• Odbierz prezent
BEDZIN: Informacja o wyborze firmy audytorskiej do badania i przegląd sprawozdań finansowych za 2021 i 2022 rok. (2021-03-18 13:02)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Informacja o wyborze firmy audytorskiej do badania i przegląd sprawozdań finansowych za 2021 i 2022 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki – jako podmiot uprawniony na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki – podjęła w dniu 17 marca 2021 roku uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2021 i 2022.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A (spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418856, NIP: 6772272888), wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, pod numerem 3115.

Spółka nie korzystała wcześniej z usług firmy audytorskiej UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w zakresie badania sprawozdań finansowych.

Umowa na świadczenie usług w zakresie badania sprawozdań finansowych zostanie zawarta na okres badania sprawozdań finansowych Spółki za 2021 i 2022 rok.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Spółki, przygotowaną zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również wewnętrznymi procedurami i regulacjami Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BEDZINEnergetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-144Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bolesława Krzywoustego7
(ulica)(numer)
(+48) 61 227 57 10-11(+48) 61 227 57 12
(telefon)(fax)
ecbedzin@ecb.com.plecbedzin.pl
(e-mail)(www)
625-000-76-15271740563
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Bartosz DryjskiCzłonek Zarządu
2021-03-18Kamil KamińskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk