• Odbierz prezent
BANK PEKAO SA: Powołanie członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (2021-06-11 14:07)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia:2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 11 czerwca 2021 roku, uwzględniając ocenę spełniania wymogów odpowiedniości, powołało Pana Marcina Izdebskiego do składu Rady Nadzorczej Banku z dniem 11 czerwca 2021 r. na okres do czasu zakończenia obecnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Banku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marcin Izdebski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marcin Izdebski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pana Marcina Izdebskiego, zawierający informacje wskazane w § 10 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załącznik:
1. Życiorys
Załączniki
PlikOpis
BIO-Marcin-Izdebski-(PL).pdfBIO-Marcin-Izdebski-(PL)
BIO-Marcin-Izdebski-(ENG).pdfBIO-Marcin-Izdebski-(ENG)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

11.06.2021 - Report 22/2021: Appointment of member of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna by the Ordinary General MeetingLegal basis:
Article 56 Section 1 point 2 of the Offering Act – current and periodic information

Content of the report:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank") hereby announces that the Ordinary General Meeting of the Bank on 11 June 2021, taking into account the suitability assessment, appointed Mr. Marcin Izdebski to the composition of the Supervisory Board of the Bank as of 11 June 2021 for the period until the end of the current joint term of office of the Supervisory Board of the Bank.

According to the submitted statement Mr. Marcin Izdebski does not conduct any business competitive to that of the Bank and is not involved in a competitive business as a shareholder or partner in a civil law company, a partnership or a corporation or a member of a corporate body of a competitive legal person. According to the submitted statement Mr. Marcin Izdebski is not registered in the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the provisions of the KRS (National Court Register) Act of 20 August 1997.

The curriculum vitae of Mr. Marcin Izdebski containing information specified in § 10 point 4 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of the state not being a member state constitutes an attachment to this current report.

Legal basis:
§ 5 point 5 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).

Attachment:
1. Curricula vitae

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-11Tomasz KubiakWiceprezes Zarządu
2021-06-11Paweł RzeźniczakDyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk