• Odbierz prezent
BANK PEKAO SA: raport finansowy (2021-05-06 05:42)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-05-06
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
tys. złtys. EUR
I kwartał 2021I kwartał 2020I kwartał 2021I kwartał 2020
Wynik z tytułu odsetek1 333 5991 428 251291 682324 876
Wynik z tytułu prowizji i opłat615 863614 394134 700139 753
Zysk brutto401 549334 02087 82675 978
Zysk netto246 096187 45153 82642 639
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku245 648186 89853 72842 513
Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli44855398126
Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR)0,940,710,210,16
Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR)0,940,710,210,16
Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR)----
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
tys. złtys. EUR
I kwartał 2021I kwartał 2020I kwartał 2021I kwartał 2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 060 3678 152 006669 3571 854 288
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 717 792-29 161375 712-6 633
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 441 431-2 097 002-315 267-476 992
Przepływy pieniężne netto, razem3 336 7286 025 843729 8021 370 663
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
tys. złtys. EUR
31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020
Aktywa razem247 192 314233 217 18253 042 14650 536 791
Zobowiązania wobec Banku Centralnego----
Zobowiązania wobec innych banków8 224 9469 950 6631 764 8962 156 250
Zobowiązania wobec klientów195 667 652178 303 98441 986 06438 637 424
Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli11 79711 3492 5312 459
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku25 292 51925 483 6285 427 2305 522 152
Kapitał zakładowy262 470262 47056 32056 876
Liczba akcji (w szt.)262 470 034262 470 034262 470 034262 470 034
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)96,3697,0920,6821,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)96,3697,0920,6821,04
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
tys. złtys. EUR
31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020
Łączny współczynnik kapitałowy (%) (Bazylea III)18,518,718,518,7
Aktywa ważone ryzykiem141 554 218139 751 59230 374 48630 283 347
Fundusze podstawowe (Tier I)23 480 57023 331 7845 038 4255 055 860
Fundusze uzupełniające (Tier II)2 750 0002 750 000590 091595 909
Wybrane jednostkowe dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
tys. złtys. EUR
I kwartał 2021I kwartał 2020I kwartał 2021I kwartał 2020
Wynik z tytułu odsetek1 277 3321 386 759279 375315 438
Wynik z tytułu prowizji i opłat522 258513 502114 227116 803
Zysk brutto302 381240 61666 13654 731
Zysk netto166 947113 07836 51425 721
Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR)0,640,430,140,10
Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR)0,640,430,140,10
Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR)----
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
tys. złtys. EUR
I kwartał 2021I kwartał 2020I kwartał 2021I kwartał 2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 077 2576 410 809673 0511 458 228
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 070 46028 851234 1296 563
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-447 881-338 984-97 960-77 107
Przepływy pieniężne netto, razem3 699 8366 100 676809 2201 387 684
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
tys. złtys. EUR
31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020
Aktywa razem237 626 617222 380 99650 989 55448 188 653
Zobowiązania wobec Banku Centralnego----
Zobowiązania wobec innych banków3 977 4345 225 544853 4721 132 345
Zobowiązania wobec klientów196 176 536178 827 28342 095 25938 750 820
Kapitał własny24 376 88024 647 3715 230 7535 340 940
Kapitał zakładowy262 470262 47056 32056 876
Liczba akcji (w szt.)262 470 034262 470 034262 470 034262 470 034
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)92,8793,9119,9320,35
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)92,8793,9119,9320,35
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
tys. złtys. EUR
31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020
Łączny współczynnik kapitałowy (%) (Bazylea III)20,520,820,520,8
Aktywa ważone ryzykiem128 050 814126 133 22627 476 94727 332 328
Fundusze podstawowe (Tier I)23 549 17323 447 4815 053 1455 080 931
Fundusze uzupełniające (Tier II)2 750 0002 750 000590 091595 909

Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy:

•  do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 31.03.2021 - 1 EUR = 4,6603 PLN oraz na 31.12.2020 - 1 EUR = 4,6148 PLN,

• do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za I kwartał 2021 roku oraz za I kwartał 2020 roku - 1 EUR = 4,5721 PLN oraz 1 EUR = 4,3963 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Wybrane dane finansowe_Grupa_31.03 2021.pdfWYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Wybrane dane finansowe_Bank_31.03.2021.pdfWYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Selected financial data_Group_31.03.2021.pdfSELECTED CONSOLIDATED FINANCIAL DATE
Selected financial data_Bank_31.03.2021.pdfSELECTED SEPARATE FINACIAL DATA
Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao SA za I kwartał 2021 roku.pdfRaport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2021 roku
Report of Bank Pekao S.A. Group for the first quarter of 2021.pdfReport of Bank Pekao S.A. Group for the first quarter of 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-05Leszek SkibaPrezes Zarządu Banku
2021-05-05Jarosław FuchsWiceprezes Zarządu Banku
2021-05-05Marcin GadomskiWiceprezes Zarządu Banku
2021-05-05Krzysztof KozłowskiWiceprezes Zarządu Banku
2021-05-05Tomasz KubiakWiceprezes Zarządu Banku
2021-05-05Jerzy KwiecińskiWiceprezes Zarządu Banku
2021-05-05Błażej SzczeckiWiceprezes Zarządu Banku
2021-05-05Wojciech WerochowskiWiceprezes Zarządu Banku
2021-05-05Magdalena Zmitrowicz Wiceprezes Zarządu Banku


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk