• Odbierz prezent
BANK PEKAO SA: Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych (2021-03-03 10:10)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że w dniu 3 marca 2021 roku, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych.

Zamiarem Banku jest definitywne rozwiązanie umowy o pracę z nie więcej niż 1.110 pracownikami Banku oraz zmiana warunków zatrudnienia nie więcej niż 1.250 pracowników Banku, co stanowi odpowiednio około 8% i 9% wszystkich zatrudnionych w Banku według stanu na dzień 1 marca 2021 roku. Bank przewiduje, że zamierzone zwolnienia grupowe rozpoczną się w ostatnim tygodniu marca 2021 roku i zakończą do 30 czerwca 2021 roku.

Bank w dniu 3 marca 2021 roku powiadomi działające w Banku organizacje związkowe i Radę Pracowników o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do organizacji związkowych i Rady Pracowników o przystąpienie do konsultacji. Ponadto Bank powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Banku.

Bank opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z działającymi w Banku organizacjami związkowymi i Radą Pracowników i zawrze w nim informację o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w Banku, która w całości obciąży wynik Banku. Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanej rezerwy oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe Banku zostaną podane w sprawozdaniach finansowych Banku.

Proces zwolnień grupowych jest pochodną długofalowych zmian w sektorze bankowym przyspieszonych przez pandemię Covid-19. Jest on też elementem reorganizacji sieci placówek i struktur Banku, mających na celu lepiej dostosować Bank do aktualnej sytuacji rynkowej i preferencji klientów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNOFFICIAL TRANSLATION

3.03.2021 - Report 8/2021: Intended collective redundancies

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the „Bank”) informs that on 3 March 2021, in accordance with the Act of 13 March 2003 on special rules of terminating employment contracts for reasons not attributable to the employees, adopted a resolution on the intended collective redundancies and the start of the consultation procedure for collective redundancies.

The intention of the Bank is to terminate employment contracts with up to 1.110 employees and amend terms and conditions of employment for up to 1.250 employees, which constitute approx. 8% and 9% respectively of all employed at the Bank as of 1 March 2021. The Bank expects that the intended collective redundancies will begin in the last week of March 2021 and will conclude by 30 June 2021.


On 3 March 2021, the Bank will inform company-level trade unions and employee works council about the reason for the intended collective redundancies and will ask them to join the consultation process. In addition, the Bank will inform the labour office of the intended collective redundancies at the Bank.

The Bank will publish another announcement on collective redundancies on completion of the consultations with the trade unions and employee works council, as required by applicable laws, which will include information about the estimated provision to be raised for restructuring of employment at the Bank, which will be fully charged to the Bank's financial results. The final amount of the provision and the impact of the employment restructuring on the Bank's financial performance will be disclosed in the financial statements.

Collective redundancies process is a consequence of long-term changes in the banking sector that have accelerated by the Covid-19 pandemic. The process represents also a part of reorganization of the organizational structures and branch network, in order to adapt the Bank to the current market conditions and client preferences.

Legal basis: Article 17 section. 1 MAR – confidential information

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Leszek SkibaPrezes Zarządu Banku
2021-03-03Tomasz KubiakWiceprezes Zarządu Banku

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk