• Sklep
  • Odbierz prezent
Banki spółdzielcze - podsumowanie sytuacji w I półroczu 2018 r.

Na koniec czerwca 2018 r. działało 550 banków spółdzielczych , z czego 350 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 198 w SGB - Banku SA w Poznaniu. Poza zrzeszeniami działają Krakowski Bank Spółdzielczy oraz Bank Spółdzielczy w Brodnicy. S pośród  55 0 banków  spółdzielczych  48 9 banków  było  uczestnikami instytucjonalnych systemów ochrony (2 9 4 ze  zrzeszenia  BPS,  19 5 ze  zrzeszenia  SGB).

  Poza IPS funkcjonowały 61 banków spółdzielczych. Banki IPS skupiały 88,9 % wszystkich banków spółdzielczych i dysponowały 81,7 % aktywów sektora. W 2018 r. zrzeszenia banków spółdzielczych w obecnej postaci przestaną istnieć. Artykuł 22b ust. 12 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych stanowi, co następuje: W zrzeszeniu, w którym został utworzony system ochrony do którego przystąpił bank zrzeszający, dotychczasowa umowa zrzeszenia w odniesieniu do banków, które nie przystąpiły do systemu ochrony, wygasa w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy systemu ochrony.

 

Strata netto wyniosła 25,3mln

Wynik finansowy netto banków spółdzielczych z mniejszył się w stosunku do czerwca 2017 r. o 15,3% (do 374,1 mln zł). Stratę netto w łącznej kwocie 25,3 mln zł poniosł o 5 banków. Głównym i powodami spadku wyniku netto był wzrost salda rezerw celowych o 53,1 % w stosunku do czerwca 2017  r.  (głównie z powodu z większeni a podstawy tworzenia rezerw  celowych o odsetki zastrzeżone a w konsekwencji utworzeni a odpisów aktualizujących na te odsetki, czego w czerwcu 2017r. banki stosujące zasady PSR nie musiały robić ) oraz wzrost kosztów operacyjnych o 5,4 %.

 

Należności banków spółdzielczych

Należności banków spółdzielczych od trzech sektorów (finansowego, niefinansowego oraz rządowego i samorządowego) wzrosły o 1,1 % (w całym sektorze bankowym o 4,1 %), ze 108,4 mld zł do 109,6 mld zł. Kredyty mieszkaniowe stanowią 60,7 % kredytów dla osób prywatnych. Ich saldo wynosiło na koniec I półrocza 2018 r. 10, 6 mld zł (1 6 , 2 % kredytów dla sektora niefinanso wego), z czego 1 5,2 mln zł było denominowane w walutach obcych. Udział należności zagrożonych w należnościach od sektora niefinansowego i samorządowego wyniósł 7,9 %  (w grudniu 2017r. 7,7 %). Na pogarszanie się j akoś ci należności ma wpływ przede wszystkim jakość należności od sektora niefinansowego: 8, 5 % w grudniu 2017 r. oraz 8, 8 % w czerwcu 2018 r. Poziom wyrezerwowania należności pozostał na poziomie z grudnia 2017 r. tj. 41,6%.

 

Wzrost depozytów w bankach spółdzielczych

Depozyty w bankach spółdzielczych wzrosły w ciągu I półrocza 2018 r. o 1,2%, (w sektorze bankowym o 4,7%) do 116,6 mld zł. W bankach spółdzielczych rośnie nadwyżka depozytów sektora niefinansowego nad kredytami dla tego sektora. Jest ona lokowana głównie w bankach zrzeszających i w instrumenty dłużne, przede wszystkim SP i NBP, oraz, w mniejszym stopniu, w kredyty dla samorządów.

 

Wzrost funduszy własnych o 5,2 procent

Fundusze własne banków spółdzielczych w I półroczu 2018 r. wzrosły o 5,2 % do 12,1 mld zł (w całym sektorze bankowym fundusze własne wzrosły o 8,4 %). Łączny współczynnik kapitałowy banków spółdzielczych wyniósł 17,8 %  (wobec  17,2 %  w  grudniu 2017 r.), zaś współczynnik Tier1 wyniósł 16,9 % wobec 16, 3 % w grudniu 2017 r. Niewielki wpływ na wzrost współczynnika wypłacalności miało zaliczenie przez banki, które dokonały zmian  w  statutach  zgo dnych  z  art.  10c uof do funduszy CET1 całego funduszu udziałowego wniesionego do 28 czerwca 2013 r. włącznie. W II kw. 2018 liczba tych banków zwiększyła się o 32, do 262. Natomiast pozostałe banki musiały – zgodnie  z CRR – pomniejszyć fundusz udziałowy po dlegający zasadzie praw nabytych o kolejne 10%. Fundusze własne wyższe niż równowartość 5 mln euro posiadało na koniec czerwca 2018 r. 170 banków wobec 172 w grudniu 2017 r.

Czytaj także: Banki zrzeszające - podsumowanie sytuacji w I półroczu 2018 r.

Banki zrzeszające osiągnęły w I półroczu 2018 r. zysk netto w kwocie 18,0 mln zł, tj. o 74,7 % więcej niż w I półroczu 2017 r. Należności banków zrzeszających od sektora niefinansowego i samorządowego z mniejszyły się w stosunku do grudnia 2017 r. o 4,2 %, do 13,1 mld zł, zaś w przypadku samego sekt.. Czytaj
Banki zrzeszające - podsumowanie sytuacji w I półroczu 2018 r.

Źródło: www.knf.gov.pl


FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk