• Odbierz prezent
BANK PEKAO SA: raport finansowy (2021-08-04 06:10)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlabanków
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2021-08-04
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt Sp. z o.o., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
Wybrane jednostkowe dane finansowe Banku Pekao S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
tys. PLNtys. EUR
I półrocze 2021I półrocze 2020I półrocze 2021I półrocze 2020
Wynik z tytułu odsetek2 554 8732 714 431561 856611 179
Wynik z tytułu prowizji i opłat1 101 150998 827242 160224 895
Zysk brutto1 205 400876 833265 086197 427
Zysk netto891 073605 722195 961136 384
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR)3,392,310,750,52
Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR)3,392,310,750,52
Zadeklarowana dywidenda na akcję zwykłą (w PLN/EUR)3,21-0,72-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
tys. PLNtys. EUR
I półrocze 2021I półrocze 2020I półrocze 2021I półrocze 2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 457 68426 182 938320 5675 895 332
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 148 513-17 185 208472 491-3 869 409
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-647 496-387 738-142 394-87 303
Przepływy pieniężne netto, razem2 958 7018 609 992650 6641 938 620
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
tys. PLNtys. EUR
30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
Aktywa razem233 282 219222 380 99651 601 97748 188 653
Zobowiązania wobec Banku Centralnego----
Zobowiązania wobec innych banków3 794 7935 225 544839 4071 132 345
Zobowiązania wobec klientów192 750 351178 827 28342 636 33738 750 820
Kapitał własny24 758 33124 647 3715 476 5385 340 940
Kapitał zakładowy262 470262 47058 05856 876
Liczba akcji (w szt.)262 470 034262 470 034262 470 034262 470 034
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)94,3393,9120,8720,35
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)94,3393,9120,8720,35
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
tys. PLNtys. EUR
30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
Łączny współczynnik kapitałowy (%) (*)20,321,320,321,3
Aktywa ważone ryzykiem (*)128 558 617124 918 61028 437 13927 069 128
Kapitał Tier I (*)23 276 03023 853 2135 148 6535 168 851
Kapitał Tier II2 750 0002 750 000608 299595 909
(*) dane za 31 grudnia 2020 roku zostały przeliczone z uwzględnieniem retrospektywnego zaliczenia części zysku za 2020 rok po potwierdzeniu wyniku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie ze stanowiskiem EBA wyrażonym w Q&A 2018_3822 oraz Q&A 2018_4085
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
tys. PLNtys. EUR
I półrocze 2021I półrocze 2020I półrocze 2021I półrocze 2020
Wynik z tytułu odsetek2 673 0512 793 799587 845629 050
Wynik z tytułu prowizji i opłat1 288 6171 182 241283 387266 193
Zysk brutto1 196 579841 382263 146189 445
Zysk netto851 454546 907187 248123 141
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku850 428546 049187 022122 948
Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli1 026858226193
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR)3,242,080,710,47
Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR)3,242,080,710,47
Zadeklarowana dywidenda na akcję zwykłą (w PLN/EUR)3,21-0,72-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
tys. PLNtys. EUR
I półrocze 2021I półrocze 2020I półrocze 2021I półrocze 2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 864 19926 747 108409 9666 022 360
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 089 523-17 088 186679 434-3 847 564
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 280 284-1 138 398-501 470-256 321
Przepływy pieniężne netto, razem2 673 4388 520 524587 9301 918 475
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
tys. PLNtys. EUR
30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
Aktywa razem243 093 053233 217 18253 772 13250 536 791
Zobowiązania wobec Banku Centralnego----
Zobowiązania wobec innych banków7 833 5809 950 6631 732 7862 156 250
Zobowiązania wobec klientów192 462 141178 303 98442 572 58538 637 424
Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli11 18511 3492 4742 459
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku25 553 48025 483 6285 652 4245 522 152
Kapitał zakładowy262 470262 47058 05856 876
Liczba akcji (w szt.)262 470 034262 470 034262 470 034262 470 034
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)97,3697,0921,5421,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)97,3697,0921,5421,04
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
tys. PLNtys. EUR
30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
Łączny współczynnik kapitałowy (%) (*)18,119,218,119,2
Aktywa ważone ryzykiem (*)143 047 149138 449 77831 641 99930 001 252
Kapitał Tier I (*)23 211 07623 769 6135 134 2855 150 735
Kapitał Tier II2 750 0002 750 000608 299595 909
(*) dane za 31 grudnia 2020 roku zostały przeliczone z uwzględnieniem retrospektywnego zaliczenia części zysku za 2020 rok po potwierdzeniu wyniku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie ze stanowiskiem EBA wyrażonym w Q&A 2018_3822 oraz Q&A 2018_4085.

Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy:

•  do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 30.06.2021 - 1 EUR = 4,5208 PLN oraz na 31.12.2020 - 1 EUR = 4,6148 PLN,

• do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za I półrocze 2021 roku oraz za I półrocze 2020 roku - 1 EUR = 4,5472 PLN oraz 1 EUR = 4,4413 PLN,

•  do przeliczenia dywidendy – średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca 2020 roku – 1 EUR = 4,4742 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Wybrane dane finansowe_Grupa_30.06 2021.pdfWYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao SA_za_I_półrocze_2021.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Banku Pekao SA za I półrocze 2021
Sprawozdanie_ z_ działalności_Grupa Banku Pekao SA_1H_2021.pdfSprawozdanie_ z_ działalności_Grupa Banku Pekao SA_1H_2021
Raport_audytora_z_przeglądu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_Banku_Pekao_S.A._za_I_półrocze_2021.pdfRaport audytora z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Banku Pekao S.A. za I półrocze 2021
Wybrane dane finansowe_Bank_30.06.2021.pdfWYBRANE DANE FINANSOWE BANK
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pekao SA_za_I_półrocze_2021.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Pekao SA za I półrocze 2021
Raport_audytora_z_przeglądu_sprawozdania_finansowego_Banku_Pekao_S.A._za_I_półrocze_2021.pdfRaport audytora z przeglądu sprawozdania finansowego Banku Pekao S.A. za I półrocze 2021
Selected financial data_Group_30.06.2021.pdfSELECTED FINANCIAL DATA GROUP
Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_for_first_half_of_2021.pdfConsolidated Financial Statements of Bank Pekao Group for first half of 2021
Report_on_the_activities_of_the_Group_ 2Q_2021.pdfReport_on_the_activities_of_the_Group_ 2Q_2021
Auditor's Report_on_Review_of_Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_for_first_half_of_2021.pdfAuditor's Report on Review of Consolidated Financial Statements of Bank Pekao Group for first half of 2021
Selected financial data_Bank_30.06.2021.pdfSELECTED FINANCIAL DATA BANK
Separate_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_for_first_half_of_2021.pdfSeparate Financial Statements of Bank Pekao for first half of 2021
Auditor's Report_on_Review_of_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_for_first_half_of_2021.pdfAuditor's Report on Review of Financial Statements of Bank Pekao for first half of 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-03Leszek SkibaPrezes Zarządu Banku
2021-08-03Jarosław FuchsWiceprezes Zarządu Banku
2021-08-03Marcin GadomskiWiceprezes Zarządu Banku
2021-08-03Krzysztof KozłowskiWiceprezes Zarządu Banku
2021-08-03Tomasz KubiakWiceprezes Zarządu Banku
2021-08-03Jerzy Kwieciński Wiceprezes Zarządu Banku
2021-08-03Błażej SzczeckiWiceprezes Zarządu Banku
2021-08-03Wojciech WerochowskiWiceprezes Zarządu Banku
2021-08-03Magdalena ZmitrowiczWiceprezes Zarządu Banku


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk