• Odbierz prezent
BENEFIT SYSTEMS S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji serii E objętych za warranty subskrypcyjne serii G, H i I (2021-10-26 16:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr37/2021
Data sporządzenia: 2021-10-26
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Podsumowanie subskrypcji akcji serii E objętych za warranty subskrypcyjne serii G, H i I
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do wiadomości podsumowanie oferty prywatnej („Oferta”) akcji Spółki obejmującej subskrypcję akcji serii E objętych za warranty subskrypcyjne serii G, H oraz I Spółki („Akcje Serii E”) przeprowadzonej w ramach „Programu Motywacyjnego na lata 2017-2020”, zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w uchwałach walnego zgromadzenia Spółki, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 18/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r., oraz w nawiązaniu do raportów: nr 10/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. (dalej łącznie jako „Przydział I”), nr 31/2020 z dnia 30 września 2020 r., nr 41/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. (dalej łącznie jako „Przydział II”) oraz nr 32/2021 z dnia 1 października 2021 („Przydział III”). Zgodnie z postanowienia ww. uchwał walnego zgromadzenia dzień 30 września 2021 roku był ostatnim dniem przyjmowania zapisów na Akcje Serii E w ramach „Programu Motywacyjnego na lata 2017-2020”.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii E - przyjmowanie zapisów na Akcje Serii E objętych za warranty serii G, H oraz I - od 1 września 2018 r. do 30 września 2021 r.,
2. Data przydziału Akcji Serii E – w odniesieniu do 39.255 akcji w ramach Przydziału III: 30 września 2021 roku, w odniesieniu do 35.145 akcji w ramach Przydziału II: 30 września 2020 roku, w odniesieniu do 300 akcji w ramach Przydziału I: 30 września 2019 roku
3. Liczba akcji objętych Ofertą – 75.000 Akcji Serii E,
4. Stopa redukcji – nie dotyczy,
5. Liczba Akcji Serii E na które złożono zapisy w ramach Oferty – 74.700,
6. Liczba Akcji Serii E, które zostały przydzielone w ramach Oferty – 74.700,
7. Cena, po jakiej Akcje Serii E były obejmowane – 491,93 PLN,
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Serii E – 47,
9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii E - 47,
10. Subemitent – brak,
11. Wartość przeprowadzonej Oferty – 36.747.171,00 PLN,
12. Szacowana wysokość kosztów związanych z Ofertą z tytułu emisji Akcji Serii E – 108.000,00 PLN,
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji poniesiony przez Spółkę przypadający na 1 Akcję Serii E wyniósł 1,45 PLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Summary of subscription of series E ordinary bearer shares in exchange for series G, H and I subscription warrants

The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter, the "Company") hereby announces the summary of private offer of the Company shares (the “Offer”) including subscription of series E ordinary bearer shares in exchange for series G, H and I subscription warrants (“Series E Shares”) in line with the rules of the “Incentive Plan for 2017-2020”, as set forth in resolutions of general meeting of the Company, as announced by the Company in the reports No. 18/2016 of June 15, 2016 and in reference to the reports No. 10/2020 of April 1, 2020 (hereinafter jointly “Allotment I”), No. 31/2020 of September 30, 2020, No. 41/2020 of November 6, 2020 (hereinafter jointly “Allotment II”) and No. 32/2021 of October 1, 2021 (“Allotment III”). In accordance with the provisions of the above-mentioned resolutions of the general meeting, September 30, 2021 was the last day of accepting subscriptions for Series E Shares under the "Incentive Program for 2017-2020".

1. Series E Shares subscription start and end date – accepting subscriptions for Series E Shares in exchange for series G, H and I subscription warrants – from September 1, 2018 to September 30, 2021,

2. Date of Series E Shares allotment – in reference to 39 255 shares within Allotment III: September 30, 2021, in reference to 35 145 shares within Allotment II: September 30, 2020, in reference to 300 shares within Allotment II: September 30, 2019,

3. Number of securities subscribed – 75 000 Series E Shares,

4. Reduction rate – not applicable,

5. Number of Series E Shares subscribed for during the Offer – 74 700,

6. Number of Series E Shares allotted during the Offer – 74 700,

7. The price at which Series E Shares were subscribed – PLN 491.93,

8. The number of persons who subscribed for Series E Shares – 47,

9. The number of persons to whom Series E Shares were allotted - 47,

10. Name of the underwriter – none,

11. Value of the conducted Offer – PLN 36 747 171.00,

12. The estimated amount of costs related to the Offer arising from Series E Shares issue – PLN 108 000.00,

13. The average cost of conducting the subscription incurred by the Company per 1 Series E Share amounted to PLN 1.45.

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BENEFIT SYSTEMS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski2
(ulica)(numer)
+48 22 242 40 00+48 22 831 79 20
(telefon)(fax)
ir@benefitsystems.plwww.benefitsystems.pl
(e-mail)(www)
836-16-76-510750721670
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-26Bartosz JózefiakCzłonek ZarząduBartosz Józefiak
2021-10-26Wojciech SzwarcCzłonek ZarząduWojciech Szwarc

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk