_RN_BSSA_dotyczaca_sprawozdan_za_rok_2020.xhtml
20210325_000610_0196319903_Ocena_RN_BSSA_dotyczaca_sprawozdan_za_rok_2020.xhtml.xades
20210325_000610_0196319903_Oswiadczenie_RN_BSSA_dotyczace_powolania_i_dzialalnosci_Komitetu_Audytu_2020.xhtml
20210325_000610_0196319903_Oswiadczenie_RN_BSSA_dotyczace_powolania_i_dzialalnosci_Komitetu_Audytu_2020.xhtml.xades
20210325_000610_0196319903_Oswiadczenie_RN_BSSA_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtml
20210325_000610_0196319903_Oswiadczenie_RN_BSSA_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtml.xades
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-24
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BENEFIT SYSTEMS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski2
(ulica)(numer)
+48 22 242 40 00+48 22 831 79 20
(telefon)(fax)
ir@benefitsystems.plwww.benefitsystems.pl
(e-mail)(www)
836-16-76-510750721670
(NIP)(REGON)
2594007UY43JEUOLID520000370919
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS
Przychody ze sprzedaży1 033 736,001 527 391,00231 044,00355 059,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 387,00155 461,00-757,0036 139,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-90 632,00142 972,00-20 257,0033 235,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-98 692,00107 022,00-22 058,0024 878,00
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-100 034,00105 334,00-22 358,0024 486,00
Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej222 119,00379 856,0049 644,0088 302,00
Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej-34 184,00-152 155,00-7 640,00-35 370,00
Środki pieniężne netto z działaności finansowej-36 205,00-231 470,00-8 092,00-53 808,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów151 730,00-3 769,0033 912,00-876,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych2 746 296,002 787 571,002 746 296,002 787 571,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych2 773 118,002 813 879,002 773 118,002 813 879,00
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR)-36,4337,79-8,148,78
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR)-36,0737,43-8,068,70
Aktywa2 044 303,002 079 629,00442 988,00488 348,00
Zobowiązania długoterminowe969 436,00942 704,00210 071,00221 370,00
Zobowiązania krótkoterminowe551 867,00516 665,00119 586,00121 326,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej524 527,00618 557,00113 662,00145 252,00
Kapitał podstawowy2 894,002 859,00627,00671,00
Liczba akcji2 894 287,002 858 842,002 894 287,002 858 842,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)181,23216,3739,2750,81
WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI
BENEFIT SYSTEMS
Przychody ze sprzedaży651 738,00934 449,00145 665,82217 222,79
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-25 735,00129 732,00-5 751,8730 157,61
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-82 300,00186 930,00-18 394,3543 453,90
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-81 662,00166 342,00-18 251,7538 668,00
Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej146 499,00158 354,0032 743,0636 811,10
Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej-53 752,00-49 349,00-12 013,77-11 471,71
Środki pieniężne netto z działaności finansowej70 575,00-120 712,0015 773,77-28 060,81
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów163 322,00-11 707,0036 503,06-2 721,42
Średnia wazona liczba akcji zwykłych2 746 296,002 787 571,002 746 296,002 787 571,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych2 773 118,002 813 879,002 773 118,002 813 879,00
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR)-29,7459,67-6,6513,87
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR)-29,4559,11-6,5813,74
Aktywa1 861 900,001 814 175,00403 462,77426 012,68
Zobowiązania długoterminowe926 197,00838 800,00200 701,44196 970,76
Zobowiązania krótkoterminowe334 708,00323 766,0072 529,2576 028,18
Kapitał własny600 995,00651 609,00130 232,08153 013,74
Kapitał podstawowy2 894,002 859,00627,11671,36
Liczba akcji2 894 287,002 858 842,002 894 287,002 858 842,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)207,65227,9345,0053,52
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalone przez Narodowy Bank Polski:
- kurs obowiązujący na ostatani dzień okresu sprawozdawczego 31.12.2020: 4,6148 PLN/EUR; 31.12.2019: 4,2585 PLN/EUR
- kurs średni w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01-31.12.2020: 4,4742 PLN./EUR; 01.01-31.12.2019: 4,3018 PLN/EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
esef-bft_2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Benefit Systems S.A. za rok 2020
esef-bft_2020-12-31.zip.XAdESSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Benefit Systems S.A. za rok 2020 - podpisy
JEDNOSTKOWE_FINANSOWE_BSSA_za_rok_2020.zipJednostkowe sprawozdanie finansowe Benefit Systems S.A.za rok 2020
JEDNOSTKOWE_FINANSOWE_BSSA_za_rok_2020.xhtml.XAdESJednostkowe sprawozdanie finansowe Benefit Systems S.A.za rok 2020 - podpisy
SKONSOLIDOWANE_ZARZADU_GK_BS_za_rok_2020.zipSkonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2020 rok
SKONSOLIDOWANE_ZARZADU_GK_BS_za_rok_2020.xhtml.XAdESSkonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2020 rok - podpisy
JEDNOSTKOWE_ZARZADU_BSSA_za_rok_2020.zipJednostkowe sprawozdanie zarządu z działalności Benefit Systems S.A. za rok 2020
JEDNOSTKOWE_ZARZADU_BSSA_za_rok_2020.xhtml.XAdESJednostkowe sprawozdanie zarządu z działalności Benefit Systems S.A. za rok 2020 - podpisy
! BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtmlSprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Benefit Systems za rok 2020
! BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xadesSprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Benefit Systems za rok 2020 - podpisy 1
! BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.-ŁZxhtml.xadesSprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Benefit Systems za rok 2020 - podpisy 2
! BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtmlSprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za rok 2020
! BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xadesSprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za rok 2020 - podpisy 1
! BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml-ŁZ.xadesSprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za rok 2020 - podpisy 2
Raport_niefinansowy_Grupy_Benefit_Systems_2020_PL.zipRaport Niefinansowy Grupy benefit Systems
Informacja_Zarzadu_BSSA_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.zipInformacja Zarządu ws. wyboru firmy audytorskiej
Informacja_Zarzadu_BSSA_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtml.xadesInformacja Zarządu ws. wyboru firmy audytorskiej - podpisy
Oswiadczenie_Zarzadu_BSSA_do_rocznego_SSF_GK_BS_i_JSF_BSSA_2020.zipOświadczenie Zarządu
Oswiadczenie_Zarzadu_BSSA_do_rocznego_SSF_GK_BS_i_JSF_BSSA_2020.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu - podpisy
Ocena_RN_BSSA_dotyczaca_sprawozdan_za_rok_2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za rok 2020
Ocena_RN_BSSA_dotyczaca_sprawozdan_za_rok_2020.xhtml.xadesOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za rok 2020 - podpis
Oswiadczenie_RN_BSSA_dotyczace_powolania_i_dzialalnosci_Komitetu_Audytu_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu
Oswiadczenie_RN_BSSA_dotyczace_powolania_i_dzialalnosci_Komitetu_Audytu_2020.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu - podpis
Oswiadczenie_RN_BSSA_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej ws. wyboru firmy audytorskiej
Oswiadczenie_RN_BSSA_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej ws. wyboru firmy audytorskiej - podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk