• Odbierz prezent
BBI DEVELOPMENT SA: Uchwała o emisji obligacji (w ramach dotychczasowego Programu Emisji Obligacji) o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 11 mln zł i nie większej niż 20 mln zł. (2021-02-17 17:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Uchwała o emisji obligacji (w ramach dotychczasowego Programu Emisji Obligacji) o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 11 mln zł i nie większej niż 20 mln zł.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17 lutego 2021 roku podjął uchwałę w sprawie: emisji nowych obligacji serii BBI0223 (dalej: „Obligacje”) - w ramach istniejącego programu emisji obligacji Emitenta - oraz w przedmiocie ustalenia Warunków Emisji Obligacji (dalej: „WEO”) oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji.

Zgodnie z powyższą uchwałą Zarządu oraz zgodnie z WEO i Propozycją Nabycia - Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

1) Cel emisji: częściowa spłata dotychczasowego zadłużenia wynikającego z zapadających obligacji serii BBI0221/2 o łącznej wartości nominalnej 40.300.000,00 PLN;
2) Rodzaj Obligacji: Obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela;
3) Wielkość emisji: nie mniej niż 11.000 i nie więcej niż 20.000 sztuk Obligacji na okaziciela serii BBI0223 o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 11.000.000,00 PLN i nie większej niż 20.000.000,00 PLN;
4) Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji: Jednostkowa wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000,00 PLN, zaś jednostkowa cena emisyjna równa jest jednostkowej wartości nominalnej;
5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji: WEO przewidują, że datą emisji Obligacji będzie 22 luty 2021 roku, zaś wykup Obligacji nastąpi w dniu 22 lutego 2023 roku;
6) Oprocentowanie Obligacji: Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 22 sierpnia 2021 roku;
7) Świadczenia niepieniężne: Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych;
8) Zabezpieczenie Obligacji: Obligacje nie są zabezpieczone.
WEO przewidują wprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek Catalyst).

Obligacje zostaną zaoferowane na podstawie art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (dalej: „Ustawa”), jakkolwiek z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Przewidywaną datą emisji Obligacji jest 22 luty 2021 roku. O wynikach (skuteczności) emisji Obligacji Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 35 Ustawy Propozycja Nabycia Obligacji zawiera następującą informację dotyczącą zadłużenia Emitenta: Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie Propozycji Nabycia Obligacji (na dzień 31 grudnia 2020 roku) wyniosła: 84.634 tys. PLN (w tym przeterminowanych: 63 tys. PLN).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT SABudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-566Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska, Plac Unii, Budynek A2
(ulica)(numer)
22 204 00 4022 204 00 41
(telefon)(fax)
fundusz@bbidevelopment.plwww.bbidevelopment.pl
(e-mail)(www)
526-10-22-256010956222
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2021-02-17Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk