• Odbierz prezent
BEDZIN: Zawarcie umowy dotyczącej zamiany wierzytelności z tytułu wykupu obligacji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na akcje Spółki zależnej – ujawnienie opóźnionych informacji poufnych. (2021-04-01 12:13)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Zawarcie umowy dotyczącej zamiany wierzytelności z tytułu wykupu obligacji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na akcje Spółki zależnej – ujawnienie opóźnionych informacji poufnych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż po uzyskaniu w dniu 31 marca 2021 roku zgody Rady Nadzorczej Spółki, w tym samym dniu, w późnych godzinach wieczornych, zawarł z dwoma bankami będącymi obligatariuszami Spółki posiadającymi obligacje serii A Emitenta [odpowiednio Bank 1 oraz Bank 2 a łącznie jako Banki] trójstronną umowę dotyczącą zamiany wierzytelności z tytułu wykupu obligacji Emitenta na akcje spółki zależnej Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji [Energo-Utech] [Umowa] na podstawie, której Banki dokonują zamiany wierzytelności każdego z Banków względem Emitenta odpowiadających wartości po jednej Obligacji [Obligacje] wyemitowanych przez Emitenta, na akcje Energo-Utech.
Banki dokonają zamiany wierzytelności z tytułu wykupu po jednej Obligacji o wartości po 10 tys. zł na łącznie 1.200 akcji Energo-Utech (po 600 dla każdego z Banków) odpowiadających łącznie za ok. 53% kapitału zakładowego Energo-Utech oraz takiej samej liczby głosów.
Strony Umowy uzgodniły zasadę zastosowania opcji call [odkupienia akcji będących przedmiotem transakcji w ramach Umowy przez Emitenta], która będzie mogła zostać zrealizowana w okresie od
31 marca 2025 roku do 31 marca 2026 roku. Cena odkupienia akcji Energo-Utech wyniesie 3.870.000 zł.
Umowa zakłada przy tym pozytywne zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego Energo-Utech z redukcją wierzycieli i zdolność spółki do obsługi zobowiązań wynikających z układu przez cały okres (do zakończenia układu).
Umowa doprecyzowuje również zasady współpracy pomiędzy Bankami a Energo-Utech w zakresie nowego finansowania działalności operacyjnej Energo-Utech tj. wykupu wierzytelności Energo-Utech względem jej kontrahentów z tytułu umów leasingu. Zasady te nie różnią się od przyjętych procedur przy zawieraniu nowych umów leasingowych z klientami. (wierzytelności niewymagalne, bezsporne, zabezpieczone, nieobciążone, niecedowane na inne podmioty, wykupowane do 100% kwoty netto, spłacane w okresie zbieżnym z umową leasingu). Na podstawie Umowy powyższe finansowanie zostanie udzielone na okres nie dłuższy niż 5 lat na poziomie co najmniej odpowiednio 8 mln zł i 4 mln zł. Scenariusz związany z udzieleniem powyższego finansowania będzie mógł zostać zrealizowany w szczególności w przypadku jeżeli układ z wierzycielami Energo-Utech na określonych warunkach zostanie prawomocnie zatwierdzony przez właściwy sąd do dnia 30 czerwca 2021 roku.
Akcjonariusz mniejszościowy nie jest zobligowany do dofinansowania.

Zgodnie z zapisami Umowy każdy z Banków ma prawo od umowy odstąpić, składając oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku, jeżeli do dnia 30 czerwca 2021 roku akcje będące przedmiotem transakcji nie zostaną zwolnione z zastawu.

Emitent wskazuje, iż w szczególności z uwagi na trwające postępowanie restrukturyzacyjne, po dokonaniu odpisu aktualizacyjnego pełną wartość posiadanego pakietu akcji Energo-Utech [o czym Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 13/2020] aktualnie wartość akcji Energo-Utech w księgach rachunkowych ma wartość zerową. Tym samym przedmiotowa transakcja nie będzie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe okresu sprawozdawczego w wymiarze sprawozdawczym. Niemniej Emitent wyjaśnia, iż w jego ocenie wprowadzenie do Energo-Utech wiarygodnych akcjonariuszy finansowych [jak również udostępnienie Energo-Utech finansowania zewnętrznego ze strony powyższych instytucji] wzmocni ekspektatywę na zawarcie przez Energo-Utech układu z wierzycielami co wprost przełoży się na wartość tej spółki a za tym na wartość zabezpieczenia spłaty Obligacji.

Zarząd Emitenta informuje przy tym, iż z uwagi na rozciągnięcie w czasie procesu negocjacyjnego poprzedzającego zawarcie Umowy, Emitent podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości nt.:
i] zawarcia w dniu 23 grudnia 2020 roku listu intencyjnego z Bankiem 1 w przedmiocie podjęcia negocjacji w celu objęcia przez Bank 1 pakietu akcji Energo-Utech w zamian za zaspokojenie określonej przez Strony części wierzytelności Banku 1 względem Emitenta z tytułu Obligacji;
ii] zawarcia w dniu 29 grudnia 2020 roku listu intencyjnego z Bankiem 2 w przedmiocie podjęcia negocjacji w celu objęcia przez Bank 2 pakietu akcji Energo-Utech w zamian za zaspokojenie określonej przez Strony części wierzytelności Banku 2 względem Emitenta z tytułu Obligacji;
iii] pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 17 marca 2021 roku założeń Umowy.

Spółka wyjaśnia, iż przekazanie do publicznej wiadomości wskazanych powyżej informacji poufnych w dacie ich wystąpienia mogłoby w ocenie Emitenta wywołać wystąpienie negatywnych skutków związanych z wystąpieniem zachowań osób trzecich, które potencjalnie mogłyby zagrozić pozycji Emitenta w procesie negocjacyjnym, co mogłoby naruszyć jego słuszny interes. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanych powyżej opóźnionych informacji poufnych.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BEDZINEnergetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-144Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bolesława Krzywoustego7
(ulica)(numer)
(+48) 61 227 57 10-11(+48) 61 227 57 12
(telefon)(fax)
ecbedzin@ecb.com.plecbedzin.pl
(e-mail)(www)
625-000-76-15271740563
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Bartosz DryjskiCzłonek Zarządu
2021-04-01Kamil KamińskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk