• Odbierz prezent
BBI DEVELOPMENT SA: Emisja dwuletnich obligacji serii BBI0223 (2021-02-22 13:17)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Emisja dwuletnich obligacji serii BBI0223
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku Zarząd BBI Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 22 lutego 2021 roku, w ramach istniejącego Programu Emisji Obligacji, Emitent dokonał emisji oraz przydziału 14.330 nowych, dwuletnich obligacji oznaczonych serią BBI0223 o łącznej wartości nominalnej 14.330.000,00 PLN (dalej: „Obligacje”). Obligacje oferowane były na podstawie art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, jakkolwiek z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Zgodnie z uchwałą emisyjną, Warunkami Emisji Obligacji (dalej: „WEO”) oraz propozycją nabycia Obligacji podstawowe dane dotyczące emisji Obligacji są następujące:

1) Cel emisji: częściowa spłata dotychczasowego zadłużenia wynikającego z zapadających obligacji serii BI0221/2 o łącznej wartości nominalnej 40.300.000,00PLN;
2) Rodzaj Obligacji: Obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela;
3) Wielkość emisji: 14.330 sztuk Obligacji na okaziciela serii BBI0223 o łącznej wartości nominalnej 14.330.000,00 PLN;
4) Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji: Jednostkowa wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000,00 PLN, zaś jednostkowa cena emisyjna równa jest jednostkowej wartości nominalnej;
5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji: datą emisji Obligacji jest 22 luty 2021 roku, zaś datą wykupu Obligacji będzie 22 luty 2023 roku (przy czym WEO przewidują możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji);
6) Oprocentowanie Obligacji: Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 22 sierpnia 2021 roku;
7) Świadczenia niepieniężne: Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych;
8) Zabezpieczenie Obligacji: Obligacje nie są zabezpieczone.
9) WEO przewidują wprowadzenie Obligacji do notowań w ASO organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pełna treść WEO zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po wprowadzeniu Obligacji do ASO, co zgodnie z WEO winno nastąpić w terminie 90 dni od daty emisji Obligacji.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT SABudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-566Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska, Plac Unii, Budynek A2
(ulica)(numer)
22 204 00 4022 204 00 41
(telefon)(fax)
fundusz@bbidevelopment.plwww.bbidevelopment.pl
(e-mail)(www)
526-10-22-256010956222
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2021-02-22Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk