• Odbierz prezent
BBI DEVELOPMENT SA: Wykup i umorzenie obligacji Emitenta (seria BBI0221/2) o łącznej wartości nominalnej 40,3 mln zł, spadek zadłużenia obligacyjnego BBI Development SA. (2021-02-22 15:05)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr7/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA
Temat


Wykup i umorzenie obligacji Emitenta (seria BBI0221/2) o łącznej wartości nominalnej 40,3 mln zł, spadek zadłużenia obligacyjnego BBI Development SA.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku informuje, że dziś (tj. 22 lutego 2021 roku) Emitent dokonał wykupu 40.300 trzyletnich obligacji oznaczonych jako seria BBI0221/2 (dalej: „Obligacje”). Łączna wartość świadczenia z tytułu spłaty nominału wykupionych w dniu 22 lutego 2021 r. Obligacji wyniosła 40.300.000,00 PLN (czterdzieści milionów trzysta tysięcy złotych) .
Ponadto w dniu 22 lutego 2021 r. Emitent wypłacił obligatariuszom także kwotę odsetek należnych od Obligacji za ostatni okres odsetkowy zakończony 22 lutego 2021 roku.
Wykupione Obligacje zostały wyemitowane w dniu 22 lutego 2018 roku w ramach obowiązującego Emitenta Programu Emisji Obligacji. Obligacje zostały wykupione przez Emitenta w terminie, stosownie do zobowiązań Emitenta wynikających z warunków emisji Obligacji. Z chwilą wykupu Obligacje podlegają umorzeniu z mocy prawa (stosownie do art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o obligacjach).

W wyniku dokonanego wykupu, uwzględniając również emisję nowych obligacji (seria BBI0223), o których poinformowano w raporcie bieżącym nr 6/2021, łączne zadłużenie Emitenta z tytułu wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych obligacji (trzech serii) spadło z 67.300.000,00 PLN do 41.330.000,00 PLN.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT SABudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-566Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska, Plac Unii, Budynek A2
(ulica)(numer)
22 204 00 4022 204 00 41
(telefon)(fax)
fundusz@bbidevelopment.plwww.bbidevelopment.pl
(e-mail)(www)
526-10-22-256010956222
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-22Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki

2021-02-22Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr LitwińskiESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk