• Sklep
  • Odbierz prezent
Banki zrzeszające

Suma bilansowa banków zrzeszających zmniejszyła się w ciągu I półrocza 2018 r. o 4,9 % (o 1,8 mld zł, do 41,4 mld zł). Główne zmiany po stronie pasywów to zmniejszenie zobowiązań wobec sektora finansowego o 2,0 mld zł oraz wzrost zobowiązań wobec sektora niefinansowego o 0,2 mld zł. Spośród zmian w aktywach banków spółdzielczych wskazać należy:

  •   z mniejszenie instrumentów dł użnych o 1,3 mld zł ( z tego wzrost instrumentów NBP o 0,2 mld zł ,  zmniejszenie  obligacji  SP  o  0, 6 mld  zł  oraz  zmniejszenie  pozostałych  instrumentów dłużnych o 1, 0 mld zł) ;
  •   zmniejszenie należności od sektora finansowego o 0,4 mld zł;
  •   z mniejszenie należności od sektora niefinansoweg o o 0, 3 mld zł;
  •   z mniejszenie należności od sektora rządowego i samorządowego o 0,1 mld zł;
  •   zwiększenie pozostałych aktywów o 0,4mld zł

FXMAG biznes banki zrzeszające bank knf 1

Wykres 5.1 Banki zrzeszające – aktywa i pasywa (mld zł)

Należności banków zrzeszających od sektora niefinansowego i samorządowego z mniejszyły się w stosunku do grudnia 2017 r. o 4,2%, do 13,1 mld zł, zaś w przypadku samego sektora niefinansowego o 1,7 % do 11, 2 mld zł.

FXMAG biznes banki zrzeszające bank knf 2

Wykres 5.2 Banki zrzeszające – dynamika należności od sektora niefinansowego i samorządowego wg podmiotów

W przypadku należności od sektora niefinansowego, podobnie jak w bankach spółdzielczych, najszybciej rosną należności od osób prywatnych. Przede wszystkim są to kredyty mieszkaniowe, stanowiące 85, 9 % kredytów dla tych osób (w tym 0, 3 % kredytów walutowych, tj. równowartość 5, 7 mln z ł)

FXMAG biznes banki zrzeszające bank knf 3

Wykres 5.3 Banki zrzeszające – saldo (mld zł) i struktura (%) kredytów dla sektor ów niefinansowego i samorządowego

Jeśli chodzi o strukturę podmiotową, banki zrzeszające powielają strukturę banków spółdzielczych, zwłaszcza tych o aktywach większych niż 500 mln zł. Koncepcje dotyczące funkcjonowania zrzeszeń, szczególnie po utworzeniu  systemów ochrony, zakładają stopnio we ograniczanie samodzielnej działalności kredytowej banków zrzeszających.

Instrumenty dłużne

 

Zmiany dwóch podstawowych składników bilansów banków zrzeszających (tzn. instrumentów dłużnych i kapitałowych oraz zobowiązań wobec sektora finansowego, czyli głównie wobec banków zrzeszonych) są ze sobą ściśle powiązane. Instrumenty dłużne w bankach zrzeszających – zwłaszcza bony NBP i obligacje SP – pełnią głównie rolę zabezpieczenia płynności dla banków spółdzielczych zrzeszonych.

FXMAG biznes banki zrzeszające bank knf 4

Wykres 5.4 Banki zrzeszające – dynamika (2015.12 = 100) oraz udział w aktywach instrumentów dłużnych i kapitałowych (%)

 

Jakość należności banków zrzeszających od sektora niefinansowego

Należności banków zrzeszających od sektora niefinansowego odznaczają się dużo gorszą jakością niż banków spółdzielczych

FXMAG biznes banki zrzeszające bank knf 5

Wykres 5.5 Banki zrzeszające – udział należności ze stwierdzoną utratą wartości w należnościach od sektora niefinansowego i samorządowego (%)

W ciągu I półrocz a 2018 r. nastąpiło pogorszenie jakości należności banków zrzeszających od sektora niefinansowego oraz samorządów: udział należności zagrożonych wzrósł z 13,7% w grudniu 2017 r. do 19,2% w czerwcu 2017 r. Pogorszenie to wystąpiło przede wszystkim w grupie przedsiębiorstw: z 19,7% do 27,9% oraz przedsiębiorców indywidualnych z 27,9% 34,6%

Wyrezerwowanie należności ze stwierdzoną utratą wartości od sektora niefinansowego w bankach zrzeszających wzrosło z 40,8% w grudniu 2017 r. do 43,1%.

FXMAG biznes banki zrzeszające bank knf 6

Wykres 5.6 Poziom wyrezerwowania należności od sektora niefinansowego ze stwierdzoną utratą wartości w bankach zrzeszających

 

Źródła finansowania działalności – depozyty banków zrzeszających

Depozyty w bankach zrzeszających zmniejszyły się w ciągu I półrocza 2018 r. o 5,1 % (tj. o 1,7 mld zł, do  30,8 mld zł ). Są one silnie skore lowane z depozytami składanymi przez banki zrzeszone. Na ich zmienność duży wpływ miało przesunięcie środków składanych przez banki zrzeszone w ramach tzw. depozytu obowiązkowego z kategorii depozyty do kategorii pozostałe zobowiązania, przy czym obydwa banki nie stosowały tutaj jednolitych zasad.

FXMAG biznes banki zrzeszające bank knf 7Wykres 5.7 Banki zrzeszające – depozyty oraz ich dynamika

 

 

 Wyniki finansowe i efektywność banków zrzeszających

Banki zrzeszające osiągnęły w I półroczu 2018 r. zysk netto w kwocie 18,0 mln zł, tj. o 74,7 % więcej niż w I półroczu 2017 r

 

 Źródło www.knf.gov.pl


FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk