• Odbierz prezent
BANK PEKAO SA: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2020 rok (2021-06-11 12:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, iż w dniu 11 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Banku za 2020 rok („Uchwała w sprawie podziału zysku”). Uchwała w sprawie podziału zysku przewiduje, że podział zysku netto Banku za 2020 rok nastąpi w jeden z czterech sposobów, w zależności od spełnienia się lub niespełnienia się poszczególnych warunków wypłaty dywidendy („Warunki Wypłaty Dywidendy”), uzależniających wypłatę dywidendy od: (i) stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) odnoszącego się do polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 r. („Stanowisko KNF”) oraz (ii) zalecenia nadzorczego KNF odnoszącego się do polityki dywidendowej Banku w drugiej połowie 2021 r. („Zalecenie KNF”).

Warunki Wypłaty Dywidendy

W Uchwale w sprawie podziału zysku zdefiniowano trzy Warunki Wypłaty Dywidendy:
1) Warunek Wypłaty Dywidendy 75% – warunek zostanie spełniony, gdy Stanowisko KNF i Zalecenie KNF będą dopuszczały przeznaczenie na dywidendę – z zysku netto Banku za 2020 rok – co najmniej kwoty 842 528 809,14 zł (słownie: ośmiuset czterdziestu dwóch milionów pięciuset dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dziewięciu złotych 14/100), tj. co najmniej 74,8% zysku netto Banku za rok 2020;
2) Warunek Wypłaty Dywidendy 50% – warunek zostanie spełniony, gdy Stanowisko KNF i Zalecenie KNF będą dopuszczały przeznaczenie na dywidendę – z zysku netto Banku za 2020 rok – co najmniej kwoty 561 685 872,76 zł (słownie: pięciuset sześćdziesięciu jeden milionów sześciuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu dwóch złotych 76/100), tj. co najmniej 49,9% zysku netto Banku za rok 2020, ale niższej niż kwota 842 528 809,14 zł (słownie: ośmiuset czterdziestu dwóch milionów pięciuset dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dziewięciu złotych 14/100), tj. niższej niż 74,8% zysku netto Banku za rok 2020,
3) Warunek Wypłaty Dywidendy 25% – warunek uznaje się za spełniony, gdy Stanowisko KNF i Zalecenie KNF będą dopuszczały przeznaczenie na dywidendę – z zysku netto Banku za 2020 rok – co najmniej kwoty 280 842 936,38 zł (słownie: dwustu osiemdziesięciu milionów ośmiuset czterdziestu dwóch tysięcy dziewięciuset trzydziestu sześciu złotych 38/100), tj. co najmniej 24,9% zysku netto Banku za rok 2020, ale niższej niż kwota 561 685 872,76 zł (słownie: pięciuset sześćdziesięciu jeden milionów sześciuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu dwóch złotych 76/100), tj. niższej niż 49,9% zysku netto Banku za rok 2020.

Sposoby podziału zysku netto Banku za 2020 rok

I. W przypadku spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy 75% zysk netto Banku za rok 2020 w kwocie 1 126 424 269,10 zł (słownie: jednego miliarda stu dwudziestu sześciu milionów czterystu dwudziestu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu dziewięciu złotych 10/100) podzielony zostanie w następujący sposób:
1) 74,8% zysku netto Banku za rok 2020, tj. kwota 842 528 809,14 zł (słownie: ośmiuset czterdziestu dwóch milionów pięciuset dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dziewięciu złotych 14/100), przeznaczona zostanie na dywidendę;
2) kwota 283 895 459,96 zł (słownie: dwustu osiemdziesięciu trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu dziewięciu złotych 96/100) przeznaczona zostanie na kapitał rezerwowy.
W przypadku spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy 75% kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosić będzie 3,21 zł (słownie: trzy złote 21/100) brutto.
II. W przypadku spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy 50% zysk netto Banku za rok 2020 w kwocie 1 126 424 269,10 zł (słownie: jednego miliarda stu dwudziestu sześciu milionów czterystu dwudziestu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu dziewięciu złotych 10/100) podzielony zostanie w następujący sposób:
1) 49,9% zysku netto Banku za rok 2020, tj. kwota 561 685 872,76 zł (słownie: pięciuset sześćdziesięciu jeden milionów sześciuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu dwóch złotych 76/100) przeznaczona zostanie na dywidendę;
2) kwota 283 895 459,96 zł (słownie: dwustu osiemdziesięciu trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu dziewięciu złotych 96/100) przeznaczona zostanie na kapitał rezerwowy;
3) pozostała część zysku netto Banku za rok 2020 w kwocie 280 842 936,38 zł (słownie: dwustu osiemdziesięciu milionów ośmiuset czterdziestu dwóch tysięcy dziewięciuset trzydziestu sześciu złotych 38/100) pozostanie niepodzielona.
W przypadku spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy 50% kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosić będzie 2,14 zł (słownie: dwa złote 14/100) brutto.
III. W przypadku spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy 25% zysk netto Banku za rok 2020 w kwocie 1 126 424 269,10 zł (słownie: jednego miliarda stu dwudziestu sześciu milionów czterystu dwudziestu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu dziewięciu złotych 10/100) podzielony zostanie w następujący sposób:
1) 24,9% zysku netto Banku za rok 2020, tj. kwota 280 842 936,38 zł (słownie: dwustu osiemdziesięciu milionów ośmiuset czterdziestu dwóch tysięcy dziewięciuset trzydziestu sześciu złotych 38/100), przeznaczona zostanie na dywidendę;
2) kwota 283 895 459,96 zł (słownie: dwustu osiemdziesięciu trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu dziewięciu złotych 96/100) przeznaczona zostanie na kapitał rezerwowy;
3) pozostała część zysku netto Banku za rok 2020 w kwocie 561 685 872,76 zł (słownie: pięciuset sześćdziesięciu jeden milionów sześciuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu dwóch złotych 76/100) pozostanie niepodzielona.
W przypadku spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy 25% kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosić będzie 1,07 zł (słownie: jeden złoty 7/100) brutto.
IV. W przypadku niespełnienia się żadnego z Warunków Wypłaty Dywidendy (tj. Warunku Wypłaty Dywidendy 75%, Warunku Wypłaty Dywidendy 50%, Warunku Wypłaty Dywidendy 25%) zysk netto Banku za rok 2020 w kwocie 1 126 424 269,10 zł (słownie: jednego miliarda stu dwudziestu sześciu milionów czterystu dwudziestu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu dziewięciu złotych 10/100) podzielony zostanie w następujący sposób:
1) kwota 283 895 459,96 zł (słownie: dwustu osiemdziesięciu trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu dziewięciu złotych 96/100) przeznaczona zostanie na kapitał rezerwowy;
2) pozostała część zysku netto Banku za rok 2020 w kwocie 842 528 809,14 zł (słownie: ośmiuset czterdziestu dwóch milionów pięciuset dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dziewięciu złotych 14/100) pozostanie niepodzielona.

Stwierdzenie spełnienia się lub niespełnienia poszczególnych Warunków Wypłaty Dywidendy

Zgodnie z Uchwałą w sprawie podziału zysku, Zarząd Banku podejmie uchwałę w sprawie stwierdzenia spełnienia się lub braku spełnienia się poszczególnych Warunków Wypłaty Dywidendy najpóźniej w dniu 2 września 2021 r., przy czym w przypadku braku wydania do dnia 31 sierpnia 2021 r. (włącznie) Stanowiska KNF oraz Zalecenia KNF żaden z Warunków Wypłaty Dywidendy nie ulega spełnieniu.

Zgodnie z Uchwałą w sprawie podziału zysku Bank niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Banku uchwały w sprawie stwierdzenia spełnienia się lub braku spełnienia się poszczególnych Warunków Wypłaty Dywidendy poinformuje o treści takiej uchwały Zarządu Banku w formie raportu bieżącego.

Dzień dywidendy, termin wypłaty dywidendy oraz liczba akcji objętych dywidendą

Z zastrzeżeniem spełnienia się któregokolwiek z Warunków Wypłaty Dywidendy:
1) dzień dywidendy ustalono na 10 września 2021 r.;
2) termin wypłaty dywidendy ustalono na 29 września 2021 r.;
3) dywidenda przysługiwać będzie ze wszystkich akcji Banku, tj. z 262 470 034 (słownie: dwustu sześćdziesięciu dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu tysięcy trzydziestu czterech) akcji.

Podstawa prawna
§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018, poz. 757).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

11.06.2021 - Report 21/2021: Resolution of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna on the distribution of profit of the Bank for the year 2020


Legal basis:
Article 56 Section 1 point 2 of the Offering Act – current and periodic information

Contents of the report:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank") hereby informs that on 11 June 2021 the Ordinary General Meeting of the Bank adopted the resolution on the distribution of profit of the Bank for the year 2020 (the "Resolution on the Distribution of Profit"). The Resolution on the Distribution of Profit provides that the distribution of the Bank's net profit for 2020 will take place in one of four manners, depending on the fulfilment or non-fulfilment of individual dividend payment conditions (the "Dividend Payment Conditions"), making the payment of the dividend conditional on: (i) the position of the Polish Financial Supervision Authority (the “PFSA”) regarding the dividend policy of commercial banks in the second half of 2021 (the: “PFSA’s Position”) and the supervisory recommendation of the PFSA regarding the Bank's dividend policy in the second half of 2021 (the: “PFSA’s Recommendation”).

Dividend Payment Conditions
The Resolution on the Distribution of Profit defines three Dividend Payment Conditions:
1) 75% Dividend Payment Condition – the condition will be met if the PFSA’s Position and the PFSA’s Recommendation will allow to allocate to dividend – from the Bank’s net profit for 2020 – at least the amount of PLN 842,528,809.14 (in words: eight hundred and forty two million five hundred and twenty eight thousand eight hundred and nine zlotys 14/100), that is at least 74.8% of the Bank’s net profit for 2020;
2) 50% Dividend Payment Condition – the condition will be met if the PFSA’s Position and the PFSA’s Recommendation will allow to allocate to dividend – from the Bank’s net profit for 2020 – at least the amount of PLN 561,685,872.76 (in words: five hundred and sixty one million six hundred and eighty five thousand eight hundred and seventy two zlotys 76/100), that is at least 49.9% of the Bank’s net profit for 2020, but lower than the amount of PLN 842,528,809.14 (in words: eight hundred and forty two million five hundred and twenty eight thousand eight hundred and nine zlotys 14/100), that is lower than 74.8% of the Bank’s net profit for 2020;
3) 25% Dividend Payment Condition – the condition will be met if the PFSA’s Position and the PFSA’s Recommendation will allow to allocate to dividend – from the Bank’s net profit for 2020 – at least the amount of PLN 280,842,936.38 (in words: two hundred eighty million eight hundred forty two thousand nine hundred and thirty six zlotys 38/100), that is at least 24.9% of the Bank’s net profit for 2020, but lower than the amount of PLN 561,685,872.76 (in words: five hundred and sixty one million six hundred and eighty five thousand eight hundred and seventy two zlotys 76/100), that is lower than 49.9% of the Bank’s net profit for 2020.

Manners of Bank’s 2020 net profit distribution
I. Provided that the 75% Dividend Payment Condition is met the Bank's net profit for 2020 in the amount of PLN 1,126,424,269.10 (in words: one billion one hundred twenty six million four hundred twenty four thousand two hundred sixty nine zlotys 10/100) will be distributed is the following manner:
1) 74.8% of the Bank's net profit for 2020, i.e. the amount of PLN 842,528,809.14 (in words: eight hundred and forty two million five hundred and twenty eight thousand eight hundred and nine zlotys 14/100), shall be allocated to dividend;
2) the amount of PLN 283,895,459.96 (in words: two hundred and eighty three million eight hundred and ninety five thousand four hundred and fifty nine zlotys, 96/100) shall be allocated to the reserve capital.
Provided that the 75% Dividend Payment Condition is met, the amount of the dividend per share shall be PLN 3.21 (in words: three zlotys 21/100) gross.II. Provided that the 50% Dividend Payment Condition is met the Bank's net profit for 2020 in the amount of PLN 1,126,424,269.10 (in words: one billion one hundred twenty six million four hundred twenty four thousand two hundred sixty nine zlotys 10/100) will be distributed is the following manner:
1) 49.9% of the Bank's net profit for 2020, i.e. the amount of PLN 561,685,872.76 (in words: five hundred and sixty one million six hundred and eighty five thousand eight hundred and seventy two zlotys 76/100), shall be allocated to dividend;
2) the amount of PLN 283,895,459.96 (in words: two hundred and eighty three million eight hundred and ninety five thousand four hundred and fifty nine zlotys 96/100) shall be allocated to the reserve capital;
3) the remaining part of the Bank's net profit for 2020 in the amount of PLN 280,842,936.38 (in words: two hundred eighty million eight hundred forty two thousand nine hundred thirty six zlotys 38/100) shall be left undistributed.
Provided that the 50% Dividend Payment Condition is met, the amount of the dividend per share shall be PLN 2.14 (in words: two zlotys 14/100) gross.
III. Provided that the 25% Dividend Payment Condition is met the Bank's net profit for 2020 in the amount of PLN 1,126,424,269.10 (in words: one billion one hundred twenty six million four hundred twenty four thousand two hundred sixty nine zlotys 10/100) will be distributed is the following manner:
1) 24.9% of the Bank's net profit for 2020, i.e. the amount of PLN 280,842,936.38 (in words: two hundred eighty million eight hundred forty two thousand nine hundred and thirty six zlotys 38/100), shall be allocated to dividend;
2) the amount of PLN 283,895,459.96 (in words: two hundred and eighty three million eight hundred and ninety five thousand four hundred and fifty nine zlotys 96/100) shall be allocated to the reserve capital;
3) the remaining part of the Bank's net profit for 2020 in the amount of PLN 561,685,872.76 (in words: five hundred and sixty one million six hundred and eighty five thousand eight hundred and seventy two zlotys 76/100) shall be left undistributed.
Provided that the 25% Dividend Payment Condition is met, the amount of the dividend per share shall be PLN 1.07 (in words: one zloty 7/100) gross.
IV. If none of the Dividend Payment Conditions are met (that is: 75% Dividend Payment Condition, 50% Dividend Payment Condition and 25% Dividend Payment Condition) the Bank's net profit for 2020 in the amount of PLN 1,126,424,269.10 (in words: one billion one hundred twenty six million four hundred twenty four thousand two hundred sixty nine zlotys 10/100) will be distributed is the following manner:
1) the amount of PLN 283,895,459.96 (in words: two hundred and eighty three million eight hundred and ninety five thousand four hundred and fifty nine zlotys 96/100) shall be allocated to the reserve capital;
2) the remaining part of the Bank's net profit for 2020 in the amount of PLN 842,528,809.14 (in words: eight hundred and forty two million five hundred and twenty eight thousand eight hundred and nine zlotys 14/100) shall be left undistributed.

Confirmation of the fulfilment or non-fulfilment of individual Dividend Payment Conditions

According to the Resolution on the Distribution of Profit the Management Board of the Bank will adopt a resolution on the fulfilment or non-fulfilment of the individual Dividend Payment Conditions at the latest on 2 September 2021, and if the PFSA’s Position and the PFSA’s Recommendation are not issued by 31 August 2021 (inclusive) none of the Dividend Payment Conditions are met.

As provided in the Resolution on the Distribution of Profit the Bank immediately after adopting by the Management Board of the Bank the resolution on the fulfilment or non-fulfilment of the individual Dividend Payment Conditions will inform about its content in the form of a current report.

The dividend record day, the dividend payout date and the number of shares entitled to dividend

Provided that any of the Dividend Payment Conditions is met:
1) the date of the dividend record day is September 10, 2021;
2) the dividend payout date is September 29, 2021;
3) all shares issued by the Bank shall be entitled to dividend, that is 262 470 034 (in words: two hundred sixty two million four hundred seventy thousand thirty four) shares.

Legal Basis:
§ 19 section 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 concerning current and periodical information published by issuers of securities and terms of recognizing as equivalent information required by laws of a non-Member State (Journal of Laws 2018 item 757).

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-11Tomasz KubiakWiceprezes Zarządu
2021-06-11Paweł RzeźniczakDyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk