• Odbierz prezent
BANK PEKAO SA: Przyjęcie Strategii Banku na lata 2021-2024 (2021-03-29 17:28)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia:2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Przyjęcie Strategii Banku na lata 2021-2024
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank") informuje, że w dniu 29 marca 2021 r. Zarząd Banku przyjął, a Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła Strategię Banku na lata 2021-2024 „Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie” („Strategia”).

Główne cele strategiczne w perspektywie roku 2024 to:
• osiągnięcie rentowności kapitału własnego (ROE) na poziomie ~10%,
• obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu około 42%,
• osiągnięcie 3,2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej.

Wizja Banku 2024 opiera się na kontynuacji ponad 90-letniej tradycji rozwoju drugiego banku w Polsce w formule banku uniwersalnego, będącego instytucją finansową pierwszego wyboru, obsługującego w zintegrowany sposób wszystkie segmenty klientów, tj. klientów indywidualnych, prywatnych, przedsiębiorstwa i korporacje, a także dbającego o najwyższe standardy jakości i efektywność. Wartość dla akcjonariuszy będzie budowana poprzez odpowiedzialny rozwój biznesu i wzrost w najbardziej rentownych segmentach, poprawę efektywności oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego (ESG).

Kierunki strategiczne Banku znajdują odzwierciedlenie w 4 filarach:
• Klient
• Wzrost
• Efektywność
• Odpowiedzialność

Filar „Klient”. W centrum wszystkich swoich działań Bank będzie stawiał Klienta i jego potrzeby, dlatego zamierza intensywnie rozwijać kanały cyfrowe oraz szybkie i wygodne procesy obsługi. Bank w jeszcze większym stopniu wykorzysta zaawansowaną analitykę danych i nowoczesne narzędzia wspierające sprzedaż w celu personalizacji oferty i poprawy satysfakcji klientów.

Filar „Wzrost”. Bank postawi na wzrost biznesu w najbardziej rentownych segmentach rynku, grupach produktowych i obszarach niewykorzystanego potencjału, które przyniosą poprawę dochodowości, tj. consumer finance, Mikrofirmy, MŚP i Przedsiębiorstwa MID. Ponadto Bank będzie dążył do zwiększenia udziału młodych klientów w bazie klientów indywidualnych, wzmocnienia pozycji na rynku płatności e-commerce i wykorzystania w większym stopniu relacji z Grupą PZU.

Filar „Efektywność”. W czasach silnej presji na rentowność sektora bankowego jeszcze większego znaczenia nabrała zdolność do efektywnego zarządzania kosztami i doskonałość procesowa, dlatego Bank skoncentruje się na transformacji technologicznej i poprawie efektywność operacji, przyśpieszy cyfryzację i migrację procesów do kanałów zdalnych oraz zoptymalizuje procesy kredytowe.

Filar „Odpowiedzialność”. Bank zamierza kontynuować odpowiedzialne podejście do zarządzania ryzykiem i kapitałem oraz w większym stopniu uwzględni czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) w codziennej działalności komercyjnej i operacyjnej. Będzie również wspierał rozwój gospodarki z udziałem klientów korporacyjnych.

Wzrost i poprawa efektywności mają na celu osiągnięcie jednego z najwyższych wskaźników ROE w polskim sektorze bankowym w perspektywie 2024 roku. Silna pozycja kapitałowa będzie sprzyjać realizacji planowanego wzrostu i polityki dywidendowej.

Ambicją Banku jest pozycja wśród najbardziej rentowych i efektywnych banków w Polsce.

W załączeniu do niniejszego raportu Bank przekazuje szczegółową prezentację dotyczącą Strategii.Założenia i cele Strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników (w tym finansowych) i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania Banku w latach 2021-2024.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna
Załączniki
PlikOpis
Strategia Banku Pekao na lata 2021-2024.pdfStrategia Banku Pekao na lata 2021-2024
Strategy of Bank Pekao for the years 2021-2024.pdfStrategy of Bank Pekao for the years 2021-2024
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNOFFICIAL TRANSLATION

29.03.2021 - Report 12/2021: Adoption of the Bank's Strategy for the years 2021-2024

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") hereby announces that on March 29, 2021 the Management Board of the Bank adopted and the Supervisory Board of the Bank approved the Bank's Strategy for the years 2021-2024 "Reliable Bank. Modern banking” (“Strategy”).

The main strategic goals in the perspective of 2024 are as follows:
• achieving the return on equity (ROE) at the level of ~10%,
• reduction of the cost to income ratio (C/I) to the level of about 42%,
• reaching 3.2 million active mobile banking customers.

The vision of the Bank 2024 is built on the continuation of the 90-year legacy of developing the second bank in Poland in the formula of a universal bank, which is a financial institution of the first choice, serving in an integrated manner all customer segments, i.e. individual and private customers, enterprises and corporations and also caring for the highest quality standards and efficiency. Shareholder value will be created through responsible business development and growth in the most profitable segments, efficiency improvement and actions for sustainable social and economic development (ESG).
Bank's strategic directions translate into 4 pillars:
• Client
• Growth
• Efficiency
• Responsibility

Pillar “Client”. The Bank will put the customer and his needs at the center of all its activities, therefore it intends to intensively develop digital channels as well as fast and convenient service processes. The Bank will make even greater use of advanced data analytics and modern tools supporting sales in order to personalize the offer and improve customer satisfaction.

Pillar “Growth”. The Bank will focus on business growth in the most profitable market segments, product groups and areas of untapped potential, which will bring improved profitability, i.e. consumer finance, microbusiness, SME and MID enterprises. In addition, the Bank will strive to increase the share of young clients in the individual customer base, strengthen its position in the e-commerce payments market and greater leverage relationship with the PZU Group.

Pillar “Efficiency”. In times of strong pressure on the profitability of the banking sector, the ability to effectively manage costs and process excellence has become even more important, which is why the Bank will focus on technological transformation and improvement of efficiency of operations, will accelerate digitization and migration of processes to remote channels and optimize credit processes.
Pillar “Responsibility”. The Bank intends to continue its responsible approach to risk and capital management and will pay greater attention to the environmental, social and corporate governance (ESG) factors in its daily commercial and operational activities. The Bank will also support the development of the economy with the participation of corporate clients.

The objective of growth and improvement of efficiency is to achieve one of the highest ROE ratios in the Polish banking sector by 2024. The strong capital position of the Bank will support the implementation of the planned growth and dividend policy.

The Bank's ambition is to rank among the most profitable and effective banks in Poland.

Attached to this report, the Bank provides a detailed presentation of the Strategy.

The assumptions and objectives of the Strategy do not constitute a forecast or estimate of results (including financial results) and relate only to the intended directions of the Bank's activities in the years 2021-2024.

Legal basis:
Article 17 (1) of MAR - inside information

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Leszek Skiba
Prezes Zarządu Banku
2021-03-29Tomasz Kubiak
Wiceprezes Zarządu Banku

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk