• Odbierz prezent
BEDZIN: Stanowisko Zarządu Emitenta na zawiadomienia o żądaniu wcześniejszego wykupu obligacji złożone przez dwóch Obligatariuszy Spółki – aktualizacja informacji. (2023-01-24 19:08)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2023
Data sporządzenia: 2023-01-24
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Stanowisko Zarządu Emitenta na zawiadomienia o żądaniu wcześniejszego wykupu obligacji złożone przez dwóch Obligatariuszy Spółki – aktualizacja informacji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu m.in. do raportów bieżących nr 5/2023 oraz 6/2023, Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. („Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24.01.2023 roku Zarząd Spółki skierował do Poznańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Poznaniu oraz Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą we Włocławku [dalej łącznie zwani „Obligatariuszami” lub „Bankami”] stanowisko Spółki w odpowiedzi na złożone przez Obligatariuszy zawiadomienia o żądaniu wcześniejszego wykupu Obligacji serii A [dalej także: Obligacje”].

Zgodnie ze stanowiskiem przekazanym ww. Obligatariuszom Spółka nie znajduje podstaw faktycznych oraz prawnych do wykonania żądań zgłoszonych przez Banki.

Emitent przypomina, że zgodnie z informacjami przekazanymi do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 31/2022, 32/2022 oraz 33/2022, Banki w formie zawartego porozumienia potwierdziły zgodę na przesunięcie terminu wykupu Obligacji na 10 kwietnia 2023 r. Warunkiem ze strony Banków na przedłużenia tego terminu była rezygnacja ze strony Spółki z Opcji Call, co nastąpiło.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że wszystkie z powołanych przez Obligatariuszy w treści żądania okoliczności były im wiadome w momencie zawierania ww. porozumienia i musiały być przez Banki brane pod uwagę przy podjęciu decyzji o przedłużeniu terminu do wykupu Obligacji, a jednocześnie determinowały zgodę Spółki na rezygnację z Opcji Call.

Ponadto Zarząd Spółki nie może zgodzić się z oceną Obligatariuszy jakoby rzeczywistym celem emisji obligacji Spółki było „pozyskanie środków na zakup akcji Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO-UTECH S.A. od osób fizycznych – członków organów spółek emitenta”. Połączenie ze spółką Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO-UTECH S.A. nie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Emitenta niemożliwych do przewidzenia
w momencie sporządzenia warunków emisji Obligacji.

Spółka dotrzymywała każdorazowo kolejnych terminów zapłaty poszczególnych kolejno należnych odsetek, co tylko potwierdza należyte wykonywanie przez Spółkę warunków emisji Obligacji, a tym samym przesądza o nieistnieniu realnego zagrożenia niewykupienia przez Spółkę Obligacji
w ustalonym terminie. Co istotniejsze, żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji, pomimo uzgodnienia innego terminu wykupu, przy świadomości istnienia w dacie tego uzgodnienia okoliczności, które obecnie miałyby stanowić podstawę do skorzystania z wcześniejszego wykupu Obligacji, stanowi w ocenie Spółki nadużycie przysługującego ww. Bankom prawa podmiotowego (do wcześniejszego wykupu Obligacji), co czyni to żądanie nieskutecznym.

Jednocześnie Spółka podtrzymuje wolę rozliczenia Obligacji w uzgodnionym terminie.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z otrzymanymi zawiadomieniami Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BEDZINEnergetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-502Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza23
(ulica)(numer)
536 544 490
(telefon)(fax)
ecbedzin@ecb.com.plecbedzin.pl
(e-mail)(www)
625-000-76-15271740563
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-01-24Krzysztof KwiatkowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk