• Odbierz prezent
BANK PEKAO SA: Zawarcie porozumienia z organizacjami związkowymi w sprawie zwolnień grupowych (2021-03-23 19:30)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zawarcie porozumienia z organizacjami związkowymi w sprawie zwolnień grupowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 3 marca 2021 r., informuje, że w dniu 23 marca 2021 r. Bank zawarł porozumienie określające zasady zwolnień grupowych z siedmioma działającymi w Banku organizacjami związkowymi, w tym ze wszystkimi organizacjami reprezentatywnymi.

Strony porozumienia uzgodniły m. in. kryteria doboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane oraz których warunki zatrudnienia zostaną zmienione w ramach zwolnień grupowych, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres programu pomocy zwalnianym pracownikom. Uzgodniono także, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od 24 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Zwolnienia grupowe obejmą w zakresie rozwiązania umów o pracę maksymalnie 1.110 pracowników oraz w zakresie zmiany warunków zatrudnienia maksymalnie 1.250 pracowników Banku.

Bank szacuje wysokość całości kosztów związanych z rozwiązaniem umów o pracę i zmianą warunków zatrudnienia pracowników Banku w ramach zwolnień grupowych na ok. 100-120 mln zł brutto i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa w księgach rachunkowych Banku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNOFFICIAL TRANSLATION

23.03.2021 - Report 10/2021: Conclusion of an agreement with trade unions on collective redundancies

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the „Bank”), in relation to the current report no. 8/2021 dated 3 March 2021, informs that on 23 March 2021 the Bank concluded an agreement defining the principles of collective redundancies with seven trade unions operating at the Bank, including all representative trade unions.

The parties to the agreement agreed, among others, selection criteria for employees whose employment contracts will be terminated and whose terms and conditions of employment will be amended as part of collective redundancies, severance pay conditions and additional compensation and the scope of the assistance program for dismissed employees. It was also agreed that collective redundancies will be carried out from 24 March 2021 to 30 June 2021.

Collective redundancies will cover not more than 1,110 employees in case of termination of employment contracts and not more than 1,250 employees in case of amendment of terms and conditions of employment.

The Bank estimates the total amount of costs related to termination of employment contracts and amendment of terms and conditions of employment of Bank’s employees as part of the collective redundancies for approx. PLN 100-120 million gross and due to the above the appropriate provision will be created in the Bank's accounting books.

Legal basis:
Article 17 (1) MAR – inside information

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23
Błażej Szczecki
Wiceprezes Zarządu Banku
2021-03-23Paweł RzeźniczakDyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk