• Odbierz prezent
BANK PEKAO SA: Wyniki obejmujących Unię Europejską testów warunków skrajnych w 2021 roku dla Banku Polska Kasa Opieki S.A. (2021-07-30 19:12)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2021
Data sporządzenia:2021-07-30
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Wyniki obejmujących Unię Europejską testów warunków skrajnych w 2021 roku dla Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że w 2021 roku Bank brał udział w obejmujących Unię Europejską testach warunków skrajnych przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego („EBA”), we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego, Europejskim Bankiem Centralnym („EBC”) oraz Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego („ESRB”).

Bank informuje również, że EBA opublikowała w dniu 30 lipca 2021 r. wyniki testów warunków skrajnych obejmujących Unię Europejską . Bank w pełni uznaje powyższe wyniki.

Obejmujące Unię Europejską testy warunków skrajnych w 2021 roku nie posiadają progu określającego ich zaliczenie, zamiast tego mają one służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej (BION). Wyniki pomogą właściwym organom w ocenie zdolności Banku do spełnienia stosownych wymogów ostrożnościowych w ramach scenariuszy warunków skrajnych.

Scenariusz niekorzystnych warunków skrajnych został ustalony przez EBC/ESRB i obejmuje trzyletni horyzont czasowy (2021-2023). Test warunków skrajnych został przeprowadzony przy założeniu statycznego bilansu na grudzień 2020 r., zatem nie uwzględnia przyszłych strategii biznesowych i działań zarządczych. Prezentowane wyniki testu warunków skrajnych nie stanowią prognozy zysków Banku.

Na podstawie wyników tego testu oraz pod kontrolą organu nadzorczego, Bank podejmie ewentualne działania zarządcze w celu złagodzenia wpływu niekorzystnego scenariusza warunków skrajnych, oceni wpływ wyników na przyszłe plany kapitałowe Banku, na zdolność Banku do spełnienia odpowiednich wymogów ostrożnościowych oraz określi, czy potrzebne są dodatkowe środki lub zmiany w obecnym planie kapitałowym Banku.

Wyniki obejmujących Unię Europejską testów warunków skrajnych wskazują, że współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Grupy Kapitałowej Banku w 2023 r. kształtowałby się na poziomie 17,74% w scenariuszu bazowym oraz 15,49% w scenariuszu skrajnym. CET1 Grupy Kapitałowej Banku, uwzględniający pełny efekt wdrożenia MSSF 9, kształtowałby się odpowiednio na poziomie 17,74% oraz 15,41%.

W załączeniu wyniki obejmującego Unię Europejską testu warunków skrajnych dla Banku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Załączniki
PlikOpis
Wyniki_EBA.pdf2021 EU-wide Stress Test.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

30.07.2021 - Report 29/2021: 2021 EU-Wide Stress Test Results for Bank Polska Kasa Opieki S.A.


Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (“Bank”) was subject to the 2021 EU-wide stress test conducted by the European Banking Authority (”EBA”), in cooperation with the Polish Financial Supervision Authority, the European Central Bank (“ECB”), and the European Systemic Risk Board (“ESRB”).

The Bank notes the announcements made on 30 July 2021 by the EBA on the EU-wide stress test and fully acknowledges the outcomes of this exercise.

The 2021 EU-wide stress test does not contain a pass fail threshold and instead is designed to be used as an important source of information for the purposes of the supervisory review and evaluation process (SREP). The results will assist competent authorities in assessing Bank’s ability to meet applicable prudential requirements under stressed scenarios.

The adverse stress test scenario was set by the ECB/ESRB and covers a three-year time horizon (2021-2023). The stress test has been carried out applying a static balance sheet assumption as of December 2020, and therefore does not take into account future business strategies and management actions. It is not a forecast of Bank profits.

Based on the results of the exercise and under the supervisor’s control, the Bank will take possible management actions for mitigating the impact under the adverse scenario; assess the impact of the results on Bank’s forward looking capital plans and its capacity to meet applicable prudential requirements; and determine whether any additional measures or changes to the Bank’s capital plan are needed.

According to the EU-wide stress test results, the Common Equity Tier 1 (CET1) ratio of Bank’ Group would be in 2023 at the level of 17.74% under the baseline scenario and at 15.49% under the adverse scenario. CET1 ratio of Bank’s Group reflecting the full IFRS9 effect would be at the level of 17.74% and 15.41% respectively.
Bank's EU-wide stress test results attached.

Legal basis: Article 17 (1) MAR - inside information

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-30

Tomasz Kubiak


Wiceprezes Zarządu Banku
2021-07-30

Marcin Gadomski

Wiceprezes Zarządu Banku

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk