• Odbierz prezent
BANK PEKAO SA: Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (2021-03-31 12:16)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia:2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że w dniu 30 marca 2021 r. Bank otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji w dniu 23 marca 2021 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, dokonanych na podstawie uchwały nr 50 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku z dnia 22 maja 2020 r.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Banku oraz treść dokonanych zmian:

1) nadanie dotychczasowemu § 18 pkt 8 w brzmieniu:

„8) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Banku, w głosowaniu tajnym, Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości,”

następującego brzmienia:

„8) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Banku Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości,”.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu Banku.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Tekst jednolity Statutu Banku.pdfTekst jednolity Statutu Banku
Consolidated Text of the Bank’s Statute.pdfConsolidated text of the Bank’s Statute
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

31.03.2021 - Report 13/2021: Amendments to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna


Legal basis:
Article 56 Section 1 point 2 of the Offering Act – current and periodic information

Content of the report:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank”) informs that on 30th March 2021 the Bank received a decision of the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register on registration on 23th March 2021 in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register of amendments to the Bank's Statute, adopted in resolution 50 of the Ordinary General Meeting dated 22th May 2020.

The existing provisions of the Bank's Statute and the contents of the implemented amendments:

1) amending the wording of § 18(8), which has so far read as follows:

“8) Appointment and dismissal, upon request of the President of the Management Board of the Bank, in a secret ballot, of the Vice-Presidents and Members of the Management Board of the Bank, taking into consideration the assessment of compliance with the suitability requirements,”

by replacing it with the following provision:

“8) Appointment and dismissal, upon request of the President of the Management Board of the Bank, of the Vice-Presidents and Members of the Management Board of the Bank, taking into consideration the assessment of compliance with the suitability requirements,”.

The consolidated text of the Bank’s Statute is attached to this Report.

Legal basis: § 5 point 1 in connection with § 6 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Leszek SkibaPrezes Zarządu Banku
2021-03-31
Paweł Rzeźniczak
Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk