• Odbierz prezent
Bardzo dobre wyniki Mennicy Polskiej w pełnym wyzwań 2020
fot. freepik.com

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. (MPSA) opublikowała raport za 2020 rok. Oczyszczony wynik ze sprzedaży wzrósł w ujęciu rocznym o ponad 230 proc., EBITDA o blisko 125 proc. r/r, a zysk netto o prawie 480 proc. Istotnie wyższe wyniki za ub. r., w stosunku do 2019 r., są wypadkową przemyślanej strategii opartej na dywersyfikacji biznesu i umiejętności wykorzystywania rynkowych szans.


Wyniki potwierdzają słuszną drogę rozwoju

W okresie sprawozdawczym oczyszczony wynik ze sprzedaży wyniósł 82,5 mln zł (vs 25 mln zł w 2019 r.), EBITDA 100 mln zł (vs 45 mln w 2019 r.), a zysk netto 66 mln zł (vs 11 mln zł
w 2019 r.). Przychody netto ze sprzedaży za ub.r. to 943 mln zł (vs 669 mln zł w roku poprzedzającym), co oznacza wzrost o blisko 41 proc. r/r.

Wyższy poziom wskaźników rentowności, w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej, był spowodowany wzrostem w strukturze sprzedaży udziału mieszkań w projektach deweloperskich „Mennica Residence I” oraz „Mennica Residence II”. Na skutek zmian
w tym segmencie działalności spadły poziomy wskaźników rotacji zapasów i zobowiązań krótkoterminowych. Skróceniu uległ również cykl rotacji należności. Wskaźniki płynności utrzymywały się na bezpiecznym, stabilnym poziomie
– komentuje Artur Jastrząb, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych w Mennicy Polskiej

Mocne fundamenty działalności – dywersyfikacja i elastyczność w zmianach

Ostatni rok potwierdził najwyższe kompetencje Mennicy Polskiej w zakresie odnajdywania się w czasach dynamicznych zmian i wielu rynkowych zawirowań.

– Możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że wyszliśmy z wielu wyzwań obronną ręką, m.in. dzięki przemyślanej dywersyfikacji działalności oraz umiejętności wykorzystywania rynkowych szans – mówi Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny w Mennicy Polskiej – W segmencie produkcji menniczej umocniliśmy pozycję lidera na rynku sprzedaży złota. Odpowiadając na zwiększone zainteresowanie kruszcami, wprowadziliśmy do oferty również srebrne produkty inwestycyjne. Trafność tej decyzji odzwierciedlają wyniki sprzedaży – za naszym pośrednictwem od połowy ubiegłego roku do klientów trafiło aż 1,5 tony tego kruszcu – dodaje.

W podstawowym obszarze działalności, stabilna współpraca z Narodowym Bankiem Polskim została poparta zleceniami na produkcję monet obiegowych i kolekcjonerskich o łącznej wartości przekraczającej 93 mln zł. Mennica Polska aktywnie pracowała również nad konsekwentnym wzmacnianiem swojej pozycji na rynkach zagranicznych.

W ubiegłym roku złożyliśmy ponad 35 ofert w przetargach na produkcję monet obiegowych. Przeszliśmy również przez prekwalifikacje w Banku Centralnym jednego z największych krajów kontynentu Ameryki Południowej – Brazylii, a tym samym znaleźliśmy się w gronie tylko trzech firm, które będą brały udział w postępowaniu przetargowym. Bardzo istotne były dla nas również realizacje dla naszych wieloletnich już odbiorców, jak chociażby Banku Kostaryki, Centralnego Banku Paragwaju i Banku Dominikany – mówi Grzegorz Zambrzycki – Pod koniec 2020 roku, w grupie monet kolekcjonerskich, podpisaliśmy kolejną umowę z Tadżykistanem,
z którym współpracujemy od trzech lat. Rozpoczęliśmy również współpracę z Bankiem Centralnym Argentyny –
dodaje.

W okresie sprawozdawczym Mennica Polska sprawnie realizowała również perspektywiczne projekty deweloperskie, czego potwierdzeniem jest m.in. pozyskanie kolejnych pozwoleń na użytkownie i umożliwienie nabywcom odbioru kluczy do ich mieszkań. W segmencie płatności elektronicznych MPSA zrealizowała z powodzeniem szereg działań mających na celu minimalizację negatywnych skutków pandemii, jak również kilka pionierskich projektów.

Produkty mennicze

Tradycyjnie, segment Produkty mennicze miał największy udział w przychodach ze sprzedaży w ramach Grupy Kapitałowej i stanowił blisko 70 proc. (66,9 proc. w 2020 r. vs 58 proc.w 2019 r.). Przychody wyniosły 630,8 mln zł, co oznacza wzrost r/r o ponad 62 proc. Największy wpływ na wypracowane wyniki miała sytuacja na rynku kruszców, ale także umiejętne wykorzystanie przewag rynkowych Mennicy Polskiej.

– Atrakcyjna oferta, zapewnienie ciągłości dostaw w trudnych warunkach rynkowych oraz dywersyfikacja kanałów sprzedaży okazały się kluczem do wykorzystania wielu szans do rozwoju biznesu. Do klientów trafiło aż 1,8 tony złota, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o ponad 50 proc. – mówi Grzegorz Zambrzycki Istotną zmianą w stosunku do 2019 roku był znaczący wzrost zakupów poprzez platformę internetową - online. Byliśmy na to dobrze przygotowani, ponieważ od dawna konsekwentnie inwestujemy w dywersyfikację naszych kanałów sprzedaży dodaje.

Na koniec ub.r. zakup złota był możliwy ​w czterech punktach stacjonarnych w trzech lokalizacjach – dwóch ​w Warszawie, po jednym w Krakowie i w Poznaniu – a także ​w sklepie online oraz placówkach PKO BP.

Płatności elektroniczne

Segment Płatności elektroniczne stanowił 18 proc. udziału w strukturze przychodów ze sprzedaży GK. Spadek przychodów w 2020 r. (-38,6 proc. w stosunku do 2019 r.) był spowodowany wybuchem pandemii SARS-CoV-2 i jego konsekwencjami – chodzi o istotne ograniczenie mobilności pasażerów komunikacji miejskiej, a co za tym idzie spadek liczby transakcji zakupu biletów we wszystkich miastach, w których działa Mennica Polska. Warte podkreślenia jest jednak to, że przed ponownym wprowadzeniem obostrzeń przez rząd, we wrześniu ub.r. sprzedaż biletów w wielu miastach wróciła do poziomu 80-90 proc.
w stosunku do okresu sprzed lockdownu.

W odpowiedzi na zagrożenie negatywnymi skutkami pandemii uruchomiliśmy szeroko zakrojone działania mające na celu optymalizacje kosztowe. Dotyczy to m.in. dostosowania poziomu serwisu i utrzymania operacyjności systemu adekwatnie do znacznego spadku zainteresowania pasażerów środkami transportu miejskiego. Dodatkowo, z pozytywnym skutkiem, podjęliśmy rozmowy z władzami największych miast. W niektórych z nich ustaliliśmy minimalne wynagrodzenie, a w innych udało nam się przedłużyć umowy o współpracy
o minimum 2 lata –
mówi Katarzyna Budnicka, Członek Zarządu ds. Pionu Płatności Elektronicznych w Mennicy Polskiej.

W okresie sprawozdawczym Mennica Polska, pomimo niesprzyjających warunków rynkowych, kontynuowała proces implementacji innowacyjnych w skali całego kraju rozwiązań. W Bydgoszczy, wspólnie z Mastercard, wdrożyła pionierski projekt, w ramach którego zbliżeniowa karta płatnicza stanowi potwierdzenie uprawnienia do ​przejazdu komunikacją miejską na podstawie biletu okresowego. ​W Łodzi pilotażowo wdrożono natomiast unikalny system naliczania opłat za przejazd „z przesiadką”. W 2020 r. MPSA wprowadziła innowacyjne płatności za bilety komunikacji miejskiej we Włocławku. Mobilne kasowniki, działające w ramach Open Payment System, zostały zainstalowane w ramach całej floty pojazdów komunikacji miejskiej w tym mieście.​

Działalność deweloperska

Przychody segmentu Działalność deweloperska wyniosły w 2020 r. 142 mln zł (vs 3,9 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego). Znaczący wzrost przychodów wynikał przede wszystkim z realizacji II etapu projektu „Mennica Residence” i sprzedaży 215 mieszkań.

W minionym roku, pomimo wielu wyzwań na poziomie administracyjnym, zakończyliśmy realizację drugiego etapu prestiżowej inwestycji w Centrum Warszawy – „Mennica Residence II”, uzyskując pozwolenie na użytkowanie. Zakończyliśmy również pierwszy etap jednego z największych, aktualnie realizowanych na terenie Warszawy, projektów budowlanych – „Bulwarów Praskich”. W tym projekcie bardzo aktywnie zabiegaliśmy o pozyskanie pozwoleń na budowę kolejnych czterech budynków, co udało nam się sfinalizować w pierwszym kwartale 2021 roku – mówi Grzegorz Zambrzycki

W projekcie „Mennica Residence” sprzedaż mieszkań (podpisane umowy deweloperskie lub przedwstępne) w ramach drugiego etapu zamknęła się na koniec 2020 r. liczbą 338 podpisanych umów, co stanowi 99,1 proc. wszystkich mieszkań w II etapie inwestycji.
W ostatnim miesiącu ub.r. rozpoczęto również proces podpisywania ostatecznych aktów notarialnych. Do końca roku przekazano klientom na własność 215 mieszkań, co stanowi 63 proc. lokali w tym przedsięwzięciu.

W ramach inwestycji „Bulwary Praskie” sfinalizowano budowę pierwszego budynku wielorodzinnego oznaczonego S1 (142 lokale mieszkalne). Na koniec ub.r. wszystkie lokale
w budynku zostały sprzedane. Przekazywanie na własność tych mieszkań planowane jest na II kwartał 2021 r.

W przypadku projektu „Mennica Legacy Tower” – ultranowoczesnego kompleksu biurowego – spółka Golub GetHouse, zarządzająca przedsięwzięciem, pozostaje w procesie przygotowań do sprzedaży biurowca. MPSA, dopiero na bazie ostatecznej oferty, będzie mogła podjąć decyzję odnośnie dalszych kroków po jej stronie.

Wpływ COVID-19 na sytuację GK Mennicy Polskiej

Poza podstawową działalnością Grupy, wpływ koronawirusa został odnotowany na poziomie wyceny posiadanych akcji spółki niepowiązanej ENEA S.A.

Cena, jaka ukształtowała się na koniec okresu sprawozdawczego, odbiega od wartości tej spółki mającej odbicie w realizowanych zyskach, jak również w wartości kapitału. Należy jednak podkreślić, że nabycie akcji nie stanowi dla Mennicy Polskiej S.A. inwestycji
o charakterze strategicznym, a jest jedynie lokatą alternatywną wobec innych możliwych lokat z wykorzystaniem nadwyżki środków pieniężnych
. – wyjaśnia Artur Jastrząb, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych w Mennicy Polskiej.

W kontekście pandemii, na uwagę zasługują działania MPSA mające na celu zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pracownikom, m.in. poprzez cotygodniowe badania, pozwalające na szybką identyfikację osób zakażonych. Taka strategia działania pozwala Mennicy Polskiej działać sprawnie w dynamicznie zmieniających się realiach.

 


Mennica Polska

Mennica Polska jest to jedyny producent złota inwestycyjnego w Polsce oraz lider w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. W ramach Grupy Kapitałowej uczestniczy również w obrocie metalami szlachetnymi. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk