• Odbierz prezent
BANK PEKAO SA: Rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. (2021-06-07 19:03)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia: 2021-06-07
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. Pan Marcin Eckert złożył rezygnację, ze skutkiem na chwilę jej złożenia, z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku i z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku. Rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

07/06/2021 - Report 18/2021: Resignation of the Vice Chairman of the Supervisory Board of the Bank Pekao S.A.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the „Bank”) hereby informs that on 7 June 2021 Mr. Marcin Eckert resigned from the position of the Vice Chairman of the Supervisory Board of the Bank and from the composition of the Supervisory Board of the Bank, effective at the time of its submission. The resignation does not contain information about its reasons.

Legal basis: § 5 point 4 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-07
Błażej Szczecki
Wiceprezes Zarządu
2021-06-07
Paweł Rzeźniczak
Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk