• Odbierz prezent
BANK PEKAO SA: Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie Panu Marcinowi Gadomskiemu funkcji Członka Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku (2021-02-15 18:58)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-02-15
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie Panu Marcinowi Gadomskiemu funkcji Członka Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, iż w dniu 15 lutego 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie Panu Marcinowi Gadomskiemu funkcji Członka Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

W dniu 16 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Marcina Gadomskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody. Do czasu uzyskania tejże zgody Pan Marcin Gadomski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku. Otrzymanie przedmiotowej zgody oznacza spełnienie warunku objęcia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Życiorys Pana Marcina Gadomskiego, zawierający informacje wskazane w § 10 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Informacja o niewykonywaniu działalności konkurencyjnej oraz niewpisaniu Pana Marcina Gadomskiego do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych została przekazana w raporcie bieżącym nr 40/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
MGadomski BIO .pdfBIO M.Gadomski
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

15.02.2021 - Report 6/2021: Consent of the Polish Financial Supervision Authority to entrust Mr. Marcin Gadomski with the position of the Member of the Management Board of the Bank supervising the management of material risk in the Bank's operations


Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank") hereby informs that, on 15 February 2021, the Polish Financial Supervision Authority unanimously expressed consent to entrust Mr. Marcin Gadomski with the position of the Member of the Management Board of the Bank supervising the management of material risk in the Bank's operations.

On 16 June 2020, the Supervisory Board of the Bank appointed Mr. Marcin Gadomski as the Vice President of the Management Board of the Bank supervising the management of material risk in the Bank's operations, subject to the consent of the Polish Financial Supervision Authority and upon obtaining such consent. Until that consent was obtained, Mr. Marcin Gadomski was the Vice President of the Management Board of the Bank. Obtaining the said consent results in fulfillment of the condition of becoming the Vice President of the Management Board of the Bank supervising the management of material risk in the Bank's operations.

The curriculum vitae of Mr. Marcin Gadomski containing information specified in § 10 point 4 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of the state not being a member state, is an attachment to this current report.

Information about not performing competitive activities and not entering Mr. Marcin Gadomski into the Register of Insolvent Debtors has been presented in the in Current Report No 40/2020 dated 16 June 2020.

Legal basis: § 5 point 5 of the Finance Minister's Ordinance of 29 March 2018 regarding current and periodic information provided by the issuers of securities and conditions of recognizing as equivalent information required by the laws of the state not being a member state.

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-15Leszek SkibaPrezes Zarządu Banku
2021-02-15Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk