• Sklep
  • Odbierz prezent
Banki spółdzielcze - ogólna charakterystyka sektora

Na koniec czerwca 201 8 r. działał o 550 banków spółdzielczych, z czego 350 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 198 w SGB - Banku SA w Poznaniu. Poza zrzeszeniami działają Krakowski Bank Spółdzielczy oraz Bank Spółdzielczy w Brodnicy 

FXMAG biznes banki spółdzielcze - ogólna charakterystyka sektora banki knf 1

Wykres 2.1 Zmiany podsta wowych wielkości charakteryzujących banki spółdzielcze

 FXMAG biznes banki spółdzielcze - ogólna charakterystyka sektora banki knf 2

Tabl. 2.1 Wybrane wskaźniki banków spółdzielczych

Istotne zwiększenie poziomu wyrezerwownia należności z utratą wartości od sektora niefinansowego jest skutkiem Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane zdziałalnością banków. Skutkiem rozporządzenia był o zwiększenie podstawy tworzenia rezerw celowych o odsetki zastrzeżone a w konsekwencji utworzenie odpisów aktualizujących na te odsetki, czego do tej pory banki stosujące zasady PSR nie musiały robić, tzn. tworzyły rezerwy celowe na kapitał, ale  poziom wy rezerwowania liczony był w stosunku do ekspozycji kredytowych obliczanych zgodnie z rozporządzeniem CRR, tzn. kapitał plus odsetki zastrzeżone

Łączny współczynnik kapitałowy z większył się ( z 17,5 % do 17,8 % ) z powodu szybszego wzrostu funduszy własnych niż łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Przyrost funduszy własnych związany był przede wszystkim z podziałem wyniku za 2017r. oraz z zaliczeniem (do końca czerwca 2018 r.) przez 262 bank i całego funduszu udziałowego do funduszy CET1. W okresie od grudnia 2016r. do końca marca 2018r. banki te zarejestrowały w KRS zmiany w statutach umożliwiające odmowę wypłaty funduszu udziałowego, co jest warunkiem zaliczenia tego funduszu do funduszy CET1.

Warto wspomnieć, że przywrócenie funduszu udziałowego jako składnika kapitału CET1 umożliwia KNF żądanie dokapitalizowania banku spółdzielczego w zakresie funduszy najwyższej jakości.

 

Sektor spółdzielczy na tle sektora bankowego

Sektor spółdzielczy ma dość stabilny udział w rynku bankowym, wyjąwszy udział w kredytach dla sektora samorządowego, gdzie odnotowano silny wzrost. Zmniejszenie udziału w 2015 r. spowodowane było głównie wpłatami środków do BFG z tytułu FOŚG. Natomiast w 2016 r. przyrost udział u w wyniku finansowym  spowodowany  był  przede  wszystkim  otrzymaniem  przez  obydwa  banki  zrzeszające ekwiwalentu finansowego wynikającego z posiadanych udziałów w Visa Europe.

Warto zwrócić uwagę na znaczenie sektora spółdzielczego w obsłudze samorządów: wyso ki udział w depozytach oraz rosnący udział w kredytach.

Trzeba również zwrócić uwagę na szybszy przyrost należności zagrożonych w sektorze spółdzielczym w porównaniu do sektora bankowego ogółem.

FXMAG biznes banki spółdzielcze - ogólna charakterystyka sektora banki knf 3

Wykres 2.2 Udziały sektora spółdzielczego (banki spółdzielcze i zrzeszające) w podstawowych wielkościach sektora bankowego (%)

 

Udziałowcy i fundusz udziałowy

W czerwcu 201 8 r. liczba udziałowców banków spółdzielczych wyniosła 960 911 osób, w tym 957 827 to osoby fizyczne. Od momentu pierwszego badania ankietowego, tj. od marca 2012 r., obniżyła się o 107 291 osób, w tym o 106 345 osób fizycznych.

Zmiany funduszu udziałowego zaliczonego do funduszy własnych w ciągu I pół rocza 2018 r. spowodowane były dwoma czynnikami działającymi w przeciwnych kierunkach. Pierwszym z nich było obniżenie limitu (z 50% w 2017 r. do 40 % w 2018 r.) funduszu udziałowego podlegającego zasadzie praw nabytych, który może być zaliczony do funduszy własnych (in minus ), zaś czynnikiem działającym in plus były wspomniane już zmiany w statutach 262 banków umożliwiające (na podstawie art. 10c ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach  zrzeszających) zaliczenie całego funduszu udziałowego do funduszy CET1.

Fundusz udziałowy bilansowy banków spółdzielczych wyniósł na koniec czerwca 2018 r. 522mln zł, natomiast zaliczony do funduszy CET1 393 mln zł, tj. 75,2% funduszu bilansowego. Gdyby fundusz bilansowy był zaliczany w całości do funduszy własnych, to średni łączny współczynnik kapitałowy wyniósłby w czerwcu 2018 r. 18,0 %, a nie 17,8 %

FXMAG biznes banki spółdzielcze - ogólna charakterystyka sektora banki knf 4

Wykres 2.3 Dynamika liczby udziałowców – osób fizycznych – banków spółdzielczych oraz funduszu udziałowego bilansowego i zaliczonego do FW (%)

 

Zatrudnienie i placówki

Zatrudnienie w bankach spółdzielczych i zrzeszających powoli zmniejsza się (w bankach spółdzielczych począwszy od 2013 r.) aczkolwiek zmniejszenie w ciągu I kw. 2018 r. było bardzo niewielkie natomiast w ciągu drugiego kwartału nastąpił niewielki wzrost . Trzeba zwrócić uwagę (wykres 2.2), że udział zatrudnienia w sektorze  bankowości spółdzielczej w sektorze bankowym ogółem jest dwukrotnie większy niż udział aktywów sektora spółdzielczego w aktywach sektora bankowego ogółem.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 56,7 etatu.

FXMAG biznes banki spółdzielcze - ogólna charakterystyka sektora banki knf 5

Wykres 2.4 Zatrudnienie w bankach sp ółdzielczych i zrzeszających w okresie od 2010 r.

Liczba placówek (łącznie z centralami) obniżyła się o 49 w stosunku do grudnia 2017 r. i na koniec czerwca wyniosła 4456. Przeciętne zatrudnienie w centralach wynosiło 27,2 etatu, zaś w pozostałych placówkach 4,2 etatu. Placówki banków spółdzielczych (łącznie z centralami) stanowią 40,5% liczby placówek bankowych w Polsce. Tak wysoki udział tłumaczy częściowo wysoki wskaźnik C/I w bankach spółdzielczych.

 Źródło: www.knf.gov.pl

 

 

 


FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk