• Odbierz prezent
BANK PEKAO SA: Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (2021-03-12 18:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że w dniu 12 marca 2021 r. Bank otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji w dniu 8 marca 2021 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, dokonanych na podstawie uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Banku oraz treść dokonanych zmian:

1) nadanie dotychczasowemu § 6 ust. 1 pkt 20 w brzmieniu:

„20) Obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,”

następującego brzmienia:

„20) Obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych,”

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu Banku.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
2021 03 12_Tekst jednolity statutu_PL.pdfTekst jednolity statutu_PL
2021 03 12_Tekst jednolity statutu_ENG.pdfTekst jednolity statutu_ENG
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNOFFICIAL TRANSLATION

12.03.2021 - Report 9/2021: Amendments to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank”) informs that on 12th March 2021 the Bank received a decision of the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register on registration on 8th March 2021 in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register of amendments to the Bank's Statute, adopted in resolution no. 30 of the Ordinary General Meeting dated 26th June 2019.

The existing provisions of the Bank's Statute and the contents of the implemented amendments:

1) repealing of § 6 (1) point 20, which reads as follows:

“20) Taking up shares or acquisition of shares and rights to vote, shares of other legal entity not being a bank or participation units of investment funds,”

by replacing it with the following provision:

“20) Taking up shares or acquisition of shares and rights to vote, shares of other legal entity not being a bank or participation units and investment certificates of investment funds,”

The consolidated text of the Bank’s Statute is attached to this Report.

Legal basis: § 5 point 1 in connection with § 6 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12
Leszek Skiba
Prezes Zarządu Banku
2021-03-12
Paweł Rzeźniczak
Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk