• Odbierz prezent
BANK PEKAO SA: Zalecenie dywidendowe Komisji Nadzoru Finansowego oraz stwierdzenie spełnienia się warunku wypłaty dywidendy (2021-07-16 17:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-07-16
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zalecenie dywidendowe Komisji Nadzoru Finansowego oraz stwierdzenie spełnienia się warunku wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 16 lipca 2021 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego odnoszące się do polityki dywidendowej Banku w drugiej połowie 2021 r. („Zalecenie KNF”). Stosownie do Zalecenia KNF Bank, wg stanu na 31 marca 2021 r. (kwartalne dane Banku dotyczące funduszy własnych) i 31 maja 2021 r. (miesięczne dane Banku dotyczące portfela należności), w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej, spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku Banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Bankowi niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (tj. z 2019 r. oraz lat wcześniejszych) oraz wykupów akcji własnych.

Równocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. dotyczącego uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie podziału zysku Banku za 2020 rok („Uchwała w sprawie podziału zysku”) oraz raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. dotyczącego pisma nadzorczego informującego o stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej w drugim półroczu 2021 r. oraz wynikach narzutów stress testów dla Banku, Bank przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 lipca 2021 r. Zarząd Banku, stosownie do § 5 ust. 1 Uchwały w sprawie podziału zysku, podjął uchwałę dotyczącą poszczególnych Warunków Wypłaty Dywidendy określonych w Uchwale w sprawie podziału zysku („Uchwała Zarządu”).

W Uchwale Zarządu Zarząd Banku stwierdził, że:
1) spełnieniu uległ Warunek Wypłaty Dywidendy 75% określony w Uchwale w sprawie podziału zysku,
2) w związku ze spełnieniem się Warunku Wypłaty Dywidendy 75%, nie spełniły się: Warunek Wypłaty Dywidendy 50% oraz Warunek Wypłaty Dywidendy 25%, określone w Uchwale w sprawie podziału zysku.

Mając na uwadze powyższe, zastosowanie znajduje sposób podziału zysku netto Banku za rok 2020 określony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w § 1 Uchwały w sprawie podziału zysku, co oznacza, że:
1) 74,8% zysku netto Banku za rok 2020, tj. kwota 842 528 809,14 zł (słownie: ośmiuset czterdziestu dwóch milionów pięciuset dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dziewięciu złotych 14/100), przeznaczona została na dywidendę;
2) kwota 283 895 459,96 zł (słownie: dwustu osiemdziesięciu trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu dziewięciu złotych 96/100) przeznaczona została na kapitał rezerwowy;
3) kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 3,21 zł (słownie: trzy złote 21/100) brutto.
Zgodnie z § 6 Uchwały w sprawie podziału zysku, dzień dywidendy przypada na 10 września 2021 r., zaś termin wypłaty dywidendy na 29 września 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufne


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION


16.07.2021 - Report 27/2021: Dividend recommendation of the Polish Financial Supervision Authority and statement that the condition for dividend payment is fulfilledContent of the report:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank") hereby announces that on 16 July 2021 it received an individual recommendation of the Polish Financial Supervision Authority relating to the Bank's dividend policy in the second half of 2021 (the "PFSA Recommendation"). In accordance with the PFSA Recommendation, the Bank, as at 31 March 2021 (Bank's quarterly data on own funds) and as at 31 May 2021 (the Bank's monthly data on the receivables portfolio), in terms of the basic criteria of the dividend policy, met the requirements qualifying for the payment of up to 100% of the dividend from the Bank's profit generated in the period from 1 January 2020 to 31 December 2020. Additionally, the Polish Financial Supervision Authority recommended the Bank not taking, without prior consultation with the supervisory authority, other actions, in particular those outside the scope of its current business and operational activities, which could result in a reduction of its capital base, including possible dividend payments from undistributed profit from previous years (i.e. from 2019 and previous years) and share buybacks.


At the same time, with reference to current report No. 21/2021 dated 11 June 2021 concerning the resolution of the Ordinary General Meeting of the Bank on the distribution of the Bank's profit for 2020 (the "Profit Distribution Resolution") and current report No. 26/2021 dated 30 June 2021 concerning the supervisory letter informing about the position of the Polish Financial Supervision Authority on the dividend policy in the second half of 2021 and the results of the stress test mark-ups for the Bank, the Bank informs the public that on 16 July 2021 the Management Board of the Bank, pursuant to § 5 (1) of the Profit Sharing Resolution, adopted a resolution regarding the individual Dividend Conditions set out in the Profit Sharing Resolution (the "Board Resolution").


In the Board Resolution, the Management Board of the Bank stated that:
1) the 75% Dividend Payment Condition set out in the Profit Distribution Resolution has been fulfilled,

2) in connection with the fulfilment of the Dividend Payment Condition of 75%, the following have not been fulfilled: 50% Dividend Payment Condition and 25% Dividend Payment Condition set out in the Profit Distribution Resolution.

In view of the above, the method of distribution of the Bank's net profit for 2020 set out by the Ordinary General Meeting of the Bank in § 1 of the Profit Distribution Resolution applies, which means that:

1) 74.8% of the Bank's net profit for 2020, i.e. the amount of PLN 842,528,809.14 (in words: eight hundred and forty-two million five hundred and twenty-eight thousand eight hundred and nine zlotys 14/100), was allocated to dividends;

2) the amount of PLN 283,895,459.96 (in words: two hundred and eighty-three million, eight hundred and ninety-five thousand, four hundred and fifty-nine zlotys and 96/100) shall be allocated to reserve capital;
3) the amount of dividend per share is PLN 3.21 (in words: three zlotys 21/100) gross.

Pursuant to § 6 of the Profit Distribution Resolution, the dividend date falls on 10 September 2021 and the dividend payment date falls on 29 September 2021.

Legal basis: Art. 17 of (1) MAR – inside information

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-16Leszek SkibaPrezes Zarządu Banku
2021-07-16Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk