• Odbierz prezent
BEDZIN: Aktualizacja informacji dotyczącej Umowy z PGG S.A. (2021-07-28 10:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2021
Data sporządzenia: 2021-07-28
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Aktualizacja informacji dotyczącej Umowy z PGG S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie aktualizacji informacji dotyczącej Umowy sprzedaży węgla z PGG S.A. zawartej przez Elektrociepłownię BĘDZIN sp. z o.o. [Spółka Zależna] w dniu 2 października 2017 r. [Umowa], Zarząd Elektrociepłowni „Będzin" S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 27 lipca 2021 roku w godzinach popołudniowych do Spółki Zależnej wpłynęło oświadczenie o odstąpieniu od Umowy ze strony Polskiej Grupy Górniczej S.A. [PGG] w części niezrealizowanej zawierającej informację, iż odstąpienie ma miejsce z przyczyn leżących po stronie Spółki Zależnej.

Emitent wyjaśnia, iż w jego ocenie ww. umowa została prawidłowo oraz w sposób wiążący wypowiedziana przez Spółkę Zależną na skutek czego umowa uległa rozwiązaniu z końcem 2020 r. bez obowiązków odszkodowawczych dla żadnej ze Stron (§ 18 ust. 3 in fine). Intencją Emitenta pozostaje uzgodnienie z PGG zasad rozliczenia dotychczasowej współpracy oraz zobowiązań umownych jak również wyjaśnienie rozbieżności interpretacyjnych w tym zakresie. O istotnych decyzjach w tym aspekcie Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Ponadto Emitent podtrzymuje stanowisko wyrażone w Sprawozdaniu Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BEDZINEnergetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-144Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bolesława Krzywoustego7
(ulica)(numer)
(+48) 61 227 57 10-11(+48) 61 227 57 12
(telefon)(fax)
ecbedzin@ecb.com.plecbedzin.pl
(e-mail)(www)
625-000-76-15271740563
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-28Kamil KamińskiCzłonek Zarządu
2021-07-28Bartosz DryjskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk