• Odbierz prezent
BANK PEKAO SA: raport finansowy (2021-02-25 05:49)

Spis załączników:

20210225_054939_0591792683_Wybrane_dane_finansowe_Grupa_31.12.2020.xhtml
20210225_054939_0591792683_List_Prezesa_Zarzadu_Pekao.xhtml
20210225_054939_0591792683_List_Przewodniczacej_Rady_Nadzorczej_Banku_Pekao.xhtml
20210225_054939_0591792683_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_31.12.2020.zip
20210225_054939_0591792683_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_31.12.2020.zip.xades
20210225_054939_0591792683_Sprawozdanie__z__dzialalnosci_GRUPA_4Q_2020.xhtml
20210225_054939_0591792683_Sprawozdanie__z__dzialalnosci_GRUPA_4Q_2020.xhtml.xades
20210225_054939_0591792683_Ocena_sprawozdan_Zarzadu_Banku_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_za_rok_2020,_sprawozdan_finansowych_Banku_oraz_Grupy_Kapitalowej_za_rok_2020.xhtml
20210225_054939_0591792683_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Banku_Pekao_S.A._w_zakresie_funkcjonowania_Komitetu_ds._Audytu.xhtml
20210225_054939_0591792683_Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL_final.xhtml
20210225_054939_0591792683_Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL_final.xhtml.xades
20210225_054939_0591792683_Selected_financial_data_Group_31.12.2020.xhtml
20210225_054939_0591792683_Letter_of_the_President_of_Management_Board_of_Bank_Pekao.xhtml
20210225_054939_0591792683_Letter_of_the_Chairwoman_of_the_Supervisory_Board_of_Bank_Pekao.xhtml
20210225_054939_0591792683_Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_31.12.2020.xhtml
20210225_054939_0591792683_Report_on_the_activities_of_the_Group__4Q_2020.xhtml
20210225_054939_0591792683_Assessment_of_the_Reports_on_the_activities_of_the_Group_for_2020_and_financial_statements_of_the_Bank_and_the_Group_for_2020.xhtml
20210225_054939_0591792683_Statement_of_the_Supervisory_Board_of_Bank_Pekao_S.A._regarding_the_functioning_of_the_Audit_Committee.xhtml
20210225_054939_0591792683_Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_ENG.xhtml
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
dlabanków
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-02-25
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)
5493000LKS7B3UTF7H350000014843
(LEI) (KRS)
KPMG
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
2020201920202019
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 020,002 019,002 020,002 019,00
Wynik z tytułu odsetek5 202 012,005 468 046,001 162 669,001 271 107,00
Wynik z tytułu prowizji i opłat2 433 650,002 533 664,00543 930,00588 978,00
Zysk brutto1 725 015,003 002 489,00385 547,00697 961,00
Zysk netto1 102 901,002 166 617,00246 503,00503 654,00
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku1 101 712,002 165 047,00246 237,00503 289,00
Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli1 189,001 570,00266,00365,00
Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR)4,208,250,941,92
Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR)4,208,250,941,92
Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR)6,601,55
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
2 020,002 019,002 020,002 019,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej24 690 523,00-1 478 812,005 518 422,00-343 766,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-25 131 247,00-7 767 879,00-5 616 925,00-1 805 728,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej495 100,00958 397,00110 657,00222 790,00
Przepływy pieniężne netto, razem54 376,00-8 288 294,0012 154,00-1 926 704,00
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa razem233 217 182,00203 322 919,0050 536 791,0047 745 196,00
Zobowiązania wobec Banku Centralnego4 550,001 068,00
Zobowiązania wobec innych banków9 950 663,006 539 539,002 156 250,001 535 644,00
Zobowiązania wobec klientów178 303 984,00157 989 734,0038 637 424,0037 099 855,00
Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli11 349,0011 739,002 459,002 757,00
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku25 483 628,0023 386 287,005 522 152,005 491 672,00
Kapitał zakładowy262 470,00262 470,0056 876,0061 634,00
Liczba akcji (w szt.)262 470 034,00262 470 034,00262 470 034,00262 470 034,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)97,6489,1021,1620,92
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)97,6489,1021,1620,92
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
Łączny współczynnik kapitałowy (%) (Bazylea III)18,7017,1018,7017,10
Aktywa ważone ryzykiem139 751 592,00135 530 384,0030 283 347,0031 825 850,00
Fundusze podstawowe (Tier I)23 331 784,0020 387 099,005 055 860,004 787 390,00
Fundusze uzupełniające (Tier II)2 750 000,002 750 000,00595 909,00645 767,00
Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy:

•  do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 31.12.2020 - 1 EUR = 4,6148 PLN oraz na 31.12.2019 - 1 EUR = 4,2585 PLN,

• do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2020 roku oraz 2019 roku - 1 EUR = 4,4742 PLN oraz 1 EUR = 4,3018 PLN,
•  do przeliczenia pozycji przepływów pieniężnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat,
•  do przeliczenia dywidendy wypłaconej w 2019 roku za 2018 rok – średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca 2018 roku – 1 EUR = 4,2669 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Wybrane dane finansowe_Grupa_31.12.2020.xhtmlWybrane dane finansowe_Grupa_31.12.2020.xhtml
List Prezesa Zarządu Pekao.xhtmlList Prezesa Zarządu Pekao.xhtml
List Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Pekao.xhtmlList Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Pekao.xhtml
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_31.12.2020.zipSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_31.12.2020.zip
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_31.12.2020.zip.xadesSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_31.12.2020.zip.xades
Sprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_4Q_2020.xhtmlSprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_4Q_2020.xtml
Sprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_4Q_2020.xhtml.xadesSprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_4Q_2020.xhtml.xades
Ocena sprawozdań Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020, sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020.xhtmlOcena sprawozdań Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020, sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020.xhtml
Oświadczenie Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. w zakresie funkcjonowania Komitetu ds. Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. w zakresie funkcjonowania Komitetu ds. Audytu.xhtml
Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL_final.xhtmlPekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL_final.xhtml
Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL_final.xhtml.xadesPekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL_final.xhtml.xades
Selected financial data_Group_31.12.2020.xhtmlSelected financial data_Group_31.12.2020
Letter of the President of Management Board of Bank Pekao.xhtmlLetter of the President of Management Board of Bank Pekao
Letter of the Chairwoman of the Supervisory Board of Bank Pekao.xhtmlLetter of the Chairwoman of the Supervisory Board of Bank Pekao
Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_31.12.2020.xhtmlConsolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_31.12.2020
Report_on_the_activities_of_the_Group_ 4Q_2020.xhtmlReport_on_the_activities_of_the_Group_ 4Q_2020
Assessment of the Reports on the activities of the Group for 2020 and financial statements of the Bank and the Group for 2020.xhtmlAssessment of the Reports on the activities of the Group for 2020 and financial statements of the Bank and the Group for 2020
Statement of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A. regarding the functioning of the Audit Committee.xhtmlStatement of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A. regarding the functioning of the Audit Committee
Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_ENG.xhtmlPekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_ENG

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk