• Odbierz prezent
BEDZIN: Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2022 r. (2022-05-27 18:18)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr41/2022
Data sporządzenia: 2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Elektrociepłownia "Będzin" S.A. [Spółka, Emitent] S.A. informuje, iż w dniu 27 maja 2022 r.,
w związku z zakończeniem w tym samym dniu procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania raportuów za I kwartał 2022 roku Grupy Kapitałowej Emitenta podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za I kwartał 2022 r. wyniosły ok. 96,6 mln zł w porównaniu do 63,4 mln zł za I kwartał 2021 r. Strata z działalności operacyjnej wyniosła w I kwartale 2022 roku 50,9 mln zł w porównaniu do straty w wysokości 10,6 mln zł w I kwartale 2021 roku. Natomiast strata netto w I kwartale 2022 roku wyniosła 55,1 mln zł w porównaniu do straty netto w I kwartale 2021 roku w wysokości 14,0 mln zł.
W ocenie Emitenta kluczowym czynnikiem wpływającym na wynik operacyjny oraz netto była konieczność zaksięgowania wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 z poziomu 74,57 euro (kurs 4,5994 zł/euro) na koniec 2021 roku do poziomu 79,25 euro (kurs 4,6525 zł/euro) na koniec I kwartału 2022 roku poprzez aktualizację rezerw na niewykupione uprawnienia za 2020, 2021 roku oraz emisję
z I kwartału 2022 roku, które w kwocie odpowiednio 26,3 mln zł dotyczyły aktualizacji rezerw za lata 2020-2021 a w kwocie 56,2 mln zł dotyczyły utworzonych rezerw na poczet emisji I kwartału 2022 roku i łącznie w kwocie 82,5 mln zł obciążyły wynik I kwartału 2022 roku. Powyższa, cykliczna operacja ma charakter wyłącznie księgowy i wynika z oczekiwanej już konieczności aktualizacji księgowego ujęcia rezerw związanych z niezakupionymi uprawnieniami do emisji CO2 za lata 2020 -2021 oraz I kwartału 2022 roku.
Jednocześnie Emitent informuje, że powyższe wstępne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie
z najlepszą wiedzą Spółki oraz przy założeniu niewystąpienia w toku dalszych prac nad sprawozdaniami finansowymi okoliczności skutkujących koniecznością dokonania istotnych jednorazowych operacji
o charakterze księgowym. Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową Emitenta za I kwartał 2022 r. zostaną przekazane
do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BEDZINEnergetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-144Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bolesława Krzywoustego7
(ulica)(numer)
(+48) 61 227 57 10-11(+48) 61 227 57 12
(telefon)(fax)
ecbedzin@ecb.com.plecbedzin.pl
(e-mail)(www)
625-000-76-15271740563
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Sebastian ChęcińskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk