• Odbierz prezent
BANK PEKAO SA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (2021-06-11 23:41)
fot. freepik.com

Spis załączników:

20210611_234100_1359400639_Uchwaly_podjete_przez_ZWZ-(PL).pdf
20210611_234100_1359400639_Uchwala_zgloszona_przez_akcjonariusza_na_ZWZ-(PL).pdf
20210611_234100_1359400639_Uchwaly_niepodjete_ZWZ_2021.pdf
20210611_234100_1359400639_Uchwaly_od_ktorych_glosowania_odstapiono.pdf
20210611_234100_1359400639_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Banku_Pekao_za_2020_rok_lacznie_ze_Sprawozdaniem_z_dzialalnosci_Banku.xhtml
20210611_234100_1359400639_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_Banku_Pekao_S.A._za_rok_zakonczony_dnia_31_grudnia_2020.xhtml
20210611_234100_1359400639_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Grupy_Kapitalowej_Banku.xhtml
20210611_234100_1359400639_Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialanosci_2020.pdf
20210611_234100_1359400639_Raport_RN__z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagrodzen_Banku_w_2020.pdf
20210611_234100_1359400639_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020..zip
20210611_234100_1359400639_Polityka_doboru_kandydatow_oraz_oceny_odpowiedniosci.zip
20210611_234100_1359400639_Wyniki_samoooceny_odpowiedniosci_Rady_Nadzorczej_.pdf
20210611_234100_1359400639_Resolutions_adopted_at_the_OGM-(ENG).pdf
20210611_234100_1359400639_Resolution_proposed_by_the_shareholder_at_the_OGM-(ENG).pdf
20210611_234100_1359400639_Resolutions_not_adoptedat_the_OGM-(ENG).pdf
20210611_234100_1359400639_Resolutions_from_which_voting_was_waivedat.pdf
20210611_234100_1359400639_Report_on_the_activities_of_the_Bank_Pekao_S.A._Capital_Group_for_2020.xhtml
20210611_234100_1359400639_Individual_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_S.A._for_the_year_ended_on_31_December_2020.xhtml
20210611_234100_1359400639_Consolidated_Financial_Statements_of_the_Bank_Pekao_S.A._Capital_Group_for_the_year_ended_on_31_December_2020.xhtml
20210611_234100_1359400639_Report_of_the_SB_of_Bank_on_the_activities_in_2020_and_on_the_results_of_the_assessment_of_the_statements_reports.pdf
20210611_234100_1359400639_REPORT_ON_THE_EVALUATION_OF_THE_FUNCTIONING_OF_THE_BANK_REMUNERATION_POLICY_IN_2020.pdf
20210611_234100_1359400639_REPORT_ON_THE_REMUNERATION_OF_MEMBERS_OF_THE_MB_AND_SB.zip
20210611_234100_1359400639_Policy_of_selection_of_candidates_and_assessment_of_the_suitability.zip
20210611_234100_1359400639_Information_for_AGM_on_the_results_of_the_self-assessment_of_individual_suitability_of_individual_members_of_the_SB_.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2021
Data sporządzenia:2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 11 czerwca 2021 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) treść dokumentów będących przedmiotem głosowania, a także projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Jednocześnie Bank informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w sprawie podziału zysku w brzmieniu ogłoszonym w raporcie bieżącym nr 16/2021 z dnia 14 maja 2021 r. z uwagi na jej bezprzedmiotowość w związku z wcześniejszym podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. i ogłoszonym w raporcie bieżącym Banku nr 19/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Ponadto, z uwagi na brak zgłoszenia wniosków o odwołanie któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku zgłoszonej przez akcjonariusza Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. i ogłoszonej w raporcie bieżącym Banku nr 17/2021 z dnia 21 maja 2021 r.

Dodatkowo Bank informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku zgłoszonej przez akcjonariusza Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. i ogłoszonej w raporcie bieżącym Banku nr 17/2021 z dnia 21 maja 2021 r. z uwagi na jej bezprzedmiotowość w związku z wcześniejszym podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku, w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza podczas posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnego sprzeciwu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4), 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Spis załączników:
Uchwały_podjęte_przez_ZWZ-(PL).pdf
Uchwala_zgloszona_przez_akcjonariusza_na_ZWZ-(PL).pdf
Uchwały_niepodjęte_ZWZ_2021.pdf
Uchwały_od_których_głosowania_odstąpiono.pdf
Sprawozdanie z działalności Grupy Banku Pekao za 2020 rok łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku.xhtml
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020. xhtml
Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku.xhtml
Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialalnosci_w_2020.pdf
Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagrodzen_Banku_w_2020.pdf
Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip
Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zip
Wyniki_samooceny_odpowiedniości_Rady_Nadzorczej.pdf
Załączniki
PlikOpis
Uchwały_podjęte_przez_ZWZ-(PL).pdfUchwały_podjęte_przez_ZWZ-(PL)
Uchwala_zgloszona_przez_akcjonariusza_na_ZWZ-(PL).pdfUchwala_zgloszona_przez_akcjonariusza_na_ZWZ-(PL)
Uchwały_niepodjęte_ZWZ_2021.pdfUchwala_zgloszona_przez_akcjonariusza_na_ZWZ-(PL)
Uchwały_od_których_głosowania_odstąpiono.pdfUchwały_od_których_głosowania_odstąpiono
Sprawozdanie z działalności Grupy Banku Pekao za 2020 rok łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku.xhtmlSprawozdanie z działalności Grupy Banku Pekao za 2020 rok łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020.xhtmlJednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020
Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku.xhtmlSkonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku
Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialanosci_2020.pdfSprawozdanie_RN_Banku_z_dzialanosci_2020
Raport_RN_ z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagrodzen_Banku_w_2020.pdfRaport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagrodzen_Banku_w_2020
Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020..zipSprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.
Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zipPolityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości
Wyniki_samoooceny_odpowiedniosci_Rady_Nadzorczej .pdfWyniki_samoooceny_odpowiedniosci_Rady_Nadzorczej
Resolutions_adopted_at_the_OGM-(ENG).pdfResolutions_adopted_at_the_OGM-(ENG)
Resolution_proposed_by_the_shareholder_at_the_OGM-(ENG).pdfResolution_proposed_by_the_shareholder_at_the_OGM-(ENG)
Resolutions_not_adoptedat_the_OGM-(ENG).pdfResolutions_not_adoptedat_the_OGM-(ENG)
Resolutions_from_which_voting_was_waivedat.pdfResolutions_from_which_voting_was_waivedat
Report_on_the_activities_of_the_Bank_Pekao S.A._Capital_Group_for_2020.xhtmlReport_on_the_activities_of_the_Bank_Pekao S.A._Capital_Group_for_2020
Individual Financial Statements of Bank Pekao S.A. for the year ended on 31 December 2020.xhtmlIndividual Financial Statements of Bank Pekao S.A. for the year ended on 31 December 2020
Consolidated Financial Statements of the Bank Pekao S.A. Capital Group for the year ended on 31 December 2020.xhtmlConsolidated Financial Statements of the Bank Pekao S.A. Capital Group for the year ended on 31 December 2020
Report of the SB of Bank on the activities in 2020 and on the results of the assessment of the statements reports.pdfReport of the SB of Bank on the activities in 2020 and on the results of the assessment of the statements reports
REPORT ON THE EVALUATION OF THE FUNCTIONING OF THE BANK REMUNERATION POLICY IN 2020.pdfREPORT ON THE EVALUATION OF THE FUNCTIONING OF THE BANK REMUNERATION POLICY IN 2020
REPORT ON THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE MB AND SB.zipREPORT ON THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE MB AND SB
Policy of selection of candidates and assessment of the suitability.zipPolicy of selection of candidates and assessment of the suitability
Information for AGM on the results of the self-assessment of individual suitability of individual members of the SB .pdfInformation for AGM on the results of the self-assessment of individual suitability of individual members of the SB
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

11.06.2021 - Report 23/2021: Resolutions of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna


Legal basis:
Article 56 Section 1 point 2 of the Offering Act – current and periodic information

Content of the report:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank") presents as the attachments to this current report the resolutions of the Ordinary General Meeting of the Bank of 11 June 2021 ("Ordinary General Meeting"), the content of documents being the subject of voting, as well as draft resolutions that were put to the vote and not adopted.


At the same time, the Bank informs that the Ordinary General Meeting has refrained from adopting a resolution on the distribution of profit as announced in the current report No 16/2021 of 14 May 2021 due to its irrelevance in connection with the earlier adoption by the Ordinary General Meeting of a resolution on the distribution of profit as submitted by shareholder Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. and announced in the Bank's current report No. 19/2021 of 10 June 2021.


Moreover, due to the lack of submitting motions to dismiss any of the members of the Supervisory Board of the Bank, the Ordinary General Meeting refrained from adopting the resolution on dismissing a member of the Supervisory Board of the Bank submitted by shareholder Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. and announced in the Bank's current report No. 17/2021 of 21 May 2021.


Additionally, the Bank informs that the Ordinary General Meeting has refrained from adopting a resolution on the appointment of a member of the Supervisory Board of the Bank submitted by the shareholder Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. and announced in the current report No. 17/2021 of 21 May 2021 due to its irrelevance in connection with the earlier adoption by the Ordinary General Meeting of a resolution on the appointment of a member of the Supervisory Board of the Bank submitted by the shareholder during the Ordinary General Meeting.


There were no objections submitted to the minutes during the Ordinary General Meeting.


Legal basis: § 19 Section 1 points 4), 6), 7), 8) and 9) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).


List of attachments:
Resolutions_adopted_at_the_OGM-(ENG)
Resolution_proposed_by_the_shareholder_at_the_OGM-(ENG)
Resolutions_not_adoptedat_the_OGM-(ENG).pdf
Resolutions_from_which_voting_was_waivedat.pdf
Report_on_the_activities_of_the_Bank_Pekao S.A._Capital_Group_for_2020.xhtml
Individual Financial Statements of Bank Pekao S.A. for the year ended on 31 December 2020.xhtml
Consolidated Financial Statements of the Bank Pekao S.A. Capital Group for the year ended on 31 December 2020.xhtml
Report of the SB of Bank on the activities in 2020 and on the results of the assessment of the statements reports.pdf
REPORT ON THE EVALUATION OF THE FUNCTIONING OF THE BANK REMUNERATION POLICY IN 2020.pdf
REPORT ON THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE MB AND SB.zip
Policy of selection of candidates and assessment of the suitability.zip
Information for AGM on the results of the self-assessment of individual suitability of individual members of the SB.pdf

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-11Leszek SkibaPrezes Zarządu
2021-06-11
Krzysztof Kozłowski
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk